AMGen 757

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, småcellet
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel AMGen 757
Lang titel Et fase 1b-forsøg til evaluering af sikkerheden ved og effekten af tarlatamab som førstevalg i kombination med carboplatin, etoposid og PD-L1-hæmmer til forsøgsdeltagere med udvidet sygdomsstadie af småcellet lungekræft
Overordnede formål

Evaluering af sikkerheden og effekten af tarlatamab i kombination med carboplatin, etoposid og PD-L1-hæmmer hos patienter med udvidet sygdomsstadie af småcellet lungekræft

Undersøgelsesdesign

Åbent fase 1b forsøg

Primære endpoints
 • Dosis-limiterende toksicitet (DLT)
 • Bivirkninger 
 • Kliniske signifikante ændringer i vitale parametre
 • Klinisk signifikante ændringer i EKG
 • Klinisk signifikante ændringer i laboratorieværdier
Sekundære endpoints
 • 6-måneders progressionsfri overlevelse
 • Objektiv respons
 • Varighed af respons
 • Sygdomskontrolrate
 • Absolut overlevelse
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret udvidet stadie af småcellet lungekræft (ES-SCLC) og ingen tidligere systemisk behandling for ES-SCLC
 • Tidligere behandling for begrænset stadie af småcellet lungekræft (LS-SCLC) er tilladt
 • Performance status 0-1
 • Deltagere med behandlede asymptomatiske hjernemetastaser kan inkluederes, så længe de opfylder definerede kriterier
 • Adækvat organfunktion som defineret i protokollen
Eksklusionskriterier
 • Anamnese med anden malign sygdom inden for de sidste 2 år med undtagelser
 • Større kirurgi inden for 28 dage op til forsøgets dag 1
 • Ubehandlede eller symptomatiske hjernemetastaser eller leptomeningeal sygdom
 • Deltagere, der har haft recidiverende grad 2 pneumonitis eller alvorlige eller livstruende immunorelaterede bivirkninger eller infusionrelaterede reaktioner, herunder reaktioner førende til permanent ophør af immuno-onkologisk behandling
 • Anamnese med immunorelateret colitis
 • Anamnese med eller nuværende interstitiel lungesygdom eller aktiv, ikke-infektiøs pneumonitis
 • Kendt immundefekt eller modtager systemisk steroidbehandling eller anden form for immunosupprimerende behandling inden for 7 dage op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Anamnese med hypophysitis eller hypofyse dysfunktion
 • Anamnese med solid organ transplantation eller allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation
 • Aktiv autoimmun sygdom, der har krævet systemisk behandling (undtagen erstatningsterapi) inden for de sidste 2 år, eller anden sygdom der kræver immunosupprimerende behandling under forsøget. Deltagere med type I diabetes, vitiligo, psoriasis, hypo- eller hyperthyroid sygdom der ikke kræver immunosupprimerende behandling kan deltage
Behandling

Tarlatamab administreres intravenøst i serier af 21 eller 28 dage

Carboplatin administreres intravenøst i serier af 21 dage

Etoposid administreres intravenøst i serier af 21 dage

Atezolizumab administreres intravenøst i serier af 21 eller 28 dage

Planlagt antal patienter

I alt 340 patienter, heraf 3 patienter i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

NCT05406635

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter