Læs om oplægsholderne til Danske Kræftforskningsdage 2021 herunder. 

Session: Tidlig diagnostik og screening i Danmark?

Jens SøndergaardJens Søndergaard er professor i almen medicin og leder af Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Han er praktiserende læge i Middelfart og klinisk farmakolog. Forskningsenheden for Almen Praksis ved SDU publicerer cirka 200 videnskabelige arbejder årligt, heraf en stor andel indenfor kræftområdet.
Jens Søndergaard har bidraget til sundhedstjenesteforskning vedrørende alle stadier af i kræftpatientens rejse fra forebyggelse til palliation af den syge og omsorg for de efterladte. Han har et bredt internationalt samarbejde, har modtaget flere hæderspriser, har vejledt mere end 40 afsluttede ph.d- forløb foruden cirka 10 igangværende og et stort antal kandidatspecialer og post.docs. Hans samlede publikationsliste omfatter cirka 500 bidrag, heraf et stort antal artikler publiceret i internationale peer reviewede tidsskrifter.

 

Berit Andersen_bio95x135.jpgBerit Andersen er ledende overlæge i Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, leder af universitetsklinik for kræftscreening på Aarhus Universitet samt klinisk professor i screening ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Prioriterede forskningsområder er organisering, interventioner og effekt af kræftscreeningsprogrammer, screeningsadfærd og ulighed i screening. Hun har desuden en særlig interesse for etiske overvejelser i forbindelse med sundhedsinterventioner, og hun er medlem af Det Etiske Råd.  

 

 

Stig Egil Bojesen_95x135.jpgStig Bojesen, Speciallæge i klinisk biokemi siden 2007, og siden 2014 professor i Molekylær Onkologi ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital og Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.
Hans forskningsområder er biomarkører, herunder genetiske markører, for risiko og prognose for kræftsygdomme og er (med)forfatter af over 250 videnskabelige artikler. Han er leder af DCCC netværket om Rettidig Opspring af Cancer.

 

 

Ffrede O.pngrede Olsen er forhenværende praktiserende læge, forhenværende leder af Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus, adjungeret professor, dr., med. samt formand for Kræftens Bekæmpelse i de år, hvor kræftpakker blev etableret og ’jo før jo bedre’ programmet blev introduceret. I mange år leder af forskellige forskningsprogrammer om bedre tidlig diagnostik i primærsektoren.

Session: Kliniske studier bestemmer fremtidens kræftbehandling

Ditte.pngDitte Drejer er under uddannelse til urologisk speciallæge og afslutter forløbet i Hospitalsenheden Vest, Holstebro. Hendes forskning dækker over kliniske studier med kikkertundersøgelser i urinblæren.

 

 

 

 

Birgitte.pngBirgitte Vrou Offersen er klinisk professor, overlæge, ph.d. ved Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Kræftafdelingen & Dansk Center for Partikel Terapi, Aarhus Universitetshospital.
Birgitte er derudover formand for DBCG, Dansk Bryst Cancer Gruppe, og formand for DBCG RT (Radio Terapi) Udvalg. På vegne af DBCG RT Udvalget har hun iværksat 5 nationale og internationale klinisk kontrollerede randomiserede studier, som allerede har ændret eller forventes at ændre standarden for strålebehandling af brystkræft. Siden 2009 har hun undervist på ESTRO (European SocieTy for Radiation Oncology) kurser i multidisciplinær behandling af brystkræft, og på vegne af ESTRO bryst-teamet har hun været ledende i at opnå international konsensus om retningslinjer for planlægning af moderne strålebehandling af brystkræft.

 

Henrik Gregersen.jpgHenrik Gregersen er overlæge, ph.d. ved Hæmatologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.
Kasserer og medlem af bestyrelsen i Dansk Myelomatose Studie Gruppe (DMSG) og medlem af styregruppen i Nordisk Myelomatose Studie Gruppe (NMSG).
Mange års erfaring med klinisk forskning, herunder sponsor i tre investigator-initierede studier.

