CAMMA-1 GO42552

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 1
Kort titel CAMMA-1 GO42552
Lang titel Et åbent, multicenter, fase 1B-forsøg, der evaluerer cevostamabs sikkerhed, farmakokinetik og aktivitet hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose (CAMMA-1)
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, effektivitet og farmakokinetik af cevostamab monoterapi, cevostamab givet sammen med pomalidomid og dexamethason eller cevostamab givet sammen med daratumumab og dexamethason hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose

Undersøgelsesdesign

Ublindet, ikke-randomiseret, multicenter fase 1b forsøg

Primære endpoints
 • Anbefalet fase II dosis
 • Bivirkninger
 • Dosis-afbrydelser
 • Dosis-reduktioner
 • Dosis-intensitet
 • Behandlingsophør
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Komplet responsrate
 • Meget godt partial responsrate (VGPR) eller bedre
 • Progressionsfri overlevelse
 • Varighed af respons
 • Tid til første respons
 • Tid til bedste respons
 • Minimal restsygdom (MRD) negativitet
 • Absolut overlevelse
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Performance status 0-1
 • Forventet restlevetid ≥ 12 uger
 • Villighed til at gennemgå knoglemarvsbiopsi
 • Bivirkninger fra tidligere anti-cancer behandling ≤ grad 1 
 • Målbar sygdom defineret som:
  • serum M-protein ≥ 0,5 g/dL
  • urin M-protein ≥ 200 mg/24 timer
  • serum FLC ≥ 10 mg/dL og abnorm FLC ratio
 • Adækvat hæmatologisk, lever- og nyrefunktion
 • For arm A: diagnose med recidiverende eller refraktær myelomatose for hvilket der ikke er relevant behandling eller behandling er ikke tolereret
 • For kohorte B1S og C1S: patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose, som tidligere har modtaget minimum to behandlingslinjer
 • For korhorte B1E, C1E og yderligere kohorter: patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose, som tidligere har modtaget minimum en behandlingslinje
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med cevostamab eller anden medicin målrettet FcRH5
 • Tidligere behandling med monoklonale antistoffer, radioimmun-konjugator eller antistoflægemiddel-konjugator som anti-cancer behandling inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling med undtagelse af ikke-myelomatose behandling (fx denosumab for hypercalcæmi er tilladt)
 • Tidligere behandling med systemiske immunterapeutiske agenter (fx anti-CTLA4, anti-PDL1, anti-PD-1 antistoffer) inden for 12 uger eller 5 halveringstider op til opstart af forsøgsbehandling
 • Tidligere behandling med CAR-T-celle terapi inden for 12 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Kendte immunrelaterede bivirkninger grad 1-2 og for tidligere PDL1 eller PD-1 inhibitorer grad ≥ 3
 • Systemisk strålebehandling inden for 4 uger eller lokal strålebehandling inden for 14 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Kemoterapi eller anden anti-cancer behandling inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til opstart af forsøgsbehandling
 • Autolog stamcelletransplantation inden for 100 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation
 • Forhøjet antal plasmaceller
 • Tidligere solid organtransplantation
 • Anamnese med autoimmun sygdom
 • Anamnese med progressiv multifokal leukoencefalopati
 • Tidligere alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaktion mod monoklonale antistoffer
 • Anamnese med amyloidose
 • Anden malign sygdom inden for 2 år op til screening
 • Nuværende eller tidligere CNS-sygdom
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Symptomatisk aktiv lungesygdom eller behov for ilttilskud
 • Kendt HIV positiv
 • Akut eller kronisk HBV eller HCV infektion
 • Stor operation inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Administration af levende svækket vaccine inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Medicinsk tilstand eller abnorme laboratorietest som jf. investigator umuliggør sikker deltagelse i forsøg eller gennemførelse af forsøg
Behandling

Arm A: cevostamab 

Cevostamab administreres intravenøst i serier af 21-28 dage

Arm B: cevostamab+ pomalidomid og dexamethason 

Cevostamab administreres intravenøst i serier af 21-28 dage
Pomalidomid administreres per os i serier af 28 dage 
Dexamethason administreres intravenøst eller per os

Arm C: cevostamab + daratumumab og dexamethason 

Cevostamab administreres intravenøst i serier af 21-28 dage
Daratumumab administreres subkutant i serier af 28 dage
Dexamethason administreres intravenøst eller per os

 

Planlagt antal patienter

I alt 120 patienter, heraf 8 patienter i Danmark 

Startdato 2023-01-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

NCT04910568

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter