PSMAddition

Sygdom Prostatakræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel PSMAddition
Lang titel Et internationalt prospektivt, åbent, randomiseret fase III-forsøg, der sammenligner 177Lu-PSMA-617, i kombination med standardbehandling, med standardbehandling alene, hos voksne, mandlige patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft (mHSPC)
Overordnede formål

At undersøge effektivitet og sikkerhed af 177Lu-PSMA-617 i kombination med standardbehandling versus standardbehandling alene hos mandlige patienter med mHSPC

Undersøgelsesdesign

Et åbent, randomiseret fase III studie

Primære endpoints
 • Radiologisk progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Prostata-specifikt antigen 90 (PSA90) respons
 • Tid til udvikling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC)
 • Progressionsfri overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse på næste behandling (PFS2)
 • Ændringer i nadir af PSA < 0,2 ng/ml
 • Tid til radiologisk bindevævsprogression
 • Tid til første symptomatiske skeletrelateret hændelse
 • Absolut responsrate
 • Sygdomskontrol rate
 • Varighed af respons
 • Tid til respons
 • Livskvalitet
 • Smertevurdering ved Brief Pain Inventory-short Form
 • Antal deltagere med bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Performance status 0 til 2
 • Forventet levetid > 9 måneder
 • Metastatisik prostatakræft med histologisk eller cytologisk bekræftet adenocarcinom
 • PSMA (prostata-specifik-membran-antigen)-positiv sygdom set på 68Ga-PSMA-11 PET-CT scanning
 • Minimum en metastatisk knogle- og/eller bindevævs/visceral læsion inden for 28 dage op til randomisering, dokumenteret som en af følgende:
  • Knoglemetastaser synlig på 99Tc-MDP knogleskintigrafi OG/ELLER
  • Lymfeglandel metastaser af vilkårlig størrelse. Hvis metastaser kun findes i lymfeglandler skal denne være minimum 1,5 cm på kort akse og udenfor pelvis OG/ELLER
  • Viscerale metastaser af vilkårlig størrelse
 • Adækvat organfunktion
 • HIV-positive patienter kan deltage hvis de er raske og har lav risiko for AIDS-relaterede hændelser
 • Behandlingsnaive patienter eller patienter som har fået begrænset behandling:
  • Optil 45 dages behandling med luteiniserende hormon-frigivende hormon (LHRH) agonist/antagonist eller bilateral orkiektomi med eller uden 1. generations antiandrogener for metastatisk prostatacancer er tilladt. 1. generations antiandrogen behandling skal ophøres før opstart af forsøgsmedicin eller efter 45 dage, hvad end der kommer først
  • Tidligere LHRH agonist/antagonist med eller uden 1. generations antiandrogener givet som neo-/adjuverende behandling skal være ophørt > 12 måneder før underskrivning af deltagersamtykke og må ikke have overskredet 24 måneders behandling og må ikke have vist sygdomsprogression inden for 12 måneder efter afsluttet neo-/adjuverende behandling
  • Op til 45 dages behandling med CYP17 inhibitor eller androgen receptor-targeteret behandling (ARDT) for metastatisk prostatacancer er tilladt. Ingen CYP17 eller ARDT for tidligere stadier af prostatacancer er tilladt
Eksklusionskriterier
 • Hurtigt progredierende tumor som kræver snarest taxan-baseret kemoterapi
 • Tidligere systemisk anti-prostatacancer behandling (med undtagelse af forhold nævnt i inklusionskriterier) inklusiv: kemoterapi, PARP-inhibitorer, immunterapi eller biologisk behandling (inklusiv monoklonale antistoffer)
 • Konkomitant cytotoksisk kemoterapi, immunterapi, radioligand-behandling, PARP-inhibitorer, biologisk behandling eller eksperimentel behandling
 • Tidligere behandling med en af følgende: Strontium-89, Samarium-153, Rhenium-186, Rhenium-188, Radium-223, halvkropsbestråling inden for 6 måneder op til randomisering. Tidligere PSMA-targeteret radioligand-behandling er ikke tilladt
 • Samtidig deltagelse i anden klinisk forsøg
 • Brug af andre eksperimentelle stoffer inden for 30 dage op til randomisering
 • Kendt hypersensitivitet overfor forsøgsmedicinen eller stoffer af samme kemiske klassificering
 • Transfusion udelukkende med formål at gøre patient egnet til forsøget
 • CNS-metastaser som er neurologisk ustabile, symptomatiske eller modtager kortikosteroider for at bevare neurologisk integritet. Deltagere med epidural sygdom og tidligere marv involvering er tilladt hvis disse områder er behandlet, stabile og ikke neurologisk svækket. Parenkymal CNS-metastasering som har modtaget behandling, er neurologisk stabil, asymptomatisk og ikke modtager steroidbehandling er tilladt
 • Anden malign sygdom som forventes at påvirke forventet levetid eller vurdering af sygdom. Deltager med anamnese med malign sygdom som er adækvat behandlet og har været sygdoms- og behandlingsfri > 3 år op til randomsering eller med adækvat behandlet non-melanom hudcancer eller overfladisk blærecancer kan inkluderes
 • Samtidig alvorlige medicinske sygdomme (fx ukontrolleret infektion, kendt aktiv hepatitis B eller C) 
 • Aktiv klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom (for detaljer, se protokol)
 • Anamnese med somatiske eller psykiatriske tilstande som kan interferere med studiet
 • Symptomatisk rygmarvskompression
 • Enhver tilstand der udelukker positioner med hævede arme
 • Urininkontinens, medmindre denne er under kontrol
Behandling

Eksperimentel arm: 177Lu-PSMA-617 + standardbehandling

7,4 GBq 177Lu-PSMA-617 administreres intravenøst i 6 serier af 6 uger 

Standardbehandling består af androgen deprivationsbehandling (ADT) samt  androgen receptor-targeteret behandling (ARDT) 

Kontrolarm: standardbehandling alene

Standardbehandling består af ADT samt ARDT 

Planlagt antal patienter

i alt 1126 deltagere heraf 25 fra Danmark

Startdato 2022-07-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

2020-003968-56 og NCT04720157

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter