Altamira

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Stadie Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel Altamira
Lang titel Acalbrutinib og rituximab hos ældre patienter med ubehandlet mantle celle lymfom (MCL)
Overordnede formål

At undersøge effektiviteten af acalabrutinib og rituximab kombinationsbehandling imod MCL 

Undersøgelsesdesign

Ikke-randomiseret fase 2 forsøg 

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Komplet responsrate efter 6 måneder
 • Molekylær remissionsrate ved PCR
 • Absolut responsrate
 • Median progressionsfri-overlevelse
 • Varighed af respons
 • Varighed af molekylær remission
 • Absolut overlevelse
 • Komplet responsrate, molekylær remissionsrate og absolut responsrate i TP53-muterede MCL
 • Bivirkninger 
Inklusionskriterier
 • Alder ≥ 60 år
 • Patologisk bekræftet MCL med dokumenteret monoklonale B-celler som har en kromosom translokation t(11;14)(q13;32) og/eller overekspression af cyclin D1
 • Stadie II-IV, målbar sygdom ved billeddiagnostik og behandlingskrævende
 • Ingen tidligere behandling for MCL udover lokaliseret strålebehandling eller 7 dages symptomatisk, steroid pulsbehandling
 • Performance status 0 – 2
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Egnet til autolog eller allogen stamcelletransplantation for MCL
 • Større kirurgisk indgreb inden for 2 uger op til dag 1, serie 1
 • Patienter som ikke kan sluge kapsler eller som har en sygdom der påvirker gastrointestinal funktion, som ville begrænse oral absorption af medicin
 • Kendt serologisk positivitet for HBV, HCV eller HIV. Patienter som er hepatitis B antistof positive og overflade antigen negative skal have en negativ PCR-test. Patienter med hepatitis C antistoffer skal have en negativ PCR test. 
 • Diagnosticeret med eller behandlet for anden malign sygdom end MCL inden for 2 år op til dag 1, serie 1 (med undtagelse af basal celle karcinom, kutan planocellulær karcinom eller andre in situ maligniteter)
 • Aktiv behandlingskrævende infektion
 • Alvorlig psykiatrisk eller medicinsk sygdom som med stor sandsynlighed vil interferere med deltagelse i dette studie
 • Samtidig behandling med anden eksperimentel behandling
 • Aktiv blødning eller anamnese med blødningsdiatese
 • Ukontrolleret autoimmun hæmolytisk anæmi eller idiopatisk trombocytopenisk purpura
 • Brug af stærke CYP3A hæmmere inden for 1 uge eller stærke CYP3A inducere inden for 3 uger op til første dosis af forsøgsmedicin 
 • Modtager antikoagulerende behandling med warfarin eller tilsvarende vitamin K-antagonister inden for 7 dage op til første dosis af forsøgsmedicin 
 • INR eller aPTT > 2 x ULN
 • Modtager behandling med protonpumpe-hæmmere. Hvis behandlingen skiftes til H2-receptorantagonister eller antacida kan patienten inkluderes
 • Anamnese med signifikant cerebrovaskulær sygdom inden for 6 måneder op til første dosis af forsøgsmedicin 
 • Anamnese med eller pågående bekræftet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom, fx symptomatisk arytmi, hjerteinsufficiens eller myokardieinfarkt, inden for 6 måneder op til screening
 • Modtaget levende virus vaccine inden for 28 dage op til første dosis af forsøgsmedicin 
Behandling

100 mg acalbrutinib administreres oralt 2 gange dagligt i serier af 28 dage

375 mg/m2 rituximab administreres intravenøst i 6 serier af 28 dage, herefter i serier af 56 dage

Planlagt antal patienter

80 patienter

Startdato 2022-11-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Protokolnr

2018-001850-80

Primær investigator Odense Universitetshospital
Resumé for patienter