ASTEFANIA

Sygdom Brystkræft - kvinder
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Adjuverende
Fase Fase 3
Kort titel ASTEFANIA
Lang titel Et fase III, randomiseret, dobbelblindet, placebo kontrolleret klinisk forsøg for at evaluere effekten og sikkerheden af atezolizumab eller placebo og trastuzumab emtansine som adjuverende behandling til HER2-positiv brystkræft med høj risiko for recidiv efter præoperativ behandling
Overordnede formål

At sammenligne effektivitet og sikkerhed af atezolizumab plus trastuzumab emtansine (T-DM1) versus placebo plus trastuzumab emtansine hos patienter med tidlig HER2-positiv brystkræft

Undersøgelsesdesign

Et fase III, randomiseret, dobbelblindet, placebokontrolleret forsøg

Primære endpoints

Invasiv sygdomsfri overlevelse 

Sekundære endpoints
 • Invasiv sygdomsfri overlevelse inklusiv sekundær primær ikke-bryst invasiv kræft
 • Sygdomsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Recidivfrit interval
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger
 • Farmakokinetik for forsøgslægemidlerne
 • Anti-lægemiddel antistoffer (ADAs) for atezolizumab og T-DM1
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret invasiv brystkarcinom
 • Central verificeret HER-2 positiv invasiv brystkræft
 • Central verificeret PD-L1 og hormonreceptor status SKAL være kendt
 • Klinisk stadie på diagnosetidspunktet: cT4/Nx/M0, cTx/N2-3/M0, or cT1-3/N0-1/M0 (patienter med cT1mi/T1a/T1b/N0 kan ikke inkluderes)
 • Færdiggørelse af minimum 6 serier (16 uger) præoperativ systemisk kemoterapi inklusiv mindst 9 uger med taxan og 9 uger med trastuzumab
 • ≤12 uger mellem primær kirurgi og randomisering
 • Performance status 0-1
 • LVEF ≥ 50 %
 • Forventet restlevetid ≥ 6 måneder
 • Adækvat hæmatologisk- og organfunktin
Eksklusionskriterier
 • Stadie 4 brystkræft
 • Sygdomsprogression ved enden af præoperativ systemisk terapi
 • Anbefaling af strålebehandling, som ikke kan gives pga medicinsk kontraindikation
 • Tidligere behandling med T-DM1 eller atezolizumab eller andre immun-checkpoint inhibitorer
 • Modtagelse af kumulative doser af antracykliner
 • Anden malign sygdom inden for 5 år op til screening (for undtagelser se protokol)
 • Grad ≥2 perifer neuropati
 • Anamnese med idiopatisk pulmonær fibrose, organiserende pneumoni eller pneumonitis
 • Anamnese med eller aktiv autoimmunsygdom eller immundefekt
 • Behandling med immunstimulerende eller immunsupprimerende lægemidler
 • Hvile dyspnø
 • Kardiopulmonær dysfunktion (for detaljer se protokol)
 • Aktiv tuberkulose
 • Kendt aktiv leversygdom
 • Større kirurgisk indgreb inden for 4 uger op til randomisering
 • Alvorlig infektion inden for 4 uger op til randomisering
 • Behandling med antibiotika inden for 2 uger op til randomisering
 • Tidligere organ- eller allogen stamcelletransplantation
 • Administration af levende, svækket vaccine inden for 4 uger op til randomisering
 • Behandling med forsøgsmedicin inden for 28 dage op til randomisering
Behandling

Arm A

3,6 mg/kg T-DM1 administreres i.v. på dag 1 i 14 serier af 21 dage 

1200 mg atezolizumab-placebo administreres i.v. på dag 1 i 14 serier af 21 dage 

Arm B

3,6 mg/kg T-DM1 administreres i.v. på dag 1 i 14 serier af 21 dage 

1200 mg atezolizumab administreres i.v. på dag 1 i 14 serier af 21 dage 

 

Hvis T-DM1 seponeres kan patienten overgå til trastuzumab administreret s.c. på dag 1

 

 

Planlagt antal patienter

1590 personer deltager i dette forsøg, heraf 16 fra Danmark

Startdato 2022-01-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04873362

Diverse

Sponsor: F. Hoffmann-La Roche

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2022-01-24
Resumé for patienter