Læs om oplægsholderne til Danske Kræftforskningsdage 2022 herunder. 

Foto på vej eng 1.pngHelle Pappot, professor i patientinvolvering og overlæge ved Kræftafdeling, Rigshospitalet, Chair.

Session: Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset

På baggrund af indsendte abstracs og postere til Danske Kræftforskningsdage udvælges syv yngre forskere som får lov at præsentere deres forskning fra hovedscenen

Session: Hvordan kan deltagelse i kliniske studier blive mere attraktivt for patienterne?

CaiGrau_web_sh_1.jpgCai Grau er professor i stråleonkologi ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og overlæge ved Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Cai Grau er forskningsleder ved Dansk Center for Partikelterapi, leder af det nationale forskningscenter DCCC Stråleterapi, som indgår i DCCC. Næstformand for fagligt udvalg i DCCC. Cai Graus forskningsområder er hoved- og halskræft, strålebehandling og partikelterapi.

Foto på vej.png Hans Langendijk, læge, professor, University Medical Center Groningen

Foto på vej.pngAne Appelt, lektor i fysik, University of Leeds

Mary Jarden .pngMary Jarden er Professor i klinisk sygepleje på Afdeling for Blodsygdomme, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet, samt Institute for Medicin på Københavns Universitet. Hun har arbejdet indenfor onkologi og hæmatologi i 40 år, og hendes forskning har særlig fokus på sygdomme og behandlingsrelaterede symptomer og senfølger hos patienter med kræft og hæmatologiske maligne sygdomme og deres pårørende, især afprøvning af ikke-farmakologiske interventioner som f.eks. exercise, peer-to-peer støtte, patientrapporteret outcomes og samtaler/konsultationer. Patient og bruger involvering er et vigtigt omdrejningspunkt. Mary er forskningsleder for to forskningsprogrammer på Rigshospitalet: 1) Models of Cancer Care – a comprehensive symptom research program og 2) Pre¬ci-sion Symp¬tom Care Re¬search Pro¬gram (PROS¬PER). Hun er også medlem af Kræftens Bekæmpelse Videnskabelig udvalg og chair for Novo Nordisk Sygepleje forskningsudvalg.

 

Session: Kræftkirurgi – nationalt og tværfagligt samarbejde forbedrer overlevelse og livskvalitet

Ismail GögenurIsmail Gögenur er kolorektal kirurg fra Sjællands Universitets Hospital. Han er professor i kirurgi på Københavns Universitet og leder Center for Surgical Science der er en multidisiciplinær forskergruppe med særlig fokus på personlig medicin indenfor kræftkirurgien. Ismail Gögenur er formand for Videnskabelig Udvalg i DCCG samt sidder i styregruppen for DCCC. Han har mere end 420 peer reviewed publikationer bag sig og er vejleder for mere end 20 phd studerende. Hans forskning har fokus på kirurgisk patofysiologi samt translationel forskning særligt i perioden før kræftkirurgi.

Rene.pngRene Horsleben Petersen er professor og overlæge på Thoraxkirurgisk afd. Rigshospitalet. Primære interesseområder er udvikling af minimal invasiv thoraxkirurgi som VATS (Video- Assisted Thoracoscopic Surgery) til behandling af lungekræft og kræft i brislen. Han er internationalt anerkendt som ekspert i avancerede VATS procedurer og har undervist og været ”proctor” for thoraxkirurger i hele verden. René er ”Program Director” for den årlige kongres i det europæiske thoraxkirurgiske selskab (ESTS). Derudover sidder han i forskellige guideline grupper national og internationalt om behandling af tidlig lungekræft. Han har flere end 100 publikationer og aktuelt 4 ph.d.-studerende.

 

Claus Fristrup  .pngClaus Fristrup er overlæge, ph.d. ved Kirurgisk afd. A, Odense Universitetshospital med ansvar for lever- og pankreaskirurgi. Claus har arbejdet med at designe og udvikle Dansk Pancreas Database siden starten i 2011. Fokus har i høj grad været at sikre data, der kan bibringe ny viden, samt at data kan benyttes af forskere bredt. Deltager på den baggrund i Det Nationale Behandlingsfællesskab for Pancreascancer.

