AFM28-101

Sygdom Akut myeloid leukæmi (AML)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 1
Kort titel AFM28-101
Lang titel Et åbent, fase 1, first-in-human, dosiseskalerende multicenterforsøg med AFM28, et bispecifikt ICE®, der er rettet mod CD123 og CD16A, hos patienter med CD123-positiv recidiverende/refraktær akut myeloid leukæmi
Overordnede formål

At vurdere den optimale dosis af AFM28 samt undersøge sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og foreløbig effekt af behandling med AFM28 hos patienter med CD123-positiv recidiverende/refraktær akut myeloid leukæmi (AML)

Undersøgelsesdesign

Åbent, first-in-human, dosiseskalerende, multicenter, fase 1 forsøg

Primære endpoints
 • Dosislimiterende toksicitet (DLT)
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Anti-lægemiddel antistoffer
 • Farmakokinetik
 • Komplet respons
 • Komplet hæmatologisk respons
 • Absolut responsrate
 • Sygdomskontrolrate
 • Varighed af respons
Inklusionskriterier
 • Verificeret diagnose med CD123-positiv AML bekræftet ved knoglemarvsprøve eller perifær blodprøve
 • Patienter med AML, som har første, andet eller tredje relaps ELLER som minimum er primær refraktær og har modtaget maksimum 3 linjer af standard anti-leukæmi behandling
 • Tidligere autolog eller allogen knoglemarvstransplantation er tilladt. Patienter, som har fået allogen transplantation, skal opfylde følgende krav:
  • Transplantation > 3 måneder før opstart af forsøgsbehandling
  • Ingen aktiv graft-versus host sygdom (GVHD)
  • Ingen behandling med GVHD-medicin inden for 28 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Performance status 0 eller 1
 • Forventet restlevetid > 2 måneder
 • Leukocytter < 20.000/mm3 før første AFM28 infusion. Det er tilladt, at patienten får behandling med hydroxyurea til at reducere celleantallet før og under første behandlingsserie i forsøget
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Diagnosticeret med BCR-ABL-positiv leukæmi, akut promyelocyt leukæmi (M3 AML eller APML) eller juvenil myelomonocytær leulæmi (JMML)
 • Kendt hypersensitivitet/allergisk reaktion ≥ grad 3 overfor monoklonale antistoffer eller enhver komponent i AFM28, anamnese med anafylaksi eller ukontrolleret astma. Tidligere CD123-målrettede terapier kan tillades efter aftale med sponsor
 • Tidligere anticancer terapi eller forsøgsbehandling mod AML inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen og inden for 28 dage for biologiske agenter inklusiv monoklonale antistoffer, cellulære terapier, bispecifikke antistoffer, checkpoint antistoffer eller andre. Grad 2-4 behandlingsrelaterede bivirkninger skal være bedre til grad ≤ 1, undtagen alopecia
 • Anamnese med anden malign sygdom, medmindre behandlet med kurativ intension og har været sygdomsfri minimum de seneste 2 år (se protokol for undtagelser)
 • Modtaget radionuklidbehandling inden for 6 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Kendt klinisk aktiv eller formodet CNS leukæmi
 • Administration af levende vaccine inden for 28 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Aktiv, ukontrolleret infektion, som kræver systemisk behandling
 • Kendt aktiv hepatitis B eller hepatitis C
 • Kendt HIV-infektion
 • Anamnese med eller nuværende autoimmun sygdom som kræver systemisk immunsupprimerende behandling inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen (se protokol for undtagelser)
 • Ukontrolleret medicinsk sygdom (se protokol for detaljer)
 • Større operation eller signifikant trauma inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
Behandling

Stigende doser (startdosis: 25 mg) af AFM28 administreres i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i serier af 28 dage 

Planlagt antal patienter

I alt ca. 50 patienter, heraf 5 patienter i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2022-002702-24

Clinicaltrials.gov: NCT05817058

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter