C-MOT

Sygdom Brystkræft - kvinder, Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 4
Kort titel C-MOT
Lang titel C- MOT: Observationsforsøg under kræftbehandling
Overordnede formål

At oprette en database inden for ikke-småcellet lungekræft og brystkræft, som skal anvendes til at undersøge sammenhæng mellem kræftgener og behandlingers virkning og bivirkninger 

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, non-interventionsforsøg

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
 • Responsrate
 • Patientrapporterede oplysninger (PRO)
 • Kræftsygdoms og behandlings påvirkning af patientrapporterede symptomer, funktion og livskvalitet
 • Bivirkninger
 • Ændringer i dosis og/eller behandlingsplaner
 • Sammenhæng mellem outcome, patientrapporteret funktion og helgenomsekventering
Inklusionskriterier
 • Nyhenviste patienter med ikke-småcellet lungekræft eller patienter med nydiagnosticeret metastatisk brystkræft som er egnede til medicinsk eller strålebehandling med kurativt eller palliativt sigte
 • I stand til at læse og forstå dansk
Eksklusionskriterier
 • Patienter med brystkræft som skal påbegynde adjuverende systemisk behandling
 • Forventet levetid under 3 måneder på diagnosetidspunktet
 • Modtager behandling for anden malign sygdom
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie, der tages blodprøver og biopsi samt indsamles sundhedsdata

Planlagt antal patienter

Cirka 1.800 patienter med ikke-småcellet lungekræft fordelt 2:1 mellem Rigshospitalet og Herlev, samt cirka 600 patienter med brystkræft fra Rigshospitalet

Startdato 2021-11-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-11-01