 

 

 

Jesper Grau Eriksen.pngJesper Grau Eriksen er overlæge og professor på Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital.
Medlem af DAHANCA gruppen og af styregruppen for den kliniske kvalitetsdatabase, hvor et af ansvarsområderne er udformning af DAHANCA-RKKP årsrapporterne.
Aktiv deltager i flere kliniske og translationelle studier udført i regi af DAHANCA og desuden leder af ESTRO School of Radiotherapy, som tilbyder efteruddannelse af kræftlæger, primært i Europa men også mere internationalt.

 

Katrine Toubro Gad er læge i speciallægeuddannelse i Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet. Hun har været tilknyttet onkologien siden 2012 gennem klinisk arbejde og forskning. Med udgangspunkt i Fase 1 Enheden på Rigshospitalet har Katrine forsket i social ulighed i rekruttering til fase 1 forsøg samt undersøgt patienters og pårørendes psykiske helbred og forståelse af informationen​ i forbindelse med deltagelse i fase 1 forsøg i samarbejde med forskere fra Kræftens Bekæmpelse.

 

 

Zandra.pngZandra Engelbak Nielsen er klinisk sygeplejespecialist i Klinisk Forskningsenhed, Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet. Hun har arbejdet indenfor onkologien i 12 år, hvoraf de seneste 8 år har været med kliniske onkologiske forsøg.
Kliniske forsøg har også været omdrejningspunkt for forskellige forskningsprojekter, som Zandra har deltaget i, som har undersøgt patienters og sundhedspersonalets perspektiver på kliniske onkologiske og hæmatologiske forsøg.

 

Session: Hvad bringer fremtiden?

Foto på vej.pngClaus Storgaard Sørensen
Gruppeleder, BRIC, Københavns Universitet
Biografi på vej

 

 

 

Portræt - oplægsholdere DKD (5).pngMarja Jäättelä er gruppeleder ved Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, leder for Center for Autofagi, Recirkulering og Sygdom (Danmarks Grundforskningsfond) og professor i Celledød og Metabolisme på Københavns Universitet. Hun er medlem bland andet af European Molecular Biology Organization, det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Academia Scientiarum Fennica. Hendes forskningsområder er kræftcellernes overlevelses- og dødsmekanismer med fokus på cellens metaboliske processer.
Foto: Tomas Bertelsen
Portræt - oplægsholdere DKD (3).pngPatricia Switten Nielsen er ansat som post.doc. på Patologi, Aarhus Universitetshospital. Hun er uddannet bioanalytiker og har sidenhen erhvervet sig en kandidatgrad i Biomedicinsk Teknik og en ph.d.-grad i Medicin fra Aarhus Universitet. Hendes forskningsområder omfatter digital patologi og modermærkekræft; herunder udvikling og digitalisering af diagnostiske og prognostiske værktøjer vha. histokemiske farvninger og automatisk billedanalyse. Særligt biomarkører for celledeling og immunsystemet har været i fokus.

 

 

 

Foto på vej.pngThiusius Rajeeth Savarimuthu
Professor SDU Robtics, Mærsk Mc-Kinney Møller Institutet
Biografi på vej

 

 

 

Martim Bøgsted_02A2318.jpgMartin Bøgsted er professor i bioinformatik og statistik på Klinisk Institut, Aalborg Universitet og senior biostatistiker på Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Martin Bøgsted er gruppeleder for Klinisk Datavidenskab (Clinical Data Science Group) på Aalborg Universitet/Aalborg Universitetshospital. Gruppens fokusområde er at etablere infrastruktur til datadrevet personlig medicin. Dette inkluderer data engineering, kunstig intelligens og privacy algoritmer. Martin sidder bl.a. i DCCC’s faglige udvalg og NGC’s Nationale Advisory Board for Forskning og Infrastruktur.

Session: Corona og Kræft – Hvad har vi lært?

Portræt - oplægsholdere DKD (4).pngLina Steinrud Mørch er gruppeleder for forskergruppen ’ Kræftmonitorering og Farmakoepidemiologi’ ved Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter. Linas forskningsområder er cancerepidemiologi og farmakoepidemiologi med fokus på både genanvendelsesmuligheder og skadelige virkninger af kendt medicin

 

 

 

Kristian Kidholm.jpgKristian Kidholm er professor og forskningsleder i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på Odense Universitetshospital. Hans Forskning har focus på studier af værdien af digitale sundhedsteknologier som videosamtaler med patienter, hjemmemonitorering, Patient Rapportede Outcomes, apps til patienter mv. Han har deltaget I et stort antal danske og internationale studier af telemedicin og har bl.a. udviklet evalueringsmodellen MAST (Model for Assessment of Telemedicine), som idag er den mest anvendte ramme for forskning i telemedicin i Europa.


