BP42595

Sygdom
Stadie Progredierende sygdom
Fase Fase 1
Kort titel BP42595
Lang titel Et åbent, multicenter-, fase 1 forsøg til for at vurdere sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik, farmakodynamik og foreløbig antitumoraktivitet af RO7296682 i kombination med atezolizumab hos deltagere med fremskredne og eller metastatiske kræftsygdomme
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og virkning af RO7296682 i kombination med Atezolizumab hos deltagere med fremskredne og eller metastatiske kræftsygdomme

Undersøgelsesdesign

Non-randomiseret, fase 1b, multicenter studie

Primære endpoints
 • Alvorlige bivirkninger (AEs)
 • Dosislimiterende toksicitet (DLT)
 • Objektiv respons rate (ORR) for del II og III
Sekundære endpoints
 • Objektiv respons rate (ORR) for del I
 • Disease control Rate (DCR)
 • Varighed af respons (DoR)
 • Progressionsfri overlevelse (PFS)
 • Samlet overlevelse (OR)
 • Farmakokinetik for RO7296682
 • Behandlingsinducerede ændringer i regulatorisk T-celle niveau i blod og tumor
 • Behandlingsinducerede ændringer i forholdet mellem regulatorisk T-celle / effektor T-celler ratio i blod og tumor
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med fremskreden eller metastaseret solid tumor, som er progrediereret på standardbehandling og intolerant overfor standardbehandling og eller ikke egnet til standardbehandling. Deltagere hvis tumorer har kendte mutationer skal tidligere have oplevet sygdomsprogression eller intolerance overfor behandling med en respektiv målrettet behandling.
 • Målbar sygdom iflg. RECIST v1.1
 • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Status på 0 eller 1
 • Skal kunne fremskaffe den senest arkiverede tumor vævsprøve
 • Tilstrækkelig kardiovaskulær-, hæmatologisk-, lever- og nyrefunktion
 • Deltagere på blodfortyndende medicin skal være på modtage dette i et stabilt niveau
Eksklusionskriterier
 • Kendt hypersensitivitet overfor komponenter i RO7296682 og atezolizumab samt for kinesisk hamster ovariecelle produkter
 • Historik eller klinisk evidens for primær tumor eller metastaser i det centrale nervesystem (CNS)
 • Deltager med anden invasiv cancer indenfor de seneste 2 år
 • Deltagere med kendt aktiv eller ukontrolleret infektion
 • HIV positiv ved screening
 • Hepatitis B og C positiv
 • Vaccination med levende vacciner indenfor 28 dage før start på forsøgsbehandling
 • Større kirugisk procedure eller signifikant traumatisk skade indenfor 28 dage før første RO7296682 og atezolizumab infusion
 • Deltagere med sårhelingskomplikationer
 • Aktiv eller historik med autoimmune sygdomme eller immundefekter
 • Tidligere behandling med immun-checkpoint inhibitorer (CPI), immunmodulerende monoklonale antistoffer (mAbs) eller mAbs deriverede behandlinger er tilladt.
 • Behandling med standard strålebehandling, enhver kemoterapeutisk behandling, målrettet behandling eller behandling med andre investigatoriske stoffer indenfor 28 dage eller 5 halveringstider for stoffet (hvad end er kortest) før RO7296682 infusion.
 • Strålebehandling inden for de sidste 4 uger op til start på studiebehandling. Begrænset palliativ strålebehandling er tilladt.
Behandling
 • Eksperimentel del I, dosis-eskalering:

Stigende doser af RO7296682 med fast dosis af atezolizumab hver 3. uge indtil maksimalt tolereret dosis eller anbefalet fase 2 dosis er defineret

 

 • Eksperimentel del II, dosis-udvidelse:

RO7296682 og atezolizumab i dosis fastsat udfra resultater fra del 1

 

 • Eksperimentel del III, undersøgende:

RO7296682 og atezolizumab i dosis fastsat udfra resultater fra del 1

Planlagt antal patienter

180

Startdato 2022-06-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

NCT04642365

Primær investigator Rigshospitalet