BILTRACTO

Sygdom Galdeblære- og galdegangskræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel BILTRACTO
Lang titel Et fase 2-forsøg for patienter med lokalt fremskreden eller spredt kræft i galdevejene, som behandles med cisplatin og gemcitabin med eller uden tocilizumab.
Overordnede formål

At sammenligne effekten af gemcitabin/cisplatin plus tocilizumab og gemcitabin/cisplatin alene.

Undersøgelsesdesign

Ublindet, randomiseret fase 2 studie

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse efter 12 måneder
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Absolut responsrate
 • Sygdomskontrol rate
 • Sikkerhed og toksicitet
 • Performance status hver tredje måned indtil behandlingen afsluttes
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret adenocarcinom i galdevejene. Maligne, uspecificerede tumorceller i cytologiske prøver er tilladt efter investigators vurdering, blandet histologi inklusiv adeno/pladecellecarcinom er tilladt
 • Ikke-resektabel, lokalt fremskredent eller metastatisk carcinom i galdevejene
 • Performance status 0-1
 • ≥ 4 uger siden tidligere større kirurgisk indgreb, ≥ 2 uger siden mindre kirurgisk indgreb
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Adækvat hæmatologisk, hepatisk og renal funktion
Eksklusionskriterier
 • EKG med større ændringer, der kan øge risikoen for angina pectoris eller arytmier
 • Andre maligne sygdomme
 • Anamnese med alvorlig eller konkomitant sygdom eller ukontrolleret medicinsk tilstand, som kan forværres af behandling med kemoterapi - inklusiv, men ikke begrænset til:
  - Aktiv, antibiotikakrævende infektion inden for 2 uger op til inklusion i studiet
  - Hjerteinsufficiens NYHA klasse III-IV
  - Ustabil angina pectoris eller hjerteinfarkt inden for 6 måneder og/eller dårligt kontrolleret hypertension
  - Inflammatorisk tarmsygdom
  - Høretab ≥ grad 2
  - Perifer neuropati ≥ grad 2
  - Positiv test for latent tuberkulose ved screening
 • Konkomitant brug af immun- eller knoglemarvssupprimerende medicin
 • Deltagelse i et andet klinisk forsøg med forsøgslægemidler
Behandling

Arm 1: Cisplatin + gemcitabin + tocilizumab
Cisplatin administreres i.v. på dag 1 og 8 i serier af 21 dage
Gemcitabin administreres i.v. på dag 1 og 8 i serier af 21 dage
Tocilizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Arm 2: Cisplatin + gemcitabin
Cisplatin administreres i.v. på dag 1 og 8 i serier af 21 dage
Gemcitabin administreres i.v. på dag 1 og 8 i serier af 21 dage

Behandling med cisplatin seponeres efter 8 behandlingsserier

Planlagt antal patienter

Total: 166

Startdato 2019-09-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-004826-27

Andet protokol nr.: Herlev KFE nr.: GI1863

Diverse

Det er påkrævet, at patienterne samtidigt deltager i biomarkør forsøget:
"Identifikation af biomarkører hos patienter med galdevejscancer – giver de ny information om diagnose, behandlingseffekt, bivirkninger og prognose? - CHOCA".

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter