BP42233

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Fase Fase 1
Kort titel BP42233
Lang titel Et ikke-blindet, multicenter-, fase I-forsøg til vurdering af sikkerhed og farmakokinetik for stigende doser af RO7425781 hos forsøgspersoner med recidiverende eller refraktært multipel myelom (myelomatose)
Overordnede formål

At undersøge sikkerheden, effekt, farmakokinetik og bivirkninger af RO7425781 administreret i forskellige doser hos patienter med recidiverende eller refraktært myelomatose

Undersøgelsesdesign

Et ikke-blindet, multicenter-, fase I-forsøg

Primære endpoints
 • Andel af deltagere med dosislimiterende toksicitet (DLT)
 • Andel af deltagere med bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Andel af deltagere med anti-drug antistoffer
 • Farmakokinetik for RO7425781
Inklusionskriterier
 • Tidligere diagnosticeret med myelomatose baseret på standardkriterier
 • Del 1 - dosiseskalerings del: deltagere med recidiverende eller refraktær myelomatose som tidligere har modtaget behandling med et immunmodulatorisk lægemiddel (IMiD) og proteasomhæmmer (PI) og er intolerant til eller har ingen anden standard behandling
 • Del 2 -dosisekspansions del: deltagere med recidiverende eller refraktær myelomatose som har modtaget mindst tre tidligere behandlinger og har ikke haft effekt af behandling med IMiD, PI eller CD38-targeret behandling
 • Performance status ≤ 1
 • Forventet restlevetid > 12 uger
 • Aftale om at levere protokolspecifikt biopsimateriale
 • Toksicitet fra tidligere anticancer behandling skal være ≤ grad 1, med undtagelse af alopeci og neuropati
 • Målbar sygdom
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med monoklonale antistoffer, stråleimmunkonjugater eller antistof-lægemiddel konjugater inden for 2 uger op til første administration af forsøgsmedicin
 • Tidligere systemisk behandling med immunterapi inden for 2 uger op til første administration af forsøgsmedicin
 • Behandlingsrelaterede immunmedierede bivirkninger relateret til tidligere behandling med immunoterapi
 • Strålebehandling, enhver form for kemoterapi eller anden anticancer behandling inden for 2 uger op til første administration af forsøgsmedicin. For undtagelser, se protokol.
 • Autolog eller allogen stamcelletransplantation inden for 100 dage op til første administration af forsøgsmedicin og/eller tegn til graft-versus-host sygdom eller pågående immunsupprimerende behandling
 • Tidligere organtransplantion
Behandling

Del 1 - dosiseskalering
RO7425781 administreres i.v. eller s.c. i stigende doser

Del 2 - dosisekspansion
RO7425781 administreres i.v. eller s.c. i dosis defineret i del 1

Planlagt antal patienter

240 patienter

Startdato 2021-07-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04557150

 

Diverse

Sponsor: F. Hoffmann-La Roche Ltd

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-10-01
Resumé for patienter