Susanne Dalton.pngSusanne Dalton er professor i Onkologisk Epidemiologi ved Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder på Sjællands Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet. Hun er desuden overlæge ved Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, hvor hun leder forskningsgruppen ‘Ulighed i Kræft’.

Susanne Daltons forskningsområder er social ulighed i overlevelse efter kræft samt senfølger og depression efter kræftsygdom. Hun er leder af Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft (COMPAS), som indgår i DCCC. 

Erik Jylling er Sundhedspolitisk direktør ved Danske Regioner og uddanneet speciallæge samt har en Master in Project Management. Erik har i sin faglige karriere været engageret i strategi, planlægning, organisering og ledelse af sundhedsvæsenet med syn og indflydelse fra skiftende perspektiver og positioner. Praktisk fagligt og politisk. Erik har 30 års klinisk erfaring som læge, ledende overlæge og overordnede ledende stillinger på hospitals, regionalt og fagligt organisationsniveau.

Session: Hvordan forbedrer vi overlevelsen

10.pngMef Christina Nilbert er professor i onkologi ved Københavns Universitet og forskningschef for Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning.  Hendes nuværende forskningsinteresser ligger inden for arvelige kræftformer og personlig forebyggelse for højrisikopatienter.

 

 Ole Hilberg.pngOle Hilberg er professor i lungemedicin ved Syddansk Universitet og ansat som overlæge i lungemedicin ved medicinsk afdeling i Vejle, Sygehus Lillebælt. Har været formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab siden 2015.
Ole Hilbergs forsknings områder har været bredt inden for lungemedicinen og de senere år inden for lungekræft også som leder af Dansk Forskningscenter for Lungekræft. Har mere end 150 videnskabelige publikationer og været vejleder for mere end 20 phd studerende.UlrikUlrik Lassen er ledende overlæge ved Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, og professor i Klinisk Onkologi med fokus på personlig medicin, ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Ulrik Lassen var formand to Dansk Selskab for Cancerforskning 2011-2014, og formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi 2014-2017. Han grundlagde Fase 1 Enheden ved Rigshospitalet i 2005 og introducerede i 2013 genomisk profilering for patienter uden andre behandlingsmuligheder mhp. at finde målrettet behandling til patienterne i kliniske forsøg.  Medlem af fagudvalget for DCCC og Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft. Han har vejledt 9 færdige og 7 igangværende ph.d.-studerende og har udgivet flere end 120 videnskabelige artikler. Er Centerleder for Kræftens Bekæmpelses Center for målrettet behandling af hjernetumorer - The DCCC Brain Tumor Center.

 

Jens Hillingsø_DKD_95_135_2.jpgJens Hillingsø er ledende overlæge i afdeling for organkirurgi og transplantation på Rigshospitalet. Han sidder i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft, Eksperimentelt Kirurgisk Udvalg og Panel for Eksperimentel Behandling. Han er formand for Dansk Kirurgisk Selskab. Deltager i Det Nationale Behandlingsfællesskab for Pancreascancer. Jens forsker primært i leverkirurgi og optimering af patientforløb.

 

 

 

Dorthe Crüger.jpgDorthe Crüger er koncerndirektør i Region Hovedstaden. Hun er uddannet speciallæge i klinisk genetik, og har arbejdet med cancergenetik i både Danmark og England. Dorthe Crüger var som lægelig direktør på Sygehus Lillebælt (2010-2015) en af initiativtagerne til programplanen for Vejle Sygehus som Patienternes Kræftsygehus, og blev i 2015 kåret som årets leder netop på baggrund af arbejdet med at sætte patienten i fokus. I perioden 2015-2018 var Dorthe Crüger administrerende sygehusdirektør på Sygehus Lillebælt og i samme periode var hun formand for Kræftens Bekæmpelse. Hun har været medlem af regeringens ledelseskommission, og har senest (2019-2020) været ambassadør for offentlig ledelse, udpeget af regeringen, Danske Regioner og KL.