BO44157

Sygdom Blærekræft, Nyrebækkenkræft og urinlederkræft, Urinrørskræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel BO44157
Lang titel Et fase II, randomiseret, multicenter, åbent, kontrolleret forsøg med RO7247669 alene eller i kombination med tiragolumab sammenlignet med atezolizumab hos patienter med tidligere ubehandlet lokalt fremskreden eller metastatisk urotelial karcinom som ikke er egnet til platinum-baseret kemoterapi
Overordnede formål

At undersøge effekt og sikkerhed af RO7247669 alene eller i kombination med tiragolumab sammenlignet med atezolizumab hos patienter med urotelial karcinom

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret, multicenter, kontrolleret fase II forsøg

Primære endpoints
 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Varighed af respons
 • Progressionsfri overlevelse ved 6 og 12 måneder
 • Absolut overlevelse ved 6, 12 og 18 måneder
 • Sygdomskontrolrate
 • Bivirkninger
 • Tid til bekræftet forværring af patient-rapporterede smerter, fysisk funktion og livskvalitet
 • Farmakokinetik
 • Anti-lægemiddel antistoffer
Inklusionskriterier
 • Performance status ≤ 2
 • Histologisk eller cytologisk verificeret lokalt avanceret (T4b, enhver N; eller enhver T, N2-3) eller metastatisk (M1, stadie IV) urotelial karcinom i nyrebækken, urinleder, blære eller urinrør
  • Patienter med blandet histologi kan deltage, hvis det uroteliale cellemønster dominerer
  • Lokalt avanceret blærekræft skal være inoperabel
 • Uegnet til at modtage platinum-baseret kemoterapi (se protokol for detaljer)
 • Ingen tidligere kemoterapi for inoperabel lokalt avanceret eller metastatisk eller recidiverende urotelial karcinom
 • Målbar sygdom; minimum én målbar læsion jf. RECIST 1.1
 • Tilgængelig tumorvæv til vurdering af PD-L1 status, stratifikation og biomarkør analyse
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion
 • Forventet restlevetid ≥ 12 uger
 • Negativ HIV test ved screening (se protokol for undtagelser)
 • Negativ hepatitis B og C test (se protokol for undtagelser)
 • Adækvat kardiovaskulær funktion, NYHA klasse ≤ 2
 • Baseline-korrigeret QT-interval (QTcF) ≤ 480 ms
 • Hvilende systolisk blodtryk ≤ 150 mmHg og diastolisk blodtryk ≤ 100 mmHg
 • Hvilepuls på 45-100 bpm
 • LVEF ≥ 50%
 • Troponin T (TnT) eller troponin I (TnI) ≤ 3 x ULN
Eksklusionskriterier
 • Glomerulær filtrationsrate (GFR) < 15 mL/min/1,73 m2
 • Symptomatiske, ubehandlede eller aktive CNS-metastaser
 • Anamnese med leptomeningeal sygdom
 • Ukontrolleret tumor-relateret smerte
 • Ukontrolleret pleural effusion, perikardiel effusion, eller ascites med behov for jævnlig drænage
 • Ukontrolleret eller symptomatisk hypercalcæmi
 • Aktiv eller anamnese med autoimmun sygdom eller immundefekt (se protokol for detaljer)
 • Anamnese med idiopatisk pulmonal fibrose, organiserende pneumoni, medicininduceret penumonitis, eller idiopatisk pneumonitis, eller tegn på aktiv pneumonitis ved screening
 • Aktiv tuberkulose
 • Aktiv eller formodet kronisk infektion med Epstein-Barr virus
 • Signifikant kardiovaskulær/cerebrovaskulær sygdom inden for 3 måneder op til initiering af forsøgsbehandling
 • Større operation (anden end for kræften) inden for 4 uger op til initiering af forsøgsbehandling, eller formodet behov for operation i løbet af forsøgsperioden
 • Anamnese med anden primær malign sygdom inden for 5 år op til serie 1, dag 1, undtagen maligniteter med ubetydelig risiko for metastasering eller død (herunder carcinoma in situ i cervix, non-melanom hudkræft, lokaliseret prostatakræft, duktal carcinoma in situ, eller stadie I uroteliel karcinom uden planer om behandlingsintervention)
 • Alvorlig infektion inden for 4 uger op til initiering af forsøgsbehandling
 • Behandling med terapeutiske orale eller intravenøse antibiotika inden for 2 uger op til initiering af forsøgsbehandling
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation eller solid organtransplantation
 • Anden sygdom, metabolisk dysfunktion, fund ved fysisk eksamination, eller kliniske laboratoriefund som er kontraindikation til forsøgsmedicin, kan påvirke forsøgets resultater, eller som øger patientens risiko for behandlingskomplikationer
 • Levende, svækket vaccine inden for 4 uger op til initiering af forsøgsbehandlingen eller formodet behov for levende vaccine op til 4 måneder efter sidste dosis af forsøgsmedicinen
 • Nuværende behandling med anti-viral terapi for hepatitis B
 • Behandling med godkendt anti-cancer behandling, inklusiv kemoterapi eller hormonbehandling, inden for 3 uger op til initiering af forsøgsbehandling (se protokol for undtagelser)
 • Behandling med anden forsøgsmedicin inden for 28 dage op til initiering af forsøgsbehandlingen i dette studie
 • Tidligere behandling med CD137 agonister eller immun checkpoint inhibitorer, inklusiv anti-CTLA-4, anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-TIGIT og anti-LAG3 antistoffer eller pathway-targeterende agenter
 • Systemisk immunstimulerende behandling inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til initiering af forsøgsbehandling
 • Systemiske immunsupprimerende behandling inden for 2 uger op til initiering af forsøgsbehandlingen (se protokol for undtagelser)
 • Anamnese med alvorlig allergisk, anafylaktisk reaktion på kimeriske eller humaniserede antistoffer eller fusionsproteriner
 • Kendt hypersensitivitet overfor produkter fra kinesiske hamster-ovarieceller eller et af komponenterne i atezolizumab
Behandling

Arm A - kontrolarm: atezolizumab
1200 mg atezolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage

Arm B - eksperimentalarm: RO7247669
600 mg RO7247669 administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage

Arm C - eksperimentalarm: RO7247669 +tiragolumab
600 mg RO7247669 administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage
600 mg tiragolumab administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage

Planlagt antal patienter

I alt 240 patienter, heraf 12 patienter i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2022-002265-15

Clinicaltrials.gov: NCT05645692

Primær investigator Odense Universitetshospital
Resumé for patienter