Markedspladsen giver mulighed for gode snakke mellem deltagerne og f.eks. patientforeninger. Foto: DCCC DKD2022.

Danske Kræftforskningsdage 2023 blev afholdt den 31. august og 1. september i ODEON, Odense. Danske Kræftforskningsdage har eksisteret siden 2018, og formålet med konferencen er at samle det danske kræftlandskab omkring et tværfagligt program, der henvender sig til forskere, klinikere, patienter og sundhedspolitikere – alle med interesse for kræftforskning og -behandling.

Ud over det faglige program på konferencen var der i stil med tidligere år mulighed for at møde 7 non-kommercielle organisationer på konferencens "markedsplads". Grundet de få pladser var der i år prioriteret patientforeninger og de tværfaglige organisationer.

Markedspladsstande

På markedspladsen var det muligt at komme i dialog med en række organisationer om igangværende initiativer og projekter på kræftområdet. 

 • Kræftens Bekæmpelse - Bevilling og Opfølgning
  Vi tilbyder vejledning til ansøgere og bevillingshavere. På standen kan du møde Kræftens Bekæmpelses nye team for forskningsopfølgning, som vil kontakte forskere der har fået støtte fra Kræftens Bekæmpelse, med henblik på at fortælle om deres projekt, og de resultater der er opnået. Kom og besøg os og få en snak om ansøgninger og forskningsopfølgning.

 • Brystkræftforeningen
  Brystkræftforeningen er en selvstændig forening for brystkræftramte og for personer med forhøjet risiko for at få brystkræft pga genmutation. Foreningen arbejder for at alle med brystkræft får en hurtig diagnose og den bedst mulige behandling. Vi fokuserer på flere mærkesager hvoraf tre er opprioriteret pt – det er 1) Bedre screeningsprogram, 2) God inddragelse af den brystkræftramte i behandlingen og 3) Hurtigere adgang til den nyeste behandling.  

 • Patientforeningen Modermærkekræft (PAMO)
  Patientforeningen Modermærkekræft (PAMO) er en landsdækkende forening for personer som har fået stillet diagnosen modermærkekræft eller merkelcelle karcinom samt deres pårørende.

 • Senfølgerforeningen
  Senfølgerforeningen varetager senfølgeramtes politiske interesser, samt tilbyder information, vejledning og aktiviteter til senfølgeramte. Foreningen er en betydningsfuld kapacitet på den sundheds- og sociale politiske scene. Der arbejdes for: at senfølger rettidigt forebygges, udredes og behandles, at alle kræftpatienter her en individuel opfølgningsplan med løbende vurdering af patientens senfølger, og at alle kræftpatienter i hele patientforløbet har en patientansvarlig læge.

 • RKKP & Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet
  Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) er en tværregional netværksorganisation, som er bygget op om de godkendte kliniske kvalitetsdatabaser, de tilhørende klinisk forankrede styregrupper og RKKP's Videncenter. De kliniske kvalitetsdatabaser indeholder oplysninger om patienters sygdom og forløb i sundhedsvæsenet, og bidrager med viden til klinisk kvalitetsudvikling gennem årsrapporter og løbende dataleverancer for opgørelse af kvalitetsindikatorer til de kliniske afdelinger. Sekretariat for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet understøtter det faglige arbejde med udvikling og vedligehold af landsdækkende kliniske retningslinjer i DMCG'erne. Kliniske retningslinjer på kræftområdet danner grundlag for en høj og ensartet kvalitet i kræftbehandlingen på tværs af landet.

 • Danish Psycho-Oncology Cooperative Group (DPOC)
  DPOC er et ny-etableret nationalt netværk under DCCC, bestående af sundhedsprofessionelle og forskningsinteresserede med interesse i psyko-onkologi og relaterede psyko-sociale aspekter af kræftbehandlingen, som stiler mod at skabe sammenhæng i forskning og udbrede viden på tværs af landet.

 • Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi
  Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi er et fagligt selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi. Selskabet har til formål at bidrage til at realisere visionen om specialiseret og evidensbaseret onkologisk og palliativ fysioterapi ved at fremme dokumentation og forskning indenfor området, herunder bidrage i udarbejdelse af pakkeforløb og retningslinjer indenfor onkologi og palliation. Derudover forestår selskabet kompetenceudvikling og styrkelse af faglige viden og ekspertise indenfor onkologisk og palliativ fysioterapi

Praktisk til jer med en stand