Lars Lund.pngLars Lund har siden 2015 været adjungeret professor v. Urologisk Afdeling på Aalborg Sygehus. Lars forskningsområder er bl.a. kryokoagulation (frysebehandling) af cancer især i nyreområdet, shared care og flydende biopsi i prostata- og nyrekræft, ESWT (chokbølgebehandling fx impotens og peyronies sygdom og endelig laparoskopisk kirurgi. Lars Lund har siden 1998 været ansat som overlæge og leder i urologi på Viborg Hospital. Nu underviser han på SDU i urologiske sygdomme både i barchelor og kandidatdelen. Lars Lund har publiceret over 200 peer reviewed artikler og hovedvejleder for mere end 10 ph.d.-studerende. Han er medlem af flere udvalg lokalt, formand for Dansk Urologisk Selskab, formand for Darenca (den nationale tværfaglige gruppe for nyrekræft), og formand for Norenca (Nordisk nyrekræftgruppe).

Claus Høgdall.pngClaus Høgdall, Professor, overlæge, dr.med, Formandfor Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD), Gynækologisk afdeling, Rigshospitalet. Claus Høgdall har igennem de sidste decennier haft fokus på translationel forskning samt kliniske kvalitet- og forskningsdatabaser. Er formand for Dansk Gynækologisk Cancer Database (DGCD) og er aktiv deltager i den fortsatte udvikling og drift af databasen. Deltager som investigator og initiativtager i adskillige nationale og internationale gynækologiske cancerstudier.

7.pngLene Iversen er professor, centerleder af Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi: ACROBATIC, og overlæge Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital, Inst. for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Har i mere end 25 år beskæftiget sig med tarmkræft såvel klinisk som videnskabeligt. Var i 2014-20 formand for DCCG, har etableret og leder Kirurgisk arbejdsgruppe under DCCG og bestrider fortsat en del poster i DCCG inkl. i DCCG Databasens Styregruppe. Har haft en aktiv rolle i implementering af minimal invasiv tarmkræftkirurgi, efteruddannelse af tarmkræftspecialister samt implementering af kirurgisk behandling af kræft spredt til bughulen. Har publiceret mere end 125 peer-reviewede publikationer og har været/er supervisor for en del PhD-stud. Har senest lykkes med at samle kræftkirurger fra 11 DMCG’er på tværs i landet i Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi: ACROBATIC.

Foto på vej.pngRasmus Virenfeldt Flak, læge, ph.d.-studerende, Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet

Session: Bedre patientbehandling gennem nationale og tværfaglige projekter

Foto på vej.pngPernille Bidstrup, leder af forskningsgruppen Psykologiske Aspekter af Kræft, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. Et samarbejde mellem Dansk Center for Lighed i Kræft (COMPAS), Dansk Forskningscenter for Lungecancer og Dansk Lungecancer Gruppe (DLG)

Rasmus  Kragh Jørgensen .pngRasmus Kragh Jørgensen er ph.d.-studerende på Hæmatologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital. Han er kandidat i matematik-økonomi med speciale i operationsanalyse, hvilket han nu bruger til at udvikle bedre prognostiske modeller indenfor lymfekræft. 

Laurids   Østergaard Poulsen .pngLaurids Østergaard Poulsen er ansat som specialeansvarlig overlæge på Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, hvor han behandler patienter med mave-tarm kræft. Han er desuden formand for Radioterapiudvalget under DCCG.

 

 

Kristina  Holmegaard Nørskov .pngKristina Holmegaard Nørskov er ansat som klinisk sygeplejespecialist/post.doc. i Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet. Hendes forskningsinteresser er særligt indenfor hjemmebehandling, social støtte og seksuel sundhed hos patienter med hæmatologiske maligne sygdomme. 

