FORTITUDE-101

Sygdom Mavesækskræft, Spiserørskræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel FORTITUDE-101
Lang titel Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase 3 multicenterforsøg til undersøgelse af bemarituzumab plus kemoterapi versus placebo plus kemoterapi hos forsøgspersoner med tidligere ubehandlet fremskreden gastrisk cancer eller cancer i den gastroøsofageale overgang med FGFR2b-overekspression (FORTITUDE-101)
Overordnede formål

At undersøge effekten af bemarituzumab plus kemoterapi hos patienter med tidligere ubehandlet fremskreden gastrisk cancer eller cancer i den gastroøsofageale overgang med FGFR2b-overekspression

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbeltblindet fase 3 multicenter forsøg 

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Bivirkninger
 • Varighed af respons
 • Sygdomskontrol rate
 • Livskvalitet 
 • Farmakokinetik
 • Anti-bemarituzumab antistoffer
Inklusionskriterier
 • Ikke-operabel lokalt fremskreden eller metastatisk gastrisk eller cancer i den gastroøsofageale overgang som ikke er egnet til kurativ behandling
 • Bekræftet fibroblastvækstfaktor receptor 2b (FGFR2b) overekspression ved immunhistokemisk test
 • Performace status ≤ 1
 • Målbar eller evaluerbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Ingen kontraindikationer mod mFOLFOX6 kemoterapi
 • Adækvat organ- og knoglemarvsfunktion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling for metastatisk eller ikke-operabel sygdom (tidligere adjuverende, neoadjuverende eller perioperativ behandling for lokal sygdom er tilladt hvis den er afsluttet mere end 6 måneder op til start på forsøgsmedicinen)
 • Tidligere behandling med selektiv inhibitor af fibroblastvækstfaktorer - fibroblastvækstfaktor-receptor (FGF-FGFR) pathway
 • Kendt human epidermal vækstfaktor-receptor 2 (HER2) positiv
 • Ubehandlet eller symptomatisk CNS-sygdom eller hjernemetastaser
 • Perifær sensorisk neuropati ≥ grad 2
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Anden malign sygdom inden for de seneste 2 år (med undtagelse af kurativ behandlet sygdom)
 • Kronisk eller systemisk oftamologisk sygdom
 • Større kirurgisk indgreb eller deltagelse i andet forsøg inden for 28 dage op til start på forsøgsmedicinen
 • Palliativ strålebehandling inden for 14 dage op til start på forsøgsmedicinen
 • Abnormaliteter i hornhinden som kan disponere for øget risiko for udvikling af ulcerationer på hornhinden
Behandling

Eksperimentel arm: bemarituzumab + kemoterapi (mFOLFOX6)

Bemarituzumab administreres intravenøst på dag 1 og 8 i serie 1 af 14 dage herefter på dag 1 i serier af 14 dage

mFOLFOX6 (oxaliplatin + leucovorin + 5-fluorouracil) administreres intravenøst på dag 1 i serier af 14 dage

 

Kontrol arm: bemarituzumab-placebo + kemoterapi (mFOLFOX6)

Bemarituzumab-placebo administreres intravenøst

mFOLFOX6 (oxaliplatin + leucovorin + 5-fluorouracil) administreres intravenøst 

 

Planlagt antal patienter

i alt 516 patienter, heraf 7 i Danmark

Startdato 2022-10-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

2021-003461-35

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter