CC-99282-NHL-001

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 1
Kort titel CC-99282-NHL-001
Lang titel Et fase 1, multicenter, åbent forsøg til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og foreløbig effekt af et oralt tilgængeligt lille molekyle, CC-99282, alene eller i kombination med anti-lymfom behandling hos forsøgspersoner med recidiverende eller refraktære non-Hodgkin lymfomer (R/R NHL)
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og tolerabilitet af CC-99282 alene eller kombineret med rituximab, obinutuzumab, tafasitamab eller tazemetostat hos patienter med recidiverende eller refraktær non-Hodgkin lymfom (R/R NHL) samt bestemme den maksimalt tolererede dosis (MTD) og den anbefalede dosis af CC-99282 til fase 2 forsøget

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter, fase 1 forsøg

Primære endpoints
 • Dosis limiterende toksicitet (DLT)
 • Den maksimalt tolererede dosis (MTD)
 • Incidens af bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Objektiv responsrate
 • Tid til respons
 • Varighed af respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Dokumenteret NHL med relaps eller refraktær sygdom
 • Målbar sygdom (se protokol for detaljer)
 • Samtykke til at bruge arkiveret tumorvæv
 • Performance status 0-2
 • Adækvate laboratorieværdier
 • Accept at ikke give blod, også under dosisafbrydelse og i mindst 28 dage efter sidste dosis af CC-99282
Eksklusionskriterier
 • Tidligere systemisk anti-cancer behandling ≤ 5 halveringstider eller 4 uger op til første dosis af CC-99282 (hvad end der er kortest)
 • Modtaget CAR-T eller anden T-celle målrettet behandling inden for 4 uger op til start af behandling med CC-99282
 • Modtaget behandling med CRBN modulerende stof inden for 4 uger op til start af behandling med CC-99282
 • Symptomatisk CNS-involvering
 • Vedvarende diarre ≥ grad 2
 • Perifer neuropati ≥ grad 2
 • Kronisk immunosupprimerende behandling eller binyrebarkhormon, der overstiger en dosis sv.t. 10 mg prednisolon inden for de seneste 14 dage
 • LVEF < 45% eller signifikant hjertesygdom
 • Modtaget autolog stamcelletransplantation < 3 måneder inden forsøgsdeltagelse
 • Modtaget allogen stamcelletransplantation < 6 måneder inden forsøgsdeltagelse
 • Større kirurgisk indgreb ≤ 2 uger op til behandling med CC-99282
 • Kendt HIV
 • Kendt kronisk, aktiv hepatitis B eller C
 • Samtidig anden malign sygdom, som kræver aktiv systemisk behandling
 • Administration af stærke CYP3A4/5 modulatorer 
 • Signifikant sygdom, laboratorieanormaliteter eller psykiatrisk lidelse, der forhindrer patienten i at deltage i forsøget
 • Forventet restlevetid ≤ 2 måneder
 • Aggressivt lymfomrelaps, som kræver akut cytoreducerende terapi
Behandling

Del A
Stigende doser af CC-99282 administreres per os dagligt i serier á 28 dage i op til 2 år 

Del B
CC-99282 (dosis bestemt i del A) administreres per os dagligt i serier á 28 dage i op til 2 år alene eller i kombination med én af følgende:

Kombination med rituximab:
375 mg/m2 rituximab administreres i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1 og på dag 1 i serie 2-5 i serier á 28 dage

Kombination med obinutuzumab:
1000 mg obinutuzumab administreres i.v. på dag 1, 8 og 15 i serie 1 og på dag 1 i serie 2-6 i serier á 28 dage

Kombination med tafasitamab:
12 mg/kg tafasitamab administreres i.v. på dag 1, 4, 8, 15 og 22 i serie 1, dag 1, 8, 15 og 22 i serie 2-3 og dage 1 og 15 i efterfølgende serier (op til 2 år) i serier á 28 dage

Kombination med tazemetostat:
800 mg tazemetostat administreres per os 2 x dagligt i op til 2 år

Planlagt antal patienter

I alt 205 patienter, heraf 45 i del A og 160 i del B. Ca. 18 danske patienter forventes at deltage

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2018-003235-29

Clinicaltrials.gov: NCT03930953

Diverse

Sponsor: Celgene Corporation

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-05-18
Resumé for patienter