CC-92480-MM-002

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel CC-92480-MM-002
Lang titel Et fase 1/2 åbent multicenter studie til at fastlægge anbefalet dosis og regime, samt evaluere sikkerhed og præliminær effekt af CC-92480 i kombination med standardbehandling hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose samt nydiagnosticeret myelomatose
Overordnede formål

At fastlægge anbefalet dosis og regime, samt evaluere sikkerhed og præliminær effekt af CC-92480 i kombination med standardbehandling hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose samt nydiagnosticeret myelomatose

Undersøgelsesdesign

Et fase 1/2 åbent multicenter studie

Primære endpoints
 • Dosislimiterende toksicitet (DLT)
 • Bivirkninger
 • Absolut responsrate
Sekundære endpoints
 • Tid til respons
 • Responsvarighed
 • Komplet responsrate jf IMWG uniform response criteria
 • Meget god partiel responsrate jf IMWG uniform response criteria
Inklusionskriterier
 • Performance status ≤ 2
 • Recidiverende eller refraktær målbar sygdom defineret som:
  • serum M-protein ≥ 0,5 g/dL eller urin M-protein ≥ 200 mg/24 timer og/ eller
  • serum immunglobulin FLC ≥ 10 mg/dL og abnorm serum immunoglobulin kappe/ lambda FLC ratio hos patienter uden målbar sygdom i serum eller urin
 • Dokumenteret sygdomsprogression under eller efter deres sidste anti-myelomatose behandling
 • Modtaget tidligere lenallidomid-baseret behandling for minimum 2 efterfølgende serier
 • Adækvat knoglemarvs-, hepatisk- og renal funktion
 • Modtaget 2-4 eller 1-3 linjer anti-myelomatose behandlinger (for detaljer se protokol)
 • Haft respons på minimum en tidligere anti-myelomatose behandling
Eksklusionskriterier
 • Signifikant sygdom eller laboratorieværdier der umuliggør deltagelse
 • Hvis patienten ikke kan modtage nødvendig thromboembolisk profylakse
 • Perifer neuropati ≥ grad 2
 • Gastrointestinal sygdom som kan påvirke absorption af CC-92480
 • Anden malign sygdom medmindre patienten har været sygdomsfri for ≥ 5 år (for undtagelser se protokol)
 • Kendt CNS-involvering
 • Behandling med immunsupprimerende medicin inden for 14 dage op til opstart i forsøgsbehandling (for undtagelser se protokol)
 • Klinisk alvorlig hjertesygdom (for detaljer se protokol)
 • Ukontrolleret hypertension eller diabetes inden for 14 dage op til inklusion
 • Behandling med stærke CYP3A modulatorer
 • HIV-positiv
 • Aktiv eller kronisk hepatitis B, eller aktiv hepatitis A eller C
 • Kendt plasmacelle leukæmi, Waldenstrom makroglobulinæmi, POEMS syndrom eller klinisk signifikant amyloidose
Behandling

Kohorte A: CC-92480 i kombination med bortezomib og dexamethason
CC-92480 i specificeret dosis administreres p.o. i serier af 21 dage
1,3 mg/m2 bortezomib administreres s.c. i serier af 21 dage
20 mg/dag (alder ≤ 75 år) eller 10 mg/dag (alder > 75 år) dexamethason administreres p.o. dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 og 12 i de første 8 serier og herefter dag 1, 2, 8 og 9 i hver serie af 21 dage

Kohorte B: CC-92480 i kombination med daratumumab og dexamethason
CC-92480 i specificeret dosis administreres p.o. i serier af 28 dage
16 mg/kg daratumumab administreres i.v. i serier af 28 dage
40 mg (alder ≤ 75 år) eller 20 mg (alder > 75 år) dexamethason administreres i.v. eller p.o. 1 gang ugentligt i serier af 28 dage

Kohorte C: CC-92480 i kombination med carfilzomib og dexamethason
CC-92480 i specificeret dosis administreres p.o. i serier af 28 dage
20 mg/m2 carfilzomib administreres i.v. i serier af 28 dage
40 mg (alder ≤ 75 år) eller 20 mg (alder > 75 år) dexamethason administreres i.v. eller p.o. 1 gang ugentligt i serier af 28 dage

Andre kombinationer af CC-92480 og standardbehandling kan være undersøgt

Planlagt antal patienter

384 patienter

Startdato 2021-05-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03989414

EudraCT nr.: 2018-004767-31

Diverse

Sponsor: Celgene

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-08-01
Resumé for patienter