Keynote-D20

Sygdom
Stadie Stadie 3, Stadie 4, Progredierende sygdom
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel Keynote-D20
Lang titel Et fase 1/2a ublindet, dosisoptrapnings- , multicenter- , first-in-human, klinisk forsøg I konsekutive kohorter med BI-1808, et monoklonalt antistof mod tumornekrosefaktorreceptor 2 (TNFR2) som enkelt middel og i kombination med pembrolizumab hos forsøgspersoner med fremskredne maligniteter
Overordnede formål

At bestemme den anbefalede dosis samt undersøge sikkerhed af forsøgslægemidlet BI-1808 alene samt i kombination med pembrolizumab

Undersøgelsesdesign

Ublindet, ikke-randomiseret fase 1/2 forsøg

Primære endpoints
 • Bivirkninger
 • Alvorlige bivirkninger
 • Dosislimiterende toksicitet (DLT)
 • Maksimalt tolerabel dosis (MTD)
 • Rekommanderet fase 2 dosis (RP2D)
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Anti-lægemiddel antistoffer (ADAs) mod BI-1808
 • Måling af TNFR2 receptor binding på CD14+ og CD16+ celler i serum
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret fremskreden malignitet (fase 1 - alle typer af maligniteter, som progredierer på standardbehandling, fase 2 - ikke-småcellet lungecancer, ovariecancer, T-celle lymfom) 
 • Intolerant overfor, nægter eller ikke egnet til standard antineoplastisk behandling
 • Minimum 1 målbar sygdomslæsion jf. RECIST
 • Kan sikkert få foretaget en baseline tumor vævsbiopsi før første dosis af BI-1808 (fra ikke tidligere strålebehandlede læsioner). Biopsi udføres minimum 4 uger efter seneste behandling rettet imod tumoren
 • Forventet levetid ≥ 12 uger
 • Adækvat hæmatologisk, nyre- og leverfunktion

Se forsøgsprotokol for yderlige kohortespecifikke inklusionskriterier

Eksklusionskriterier
 • Kendte aktive CNS-metastaser og/eller karcinomatøs meningitis
 • Kendt eller suspekt for hypersensitivitet over for BI-1808 eller pembrolizumab
 • Kardiel eller renal let-kæde amyloidose  
 • Anamnese med pneumonitis, der har krævet steroidbehandling eller nuværende pneumonitis
 • Kendt aktiv eller mistanke om autoimmun sygdom
 • Modtaget kemoterapi inden for 4 uger op til første dosis BI-1808
 • Modtaget strålebehandling inden for 2 uger op til første dosis BI-1808
 • Modtaget immunterapi inden for 4 uger op til første dosis BI-1808
 • Persisterende toksicitet relateret til tidligere behandling > grad 1
 • Haft immunrelaterede bivirkninger til tidligere immunterapi ≥ grad 3
 • Kronisk graft-versus-host sygdom
 • Tidligere allogen væv- eller organtransplatation
 • Kendt HIV 
 • Anamnese med hepatitis B eller C 
 • Anamnese med aktiv tuberkulose
 • Modtaget levende vaccine inden for 30 dage op til første dosis BI-1808
 • Ukontrolleret eller klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Kendt immundefekt eller immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til første dosis BI-1808
Behandling

Fase 1, del A 

Stigende doser af BI-1808 administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Fase 1, del B 

Stigende doser af BI-1808 administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Fase 2, del A 

BI-1808 med rekommanderet fase 2 dosis administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Fase 2, del B 

BI-1808 med rekommanderet fase 2 dosis administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

200 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

 

Planlagt antal patienter

Op til 120 patienter (60 patienter i hver fase)

Startdato 2022-05-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2020-002090-10

ClinicalTrials.gov.nr: NCT04752826

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter