BO41843

Sygdom Brystkræft - kvinder, Brystkræft - mænd
Sygdom, yderligere informationer

ER-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel BO41843
Lang titel Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, fase III-multicenterforsøg, der evaluerer effekten og sikkerheden af GDC-9545 kombineret med palbociclib sammenlignet med letrozol kombineret med palbociclib hos patienter med østrogenreceptor-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft
Overordnede formål

At sammenligne både effekten og sikkerheden af GDC-9545 givet i kombination med palbociclib i forhold til letrozol givet i kombination med palbociclib hos patienter med ER-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, fase III-multicenterforsøg

Primære endpoints

Progressionsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Responsvarighed
 • Klinisk benefitrate
 • Tid til forværring af smerter
 • Tid til forværring af fysisk funktion
 • Tid til forværring af livskvalitet
 • Bivirkninger
 • Plasma koncentration af GDC-9545
 • Plasma koncentration af palbociclib
Inklusionskriterier
 • Postmenopausale kvinder eller mænd og præ/ perimenopausale kvinder, som modtager behandling med LHRH-agonist under forsøgsbehandlingen
 • Lokal fremskreden eller metastatisk brystkræft, adenokarcinom, som ikke kan behandles med kurativt sigte
 • Dokumenteret ER-positiv brystkræft
 • Dokumenteret HER2-negativ brystkræft
 • Bilateral brystkræft accepteres hvis begge tumorer er ER-positive og HER2-negative. Hvis der er forskellige ER- og HER2-status, kræves biopsi fra metastase for at dokumentere ER-positiv og HER2-negativ metastatisk brystkræft
 • Ingen tidligere systemisk anticancer behandling for lokal fremskreden eller metastatisk sygdom
 • Recidiv efter standard adjuverende endokrin behandling givet ≥ 24 måneder uden sygdoms progression under behandlingen og sygdomsfri periode efter afsluttet behandlingen > 12 måneder
 • Målbar sygdom jf. RECIST v1.1 eller bone-only sygdom med mindst én osteolytisk knoglemetastase påvist på CT eller MR scanning
 • Tilgængeligt tumorvæv
 • Forventet restlevetid > 6 måneder
 • Performance status 0-1
 • INR < 1.5 øvre normalgrænse, undtaget patienter som modtager antikoagulerende behandling
 • Adækvat organfunktion
 • Toksicitet af tidligere anticancer behandlinger ≤ grad 1. Undtagelser såsom alopeci og perifer neuropati
 • Villig og i stand til at bruge et elektronisk device som samler PRO-data
Eksklusionskriterier
 • Sygdomsprogression under eller inden for 12 måneder efter endt neoadjuverende eller adjuverende behandling med aromatasehæmmer
 • Sygdomsprogression under eller inden for 12 måneder efter endt neoadjuverende eller adjuverende behandling med CDK4/6 hæmmer
 • Tidligere behandling med selektive østrogenreceptor nedregulatorer fx fulvestrant
 • Tidligere behandling med tamoxifen er tilladt hvis patienten ikke har oplevet sygdomsprogression i de første 24 måneder af behandlingen
 • Behandling med forsøgsmedicin inden for 28 dage op til forsøgsstart
 • Større kirurgi, kemoterapi, strålebehandling eller anden anticancer behandling inden for 14 dage op til randomisering
 • Patienter som har fået strålebehandling på ≥25 % af knoglemarven kan ikke deltage ligemeget hvornår denne behandling er modtaget.
 • Symptomer fra akut toksicitet af tidligere behandling skal være grad 1 eller lavere
 • Behandling med stærke CYP3A4 hæmmere eller inducere inden for 14 dage op til randomisering
 • Anden malign sygdom inden for 5 år op til screening. For undtagelser, se protokol
 • Fremskreden, symptomgivende, visceral spredning som på kort sigt kan give livstruende komplikationer
 • Ukontrollerede eller symptomatiske CNS- metastaser, carcinomatøs meningitis eller leptomeningeal sygdom
 • Aktiv hjertesygdom eller anamnese med hjertesygdom
 • Signifikant leversygdom defineret som Child-Pugh type B eller C inklusive hepatitis, alkoholoverforbrug og cirrose
 • Kendt HIV infektion
 • Aktiv inflammatorisk tarmsygdom, kronisk diarre, korttarmssyndrom eller større øvre gastrointestinal kirurgi inklusiv ventrikelresektion
 • Alvorlig infektion som kræver antibiotika inden for 14 dage op til randomisering
 • Kendt med allergi for forsøgslægemidlerne og deres hjælpestoffer
 • For premenopausale kvinder eller mænd: kendt allergi for LHRH agonister
Behandling

Forsøget består af 2 arme:
Arm 1:
30 mg GDG-9545 administreres per os én gang dagligt dag 1-28 i serier af 28 dage
letrozol-matchende placebo administreres per os én gang dagligt dag 1-28 i serier af 28 dage
125 mg palbociclib administreres per os én gang dagligt dag 1-21 i serier af 28 dage

Arm 2:
GDG-9545-matchende placebo administreres per os én gang dagligt dag 1-28 i serier af 28 dage
2,5 mg letrozol administreres per os én gang dagligt dag 1-28 i serier af 28 dage
125 mg palbociclib administreres per os én gang dagligt dag 1-21 i serier af 28 dage

Mænd og præ/ perimenopausale kvinder får goserelin s.c. dag 1 i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

978, heraf 15 i Danmark

Startdato 2021-06-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

EudraCT nr.: 2020-000119-66

Diverse

Sponsor: Hoffmann-La Roche

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-08-01
Resumé for patienter