BP42573 GBM

Sygdom Hjernetumor
Fase Fase 1
Kort titel BP42573 GBM
Lang titel Et åbent multicenter, fase I forsøg til vurdering af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik, farmakodynamik og forløbig antitumoraktivitet af RO7428731 hos deltagere med glioblastom, som udtrykker muteret epidermal vækstfaktorreceptor variant III
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik, farmakodynamik og forløbig antitumoraktivitet af RO7428731 hos deltagere med glioblastom som udtrykker muteret epidermal vækstfaktorreceptor variant III (EGFRvIII)

Undersøgelsesdesign

Åbent, ikke-randomiseret, multicenter, fase I studie

Primære endpoints
 • Bivirkninger 
 • Dosislimiterende toksiciteter (DLTs)
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Anti-lægemiddel antistoffer for RO7428731
 • Objektiv responsrate 
 • Sygdomskontrol rate 
 • Varighed af respons 
 • Progressionsfri overlevelse 
 • Absolut overlevelse 
Inklusionskriterier
 • Forventet levetid ≥ 12 uger
 • Diagnosticeret glioblastom
 • Bekræftet EGFRvIII ekspression
 • Karnofsky performance status score ≥ 70%
 • Adækvat organfunktion

Inklusionskriterier for del I og del II:

 • Tumor skal have en umethyleret O6-methylguanin-DNA methyltransferase (MGMT) promoter status baseret på en lokal vurdering
 • Gennemført standardbehandling for nyligt diagnosticeret sygdom, inklusiv kirurgisk resection og adjuverende strålebehandling med eller uden konkomitant temozolomid

Inklusionskriterier for del III og IV:

 • Dokumenteret første eller andet recidiv af glioblastom
 • Mindst en målbar glioblastom læsion jf. RANO (Response Assessment in Neuro-Oncology) kriterier før start af forsøgsbehandling
Eksklusionskriterier
 • Infratentoriale tumorer og tumorer primært lokaliseret i eller tæt på kritiske strukturer
 • Tilstedeværelse af ekstrakraniel metastatering eller leptomeningeal sygdom
 • Kendt hypersensitivitet overfor immunoglobuliner eller til andre komponenter af forsøgsmedicinen
 • Aktiv blødning eller patologisk tilstand som medfører høj risiko for blødning inkl. erhvervede og medfødte koagulopatier
 • Kan ikke gennemføre MR sacnning med kontrast

Eksklusionskriterier for del I og II:

 • Recidiverende maligne gliomer
 • Tidligere anti-tumor behandling for glioblastom. Tumor resection, adjuverende strålebehandling med eller uden konkomitant temozolomid er de eneste behandlinger som deltageren må have modtaget for glioblastom

Eksklusionskriterier for del III og IV

 • Mere end to recidiver af glioblastom
 • Tidligere anti-EGFRvIII-målrettede agenter, antiangiogen behandling og eller genterapi for behandling af glioblastom og gliomer
Behandling

Del I

Stigende doser af RO7428731 administreres i.v. 

Del II-IV

RO7428731 administreres i.v.

RO7428731 gives i bestemte doser og/eller doseringsplaner i forskellige deltagergrupper 

 

Planlagt antal patienter

i alt 200 patienter, heraf ca 18 patienter i Danmark

Startdato 2022-05-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

NCT05187624 

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter