AMG 160

Sygdom Prostatakræft
Stadie Stadie 4, Resistent sygdom
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel AMG 160
Lang titel En hovedprotokol til evaluering af sikkerheden ved og effekten af behandlinger for metastatisk kastrationsresistent prostatacancer
Overordnede formål

At vurdere effekt, sikkerhed og optimal dosis af AMG 160, når det kombineres med enten enzalutamid (delforsøg A), abirateron (delforsøg B) eller AMG 404 (delforsøg C) ved behandling af patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC)

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, fase I/II studie

Primære endpoints
 • Dosis-limiterende toksiciteter (DLTs)
 • Behandlingsrelaterede bivirkninger
 • Klinisk signifikante ændringer i vitalparametre eller kliniske laboratorieværdier
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Cirkulerende tumor celle (CTC) respons
 • Prostata-specifikt antigen (PSA) responsrate
 • Varighed af respons
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
 • Tid til progression
 • Tid til efterfølgende behandling
 • Farmakokinetik
 • Tid til symptomatisk skelethændelse
Inklusionskriterier

Alle delforsøg:

 • Histologisk eller cytologisk verificeret adenokarcinom i prostata uden ren neuroendokrin differentiering eller små-celle egenskaber
 • Tidligere bilateral orkiektomi eller nuværende androgen-deprivationsterapi med en gonadotropinfrigørende hormon antagonist eller agonist
 • Total serum testosteron ≤ 50 ng/dL (eller 1.7 nmol/L)
 • ECOG performance status 0-1
 • Forventet restlevetid > 3 måneder
 • Adækvat organfunktion (se protokol for detaljer)

Delforsøg A og B:

 • Planlagt behandling med enzalutamid (del A) eller abirateron (del B) for første gang mod mCRPC

Delforsøg C:

 • Refraktær sygdom efter antiandrogen behandling (abirateron, apalutamid og/eller enzalutamid) mod metastatisk eller non-metastatisk prostatacancer
 • Uegnet til eller ikke ønsker behandling med taxaner 
 • Bevis for progressiv sygdom (se protokol for detaljer)
Eksklusionskriterier

Alle delforsøg:

 • CNS-metastaser eller leptomeningeal sygdom
 • Anamnese med eller nuværende klinisk relevant CNS patologi
 • Anamnese med eller nuværende autoimmunsygdom eller anden sygdom, der kræver permanent immunsupprimerende behandling
 • Myokardieinfarkt, ukontrolleret hypertension, ustabil agina, hjertearytmi, som kræver medicinering, og/eller symptomatisk hjerteinsufficiens (NYHA > klasse II) inden for 12 måneder
 • Tidligere behandling med taxan mod mCRPC
 • Større operation eller strålebehandling inden for 4 uger
 • Anamnase med udtalte akutte symptomer fra COVID-19 sygdom (for undtagelser, se protokollen)

Delforsøg A:

 • Behandling med stærk CYP2C8 inhibitor eller CYP3A4 inducer

Delforsøg B:

 • Moderat eller svær leverpåvirkning (Child-Pugh klasse B og C)
 • Hypokaliæmi eller væskeophobning
 • Anamnese eller nuværende adrenokortikal insufficiens
 • Behandling med stærk CYP3A4 inducer

Delforsøg C:

 • Anamnese med interstitiel lungesygdom eller non-infektiøs pneumonit
 • Immunrelaterede bivirkninger ≥ grad 3 til tidligere behandling med PD-1 eller PD-L1 inhibitorer op til første forsøgsbehandling
Behandling

Delforsøg A:
AMG 160 administreres i.v. på dag 1, 8 og derefter hver 2. uge

160 mg enzalutamid administreres per o.s. én gang dagligt


Delforsøg B:
AMG 160 administreres i.v. på dag 1, 8 og derefter hver 2. uge

Abirateron administreres per o.s. én gang dagligt sammen med 5 mg prednison per o.s. to gange dagligt


Delforsøg C:
Enten
AMG 160 administreres i.v. på dag 1, 8 og derefter hver 2. uge sammen med 480 mg AMG 404 i.v. på dag 8 og efterfølgende hver 4. uge

Eller
AMG 404 administreres i.v. hver 4. uge

Planlagt antal patienter

Samlet ca. 129 patienter, heraf 6 danske forsøgsdeltagere

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

Sponsor protokolnr: 20190505

EudraCT: 2020-001305-23

Clinicaltrials.gov: NCT04631601

Diverse

Sponsor: Amgen

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-09
Resumé for patienter