BosuPeg

Sygdom Kronisk myeloid leukæmi (CML)
Fase Fase 2
Kort titel BosuPeg
Lang titel Et forsøg om virkningen og sikkerheden af langtidsvirkende lavdosis ropeginterferon hos patienter med kronisk myeoid leukæmi, der behandles med bosutinib fra diagnosetidspunktet: et randomiseret prospektivt forsøg.
Overordnede formål

At undersøge effektivitet og sikkerhed af kombinationen af Ro-Peg-interferon-a2b (RoPegIFN) med bosutinib (BOS) sammenlignet med BOS monoterapi, som førstelinje behandling hos patienter med nyligt diagnosticerede kronisk myeloid leukæmi og estimere effektiviteten af tilføjelsen af RoPegIFN til BOS ift. dybt molekylært respons med en målsætning om at øge andelen af patienter, som kan opnå behandlingsfri remission.

Undersøgelsesdesign

Ublindet, randomiseret fase 2 studie.

Primære endpoints
 • Raten af molekylært respons 4 (MR4)
Sekundære endpoints
 • Raten af molekylært respons MR2. MR3, MR4, MR4,5 fra 1 måned indtil 24 måneder og hver 6. måned herefter
 • Kummulativ incidens af molekylært respons MR3, MR4, MR4,5
 • Raten af komplet cytogent respons indtil 12 måneder
 • Raten af udetektabelt molekylært respons hos patienter, som har opnået molekylært respons MR4 og MR4,5
 • Tid til - og varighed af CCyR, MR3, MR4, MR4,5
 • Andelen af patienter, som er egnede til randomisering efter 3 måneders behandling med bosutinib
 • Rate og karakteristik af alvorlige bivirkninger
 • Dosis intensiteten af RoPegIFN og bosutinib
 • Kummulativ incidens af afbrydelser af behandling inkl. årsag til afbrydelse
 • Livskvalitet
 • Andelen af patienter, som opnår varigt dybt molekylært respons og er egnede til ophør af behandling efter 48 måneder
Inklusionskriterier
 • Nyligt diagnosticeret (≤ 3 mdr.) BCR-ABL positiv kronisk myeloid leukæmi (CML) i kronisk fase
 • Større BCR-ABL transkription (p210 b2a2(e13a2) og/eller b3a2 (e14a2)
 • Ikke tidligere behandlet for CML med undtagelse af med hydroxyurea eller anagrelid
 • Performance status ≤ 2
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • BCR-ABL transkription ud over M-BCR-ABL
 • Tidligere behandlet med tyrosin kinase inhibitorer
 • Samtidig deltagelse i andet klinisk studie
 • Medicinsk anamnese og konkomitante sygdomme:
  - Overfølsomhed over for BOS eller RoPegIFN
  - Tidligere behandling med interferon-a eller kontraindikation over for behandling med interferon-a
  - Autoimmun sygdom, konkomitant immunsupprimerende behandling eller kortikosteroider
  - Præ-eksisterende thyroidea sygdom med mindre denne er kontrolleret med konventionel behandling
  - Kronisk leversygdom
  - Tidligere eller pågående psykiatrisk lidelse
  - HIV positiv, kronisk hepatitis B eller C
  - Ukontrolleret alvorlig hjerte- eller lungesygdom
 • Anden malign sygdom inden for de seneste 5 år
 • Anamnese med alvorlig blødningsforstyrrelse urelateret til CML eller diagnosticeret medfødt blødningsforstyrrelse
 • Behandling med stærke inhibitorer eller hæmmere af CYP3A4
Behandling

Arm A: Bosutinib-RoPegIFN kombination
200 mg bosutinib administreres p.o. dagligt og øges gradvist til 400 mg over de første tre måneder
50 μg RoPegIFN a2b administreres s.c. hver 14. dag

Arm B: Bosutinib monoterapi
200 mg bosutinib administreres p.o. dagligt og øges gradvist til 400 mg over de første tre måneder

Planlagt antal patienter

Total: 212

Startdato 2020-03-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-001044-54

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03831776

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter