CheckMate 7FL

Sygdom Brystkræft - kvinder, Brystkræft - mænd
Stadie Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 3
Kort titel CheckMate 7FL
Lang titel Et randomiseret, multicenter, dobbelt-blindet, placebokontrolleret, fase 3 studie med nivelumab versus placebo i kombination med neoadjuverende kemoterapi og adjuverende endokrin behandling til patienter med højrisiko, østrogenreceptor positiv (ER+), human epidermal vækstfaktorreceptor 2-negativ (HER2-) primær brystkræft
Overordnede formål

At evaluere sikkerhed og effektivitet af nivolumab versus placebo i kombination med neoadjuverende kemoterapi og adjuverende endokrin behandling hos patienter med tidlig højrisiko, ER+, HER2- primær brystkræft

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbelt-blindet, placebokontrolleret fase 3 studie

Primære endpoints
 • Patologisk komplet respons (ypT0/is ypN0 definition)
 • Event-fri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Sygdomsfri overlevelse
 • Fjernmetastasefri overlevelse
 • Patologisk komplet respons (ypT0 ypN0 definition)
 • Patologisk komplet responsrate (ypT0/is definition)
 • Objektiv responsrate jf. radiologisk vurdering
 • Objektiv responsrate jf. klinisk vurdering
 • Residual cancer burden (RCB)
 • Hyppighed af bivirkninger
 • Alvorlighed af bivirkninger
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Lokaliseret, invasivt, duktalt carcinom i brystet, verificeret af lokal patolog, som inkluderer enten T1c-T2 (tumorstørrelse ≥ 2cm), cN1-cN2 eller T3-T4, cN0-cN2. Lymfeglandel metastaser skal være cytologisk verificeret. Inflammatorisk brystkræft er tilladt.
 • ER positiv brystkræft med eller uden ekspression af progesteron receptor (PgR) samt HER2 negativ brystkræft eller negativ FISH-test
 • Grad 3 duktal carcinom eller grad 2 duktal carcinom med ER status 1-10%
 • Vurderet egnet til operationen og accepterer at gennemgå operationen efter afslutning af den neoadjuverende behandling
 • Vurderet egnet til neoadjuverende kemoterapi
 • Performance status 0-1
 • Accept af vævsudtagning fra tumor ved baseline og under operationen
 • Adækvat knoglemarv og organfunktion
 • Er i stand til at modtage medicin per os
 • Kendt PD-L1 status vurderet via centrallaboratorium
Eksklusionskriterier
 • Anamnase med ipsilateral brystkræft, DCIS behandlet med strålebehandling eller kontralateral brystkræft
 • Klinisk eller radiologisk bevis på dissemineret sygdom
 • Bilateral brystkræft
 • Multicentrisk brystkræft
 • cN3 sygdom
 • ER negativ brystkræft (uansat PgR status)
 • Tidligere behandling med kemoterapi, antihormonbehandling, targeteret behandling og/eller strålebehandling for den nuværende diagnosticerede brystkræft
 • Tidligere behandling med anti-PD1, anti-PD-L1, anti-PD-L2 eller anti-CTLA4 antistoffer, eller noget andet lægemiddel eller antistof, som specifikt targeterer T-celle co-stimulation eller checkpoint signalveje
 • Behandling med naturmedicin inden for 2 uger op til start af forsøgsmedicin (for detaljer, se protokol)
 • Malabsorption, ulcererende colitis, inflammatorisk tarmsygdom, tyndtarms- eller ventrikelresektion, eller andre sygdom som signifikant kan påvirke gastrointestinal funktion
 • Interstitiel lungesygdom, aktiv pneumonitis, myokarditis, eller anamnase med myokarditis
 • Alvorlig kardiovaskulær sygdom som LVEF < 50% vurderet ved EKO eller MUGA, NYHA III-
 • IV, myokardieinfarkt inden for 6 måneder op til randomiseringen eller symptomatisk arytmi ved randomiseringen
 • Anden aktiv malign sygdom inden for de seneste 3 år
 • Aktiv infektion eller kronisk infektion som kræver antibiotisk behandling
 • Sygdom som kræver behandling med kortikosteroid eller anden immunsupprimerende behandling inden for 30 dage op til randomiseringen
 • Perifer neuropati ≥ grad 1
 • Kendt, aktiv autoimmun sygdom
 • Kendt HIV infektion
 • Serologisk tegn på kronisk HBV infektion
 • Serologisk tegn på aktiv HBV infektion
 • Modtagelse af levende svækket vaccine inden for 30 dage op til start af forsøgsmedicin
 • Ekscisions-biopsi fra primær tumor
Behandling

Arm A: Nivolumab + neoadjuverende kemoterapi + adjuverende antihormonbehandling
Nivolumab administreres først sammen med paclitaxel og herefter sammen med antracyklin og cyclofosfamid som neoadjuverende behandling. Efter operation administreres nivolumab sammen med antihormonbehandling efter investigators valg som adjuverende behandling.

Arm B: Placebo + neoadjuverende kemoterapi + adjuverende antihormonbehandling
Nivolumab placebo administreres først sammen med paclitaxel og herefter sammen med antracyklin og cyclofosfamid som neoadjuverende behandling. Efter operation administreres nivolumab sammen med antihormonbehandling efter investigators valg som adjuverende behandling.

Planlagt antal patienter

Total: 1200

Startdato 2020-09-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04109066

Sponsor protokol nr.: CA209-7FL (BMS CA209-7FL)

Diverse

Sponsor: Bristol-Myers Squibb

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter