CANOVA (M13-494)

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Sygdom, yderligere informationer

t(11;14)-positiv recidiverende eller refraktær myelomatose

Fase Fase 3
Kort titel CANOVA (M13-494)
Lang titel Et fase 3, randomiseret, åbent multicenter forsøg der sammenligner venetoclax og dexamethason med pomalidomid og dexamethason hos deltagere med t(11;14)-positiv recidiverende eller refraktær myelomatose
Overordnede formål

At sammenligne sikkerhed og effekt af venetoclax og dexamethason med pomalidomid og dexamethason hos patienter med t(11;14)-positiv recidiverende eller refraktær myelomatose

Undersøgelsesdesign

Et fase 3, randomiseret, åbent multicenter forsøg

Primære endpoints

Progressionsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Meget god partiel respons (VGPR) eller bedre
 • Absolut responsrate
 • Absolut overlevelse
 • Responsvarighed
 • Tid til sygdomsprogression
 • Tid til respons
 • Minimal restsygdom
 • Farmakokinetik af venetoclax
 • Livskvalitet
 • Patient rapporteret outcome
Inklusionskriterier
 • Verificeret diagnose af myelomatose jf. IMWG kriterier
 • Målbår sygdom ved screening defineret som:
  • serum M-protein ≥ 0,5 g/dL eller
  • urin M-protein ≥ 200 mg/24 timer eller
  • serum immunoglobulin FLC ≥ 10 mg/dL og abnorm serum FLC rate
 • Modtaget mindst 2 tidligere behandlingslinjer
 • Dokumenteret sygdomsprogression under eller inden for 60 dage efter sidste behandling
 • Modtaget mindst 2 på hinanden følgende serier af lenalidomid og har fået recidiv eller er refraktær for behandlingen
 • Modtaget mindst 2 på hinanden følgende serier af proteasom inhibitorer
 • Myelomatose med positiv t(11;14)
 • Performance status ≤ 2
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandlet med venetoclax eller anden B-celle lymfom-2 (BCL-2) inhibitor eller pomalidomid
 • Anamnase med anden aktiv malign sygdom, inklusiv myelodysplatisk syndrom inden for de sidste 3 år (for undtagelser se protokollen)
 • Tegn til graft-versus-host sygdom efter tidligere stamcelletransplantation
 • Tidligere behandling med følgende:
  • allogen eller syngenisk stamcelletransplantation inden for 16 dage op til randomisering
  • autolog stamcelletransplantation inden for 12 uger op til randomisering
 • Kendt med myelomatose i centralnervesystemet
 • Alvorlig anden sygdom i de seneste 6 måneder
 • Hypersensitivitet, allergi eller intolerance for forsøgsmedicinen eller hjælpestoffer heri
 • Kendt med ikke-sekretorisk myelomatose
 • Aktiv plasmacelle leukæmi, Waldenströms makroglobinæmi, primær amyloidose, POEMS syndrom, HIV-infektion, aktiv hepatitis B eller C
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom, herunder ustabil angina, arytmi, hjertesvigt NYHA ≥ 3 eller myokardieinfarkt inden for 6 måneder op til behandlingsstart
 • Større kirurgi inden for 4 uger op til behandlingsstart
 • Akut medicinkrævende infektion inden for 14 dage op til behandlingsstart
 • Ukontrolleret diabetes eller hypertension inden for 14 dage op til behandlingsstart
 • Perifer neuropati grad ≥ 3 eller ≥ 2 med smerter inden for 2 uger op til behandlingsstart
 • Modtaget systemisk anti-myelomatose-behandling inden for 2 uger eller 5 halveringstider op til randomisering
 • Modtaget stråleterapi inden for 2 uger op til randomisering
 • Modtaget kortikosteroid i doser svarende til > 4 mg/dag dexamethason inden for 2 uger op til randomisering
 • Modtaget cytochrome P450 (CYP)3A inhibitor eller inducer inden for 1 uge op til behandlingsstart
 • Indtagelse af grapefrugt, Seville-appelsiner eller marmelade lavet af disse samt stjernefrugt inden for 3 dage op til behandlingsstart
 • Modtaget levende vaccine inden for 8 uger op til randomisering
Behandling

Arm 1: VenDex - venetoclax + dexamethason
Venetoclax + dexamethason administreres i serier af 28 dage.
800 mg venetoclax administreres per os 1 x dagligt
40 mg (eller 20 mg for patienter ≥ 75 år) dexamethason administreres per os 1 x ugentligt

Arm 2: PomDex - pomalidomid + dexamethason
Pomalidomid + dexamethason administreres i serier af 28 dage.
4 mg pomalidomid administreres per os 1 x dagligt på dag 1-21
40 mg (eller 20 mg for patienter ≥ 75 år) dexamethason administreres per os 1 x ugentligt

Planlagt antal patienter

244 patienter

Startdato 2021-05-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03539744
EudraCT nr.: 2017-003838-88

Diverse

Sponsor: Abbvie

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-08-01
Resumé for patienter