BP43131

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 1
Kort titel BP43131
Lang titel Et åbent fase I forsøg for at vurdere sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og foreløbig effekt af RO7443904 i kombination med glofitamab hos deltager med recidiverende/refraktært B-celle non-Hodgkin lymfom
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og forløbig effekt af RO7443904 i kombination med glofitamab hos patienter med recidiverende eller refraktært B-celle non-Hodgkins lymfom

Undersøgelsesdesign

Åbent, fase 1 forsøg

Primære endpoints
 • Dosislimiterende toksicitet (DLT)
 • Bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Anti-lægemiddel antistoffer (ADAs)
 • Objektiv responsrate
 • Komplet responsrate
 • Sygdomskontrol rate
 • Tid til første komplet respons
 • Tid til første absolut respons
Inklusionskriterier
 • Kropsvægt ≥ 40 kg
 • Histologisk bekræftet hæmatologisk malignitet som forventes at udtrykke CD19 og CD20 og vurderet at have behov for behandling
 • Recidiv eller manglende respons på minimum én behandlingslinje
 • Ingen tilgængelig behandling som forventes at forlænge overlevelse
 • Minimum en målbar læsion (≥ 1,5 cm)
 • Mulighed og accept af en frisk tumorbiopsi eller tilgængelig arkiveret tumorvæv
 • Performance status 0-1
 • Forventet levetid ≥ 12 uger
 • Adækvat lever, nyre og hæmatologisk funktion
 • Negativ serologisk eller PCR test for akut eller kronisk hepatitis B infektion
 • Negativ hepatitis C og HIV test
Eksklusionskriterier
 • Cirkulerende lymfomceller, defineret som høj absolut lymfocyttal (ALC) eller tilstedeværelsen af abnorme celler i det perifære blod som indikerer cirkulerende lymfomceller
 • Akut bakteriel, viral eller fungal infektion ved screening
 • Kendt aktiv infektion eller reaktivering af latent infektion
 • Tidligere behandling med systemiske immunterapeutiske agenter inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til infusion af obinutuzumab
 • Anamnase med akutte behandlingskrævende, immunrelaterede bivirkninger associeret med tidligere immunterapeutiske agenter
 • Bivirkninger fra tidligere anti-cancer behandlinger > grad 1
 • Standard strålebehandling, kemoterapi, eksperimentel behandling eller ande behandlinger med en godkendt anti-cancer medicin inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til infusion af obinutuzumab
 • Tidligere solid organtransplantation
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation
 • Autolog stamcelletransplantation inden for 100 dage op til obinutuzumab infusion
 • Autoimmun sygdom i aktiv fase eller exacerbation inden for 6 måneder op til inklusion
 • Anamnese med immundefekt som kan øge risikoen for infektion
 • Anamnese med alvorlig allergisk eller anafylaksisk reaktion mod behandling med monoklonale antistoffer
 • Anamnese med bekræftet progressiv multifokal leukoencefalopati
 • Nuværende eller tidligere CNS lymfom eller CNS sygdom
 • Bevis for signifikant, ukontrolleret konkomitant sygdom som kan påvirke compliance med forsøgsprotokollen eller fortolkning af resultater
 • Større kirurgisk indgreb eller traumatisk skade < 28 dage op til infusion af glofitamab eller forventet fremtidig kirurgisk indgreb under studieperioden
 • Anden invasiv malign sygdom inden for de seneste 2 år
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Modtaget levende eller svækket-levende vaccine inden for 4 uger op til glofitamab infusion
 • Modtaget systemisk immunsupprimerende medicin
Behandling

1 g obinutuzumab administreres i.v. 3, 4 eller 7 dage før dag 1, serie 1

RO7443904 administreres s.c. eller i.v. på dag 8 i serie 2 og på dag 1 fra serie 3 i serier af 21 dage

Stigende doser (2,5 mg/10 mg/30 mg) af glofitamab administreres i.v. på dag 1 og 8 i serie 1 samt dag 1 i serie 2, fra serie 3 administreres 30 mg glofitamab i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

I alt 200 patienter, heraf op til 15 i Danmark

Startdato 2022-11-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

NCT05219513

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter