A2G IR low risk

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL)
Fase Fase 3
Kort titel A2G IR low risk
Lang titel Et randomiseret fase 3 studie til vurdering af effekten af reduktion af behandlingsintensitet til patienter med intermediær lavrisko leukæmi
Overordnede formål

At vurdere om anvendelse af antracykliner i intensifikationsfasen eller af dexamethason/vincristin pulse under vedligeholdelsesbehandling kan udelades med henblik på at reducere forekomsten af bivirkninger, men uden at reducere helbredelsesraten hos patienter med akut lymfatisk leukæmi

Undersøgelsesdesign

Åbent, tre-arms, balanceret randomisering

Primære endpoints

5-års sygdomsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Overlevelse
 • Behandlingsrelateret død
 • Fraktion af helbredte patienter der har modtaget hæmatopoietisk stamcelletransplantation
 • Forekomst af toksicitet (deskriptiv analyse)
 • Livskvalitet (målt ved EQ5D)
Inklusionskriterier
 • Akut lymfoblastær leukæmi behandlet efter ALLTogether 1a protokollen
 • Alder 1.0-45 år
 • Tolerance for de anvendte cellegifte, herunder tolerance for min 90% af tidligere protokolleret behandling
 • Normal hjertefunktion (se protokol)
 • Informeret samtykke
Eksklusionskriterier
 • Eksklusion fra ALLTogether 1a hovedprotokollen (se protokol)
 • Down syndrom
 • Hjertesygdom der forhindrer anvendelse af antracykliner
 • Grad 3-4 perifer neuropati
 • Symptomatisk osteonekrose
Behandling

Patienterne modtager behandling efter ALLTogether 1a protokollen frem til start på intensifikationsfasen (”Delayed intensification”; start uge 19) eller randomiseres til ikke at modtage antracykliner i denne behandlingsfase eller til ikke at modtage dexamethason/vincristin-pulse hver 4. uge i vedligeholdelsesbehandlingen frem til behandligsophør (2 år fra opnået sygdomsremission). I kontrolarmen indgår antracykliner og dexamethason/vincristin i behandlingen.

Planlagt antal patienter

Planlagt antal patienter 1279

Startdato 2021-05-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-001795-38

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-12-30
Resumé for patienter