Thomas Wagner.pngThomas Wagner er ph.d.-studerende på Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet. Han er speciallæge i patologi. Hans forskningsinteresser er testikelkræft, og hans ph.d-projekt afklarer, om kombinationer af risikofaktorer fundet ved mikroskopisk undersøgelse af den kræftramte testikel, kan forudsige hvilke patienter med stadium I testikelkræft, der er i høj risiko for recidiv og dermed måske egnet til adjuverende kemoterapi?

Session: Hvad bringer teknologien af løsninger?

Inge Marie Svane.pngInge Marie Svane er leder for Nationalt Center for Cancer Immunterapi, Professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

Foto på vej.pngChristian Rønn Hansen, Radiofysisk Laboratorium og DCPT Oncology, Odense Universitetshospital.

Foto på vej.pngSine Reker Hadrup, Professor og sektionsleder,
Danmarks Tekniske Universitets Institut for Sundhedsteknologi.

Foto på vej.pngMalene Grubbe Hildebrandt, Overlæge, Ph.d., Klinisk lektor, Klinisk Institut CIMT, Syddansk Universitet.

Session: Palliation: Hvordan styrker vi evnen til at lindre – på tværs af fagligheder og sektorer?

MogensMogens Grønvold er professor i palliativ indsats og patient-rapporterede outcomes på Københavns Universitet samt overlæge og leder af Palliativ Forskningsenhed, Bispebjerg/Frederiksberg Hospital. Han har forsket i palliativ indsats siden 1998, og tog initiativ til at starte Dansk Palliativ Database, som han har været formand for siden 2010. Forskningen i palliativ indsats har bl.a. omfattet Danish Palliative Care Trial (DanPaCT) og andre interventionsstudier for patienter og pårørende samt deltagelse i to store EU-projekter. Mogens er medlem af DCCC’s faglige Udvalg og Dansk Selskab for Palliativ Medicin, formand for DMCG.dk’s Udvalg for Tværfagligt Palliativt Samarbejde, og tidligere formand for EORTC Quality of Life Group.

Mette Asbjoern Neergaard.JPGMette Asbjørn Neergaard er klinisk professor og overlæge i palliativ medicin ved Enhed for Lindrende Behandling, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Institut, Aarhus Universitet.
Mette har langvarig, klinisk erfaring med lindring af livstruede syge voksne og børn og har forsket i palliativ indsats siden 2004. Derud over har Mette undervist i palliativ indsats på alle niveauer blandt alle relevante faggrupper og har været redaktør og forfatter til lærebøger og anden faglitteratur om emnet.
Mette startede i 2006 Forskningsnetværk i Palliation og sidder i bestyrelserne i Dansk Palliativ Database og Dansk Selskab for Palliativ Medicin.

Foto_Line Lund.jpgLine Lund har en kandidatgrad i Folkesundhedsvidenskab samt en ph.d. i Folkesundhed & Epidemiologi og er ansat hos Kræftens Bekæmpelse, hvor hendes primære fokusområde er pårørende til kræftpatienter. Hun har frem til 2022 været ansat ved Palliativ Forskningsenhed, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor hun gennem 10+ år har forsket i pårørende til kræftpatienter, bl.a. ved at gennemføre interventionsstudier med henblik på at forbedre støtten til de pårørende.

Lisa Maria Sele Sætre.pngLisa Sele Sætre er læge og Ph.d.-studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis ved Syddansk Universitet. Lisa har været tovholder for en Kortlægning af Kræftopfølgning og Palliation i Almen Praksis 2021, en spørgeskemaundersøgelse udført blandt praktiserende læger. I sit ph.d.-projekt arbejder hun med symptomer på lungekræft, herunder betydningen af social ulighed for lægesøgning og diagnostik.

Mai-Britt Guldin.pngMai-Britt Guldin er PhD, klinisk psykolog og specialist i psykoterapi og har i over 15 år arbejdet med palliative patienter og deres pårørende. Prioriterede områder for forskning er sundhedstjenesteforskning i palliativ indsats, psykologiske aspekter af livstruende sygdom, pårørende og sorg.