BrigaPed

Sygdom Lymfeknudekræft
Sygdom, yderligere informationer

ALK-positive anaplastiske storcellede lymfomer (ALCL), inflammatoriske myofibroblastiske tumorer (IMT) og andre ALK-muterede solide tumorer

Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel BrigaPed
Lang titel En fase I/II undersøgelse af Brigatinib som monoterapi hos børn og unge voksne patienter med ALK-positive anaplastiske storcellede lymfomer (ALCL), inflammatoriske myofibroblastiske tumorer (IMT) eller andre ALK-muterede solide tumorer.
Overordnede formål

Fase 1

 • At bestemme den maksimalt tolerable dosis ved brigatinib som monoterapi hos børn, teenagere og unge voksne med ALK-muterede tumorer.
 • At karakterisere farmakokinetik for brigatinib når det gives som monoterapi til børn, teenagere og unge voksne med ALK-muterede tumorer.

Fase 2

 • I kohorte B1 (IMT og ALK+ tumorer, andet end ALCL): At fastslå anti-tumoraktiviteten af brigatinib som monoterapi hos børn, teenagere og unge voksne.
 • I kohorte B2 (ALK-muteret ALCL): At fastslå effekten af brigatinib, når det gives som monoterapi til børn, teenagere og unge voksne i en periode på 2 år uden planlagt stamcelletransplantation.
Undersøgelsesdesign

Dette er en åben, fase I-II dosis-eskalering og ekspansionsundersøgelse designet til at definere den anbefalede dosis brigatinib som monoterapi hos børn og unge voksne med ALK+ ALCL, IMT eller andre solide tumorer og for at evaluere farmakokinetikken, sikkerhed og effekt af brigatinib.

Primære endpoints

Fase 1

 • Frekvens af dosis-limiterende toksicitet (DLTs) ved brigatinib.

Fase 2

 • Kohorte B1: Andel af patienter med komplet eller partiel respons ved RECIST kriterierne efter 1 kur, samt den bedste responsrate ved brigatinibbehandling.
 • Kohorte B2: Event-fri overlevelse, hvor event er defineret som tiden mellem studiestart og første ”event” dvs progressiv sygdom, sygdomstilbagefald, død af enhver årsag og anden malignitet. Patienter der modtager transplantation censoreres på dette tidspunkt.
Sekundære endpoints
 • Forekomst af akutte bivirkninger, herunder død pga disse.
 • Accept af behandling ila de to års behandlingstid.
 • Forekomst af senfølger med særlig fokus på okulære, pulmonale og endokrine senfølger samt vækst.
 • Overlevelse.
 • Responsrate (se protokol for evaluering af denne), herunder tid til response og event-fri overlevelse. Response vurderes også ved liquid biopsy.
 • Antal patienter med IMT, der opnår fuldstændig (mikroskopisk radikal) resektion efter behandling med brigatinib.
Inklusionskriterier
 • Alder ≥1 og < 26 år samt vægt på mindst 10 kg (dog for fase 1 alder <18 år).
 • ALK-muteret tumor, herunder IMT, hvor der ikke foreligger anden etableret behandling, herunder kirurgi.
 • For fase 2, skal patienter have målbar og/eller evaluerbar sygdom.
 • Karnofsky eller Lansky score ≥40% for patienter> 16 år eller ≥40% for patienter ≤16 år for ALCL -patienter i fase 2. For IMT og andre solide tumorer og for ALCL -patienter i fase 1 skal score være ≥50%.
 • Ingen anden forsøgsmedicin.
 • Min 14 dage fra sidste kemoterapi.
 • Min 30 dage fra evt immunterapi.
 • For transplanterede min 45 dage fra transplantation og ingen kronisk graft-versus-host reaktion.
 • Min 1-1½ mnd fra strålebehandling (se protokol).
 • Normale organfunktioner (se protokol).
 • Forventet levetid på mindst 3 måneder.
 • Sikker svangerskabsprofylakse.
 • Informeret samtykke.
Eksklusionskriterier
 • Systemisk behandling med stærke eller moderate CYP3A-hæmmere eller -induktorer inden for 14 dage eller fem halveringstider, alt efter hvad der er forud for den første dosis undersøgelsesmedicin.
 • Anden samtidig primær malignitet.
 • Klinisk signifikant hjerte-kar-sygdom.
 • Anden sygdom der kan påvirke mave-tarmfunktionen.
 • Visse andre alvorlige sygdomme (se protokol).
 • Planlagt kemoterapi, strålebehandling, et andet undersøgelsesmiddel eller immunterapi, mens patienten er i brigatinib-behandling.
 • Ikke kontrolleret infektion.
 • Patienter med sjældne arvelige problemer med galactoseintolerance, total laktasemangel eller glucose-galactosemalabsorption.
 • Tidl. cerebrovaskulær iskæmi/blødning eller anden hjernesygdom /se protokol).
Behandling

Brigatinib gives peroralt i 28-dages cyklus ved de fastlagte doser i fase 1 og 2 (se protokol). De første 7 dage er dosis reduceret for at minimere risikoen for tidlig lungetoksicitet.
Behandlingen fortsættes indtil sygdoms-progression, uacceptabel toksicitet, eller en samlet behandlingsvarighed på 24 forløb på 28 dage.
Hos patienter med IMT kan operation overvejes efter mindst 4 cyklusser med brigatinib.
Patienter, der har opfyldt undersøgelsens primære (og/eller sekundære) endepunkter og som oplever en klinisk meningsfuld gevinst ved brigatinib, eller som får tilbagefald efter at have stoppet brigatinib efter 24 måneders behandling, kan fortsætte med at modtage brigatinib (separat aftale med sponsor).

Planlagt antal patienter

6-18 patienter i fase 1; 28 patienter i kohorte B1; 22 patienter i kohorte B2 (i DK samt internationalt)

Startdato 2022-11-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

Protokolnr EudraCT 2021-002713-34; version 1.0

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-06-01
Resumé for patienter