CheckVAC

Sygdom Bugspytkirtelkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4, Resistent sygdom
Fase Fase 1
Kort titel CheckVAC
Lang titel Fase 1 forsøg af behandling med nivolumab, ipilimumab og strålebehandling i kombination med TGFβ-15 baseret vaccine til patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk kræft i bugspytkirtlen
Overordnede formål

At undersøge effekt, sikkerhed og tolerabilitet af kombinationsbehandling bestående af immunterapi (nivolumab og ipilimumab), strålebehandling og TGFβ-15 baseret vaccine som behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk pankreascancer

Undersøgelsesdesign

Åbent, first-in-human, fase 1 forsøg

Primære endpoints
 • Bivirkninger
 • Objektiv undersøgelse
 • Laboratorieværdier
 • Vitale tegn
Sekundære endpoints
 • Absolut responsrate
 • Varighed af respons
 • Bedste absolutte respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Sygdomskontrolrate
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret fremskreden pankreascancer
 • Krav for tidligere behandling:
  • Ingen øvre grænse for antal tidligere kemoterapiregimer
  • Progression under eller efter minimum 1 tidligere behandlingslinje med systemisk kemoterapi i metastatisk setting (gemcitabin eller 5-FU baseret kemoterapi)
   • Hvis en patient har fået adjuverende/neoadjuverende systemisk kombinationsbehandling og oplevet progression inden for 6 måneder, så betragtes behandlingen som 1. linje systemisk behandling
   • Generelt betragtes ophør af én medicin i en kombinationsbehandling og fortsættelse af de andre som del af samme behandlingslinje. Genoptagelse af samme behandling efter en pause eller vedligeholdelsesbehandling kan også betragtes som del af samme behandlingslinje. Skift fra intravenøst (5-FU) til oral variant (capecitabin) af den samme medicin betragtes også som del af samme behandlingslinje
   • Tid fra første systemiske behandling for recidiverende/ metastatisk pankreascancer til progression skal være minimum 3 måneder
 • Performance status 0-1
 • Accept af obligatorisk biopsi før og under behandlingen. Arkiviret tumorvæv accepteres ikke
 • Adækvat organ- og knoglemarvsfunktion
Eksklusionskriterier
 • Alvorlig eller ukontrolleret medicinsk lidelse, som i investigators vurdering, kan øge risikoen ved deltagelse i studiet, påvirke patientens evne til at modtage forsøgsbehandlingen, eller påvirke resultatet af forsøget
 • Tidligere behandling med en anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2, anti-CD137 eller anti-CTLA-4 antistof, eller andet antistof eller behandling som specifikt targetterer T-celle co-stimulering eller checkpoint pathways
 • Aktiv, kendt eller formodet autoimmunsygdom med undtagelse af vitiligo, type I diabetes mellitus, residual hypothyroidisme som kun kræver hormon erstatning, psoriasis som ikke kræver systemisk behandling, eller andre sygdomme som ikke forventes at blive forværret ved fravær af en ekstern trigger
 • Nuværende eller tidligere brug af immunosupprimerende behandling inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen. Følgende undtagelser gælder:
  • Intranasal, inhalations eller topiske steroider eller lokal steroid injektion (fx intra-artikulær injektion)
  • Systemiske kortikosteroider ved fysiologisk dosis mindre end 10 mg/dag prednisolon eller ækvivalent
  • Steroider som præmedicinering for hypersensitivitet (fx præmedicinering til CT-scanning)
 • Kendt anamnese med HIV eller AIDS
 • Anamnese med allergi overfor komponenter af forsøgsmedicinen
 • Anamnese med alvorlig hypersensitivitet over for monoklonale antistoffer
Behandling

Strålebehandling administreres på dag 1 i serie 1 (serier á 2 uger)

3 mg/kg nivolumab administreres i.v. hver 2. uge

1 mg/kg ipilimumab administreres i.v. hver 6. uge

500 µl TGFβ-15 vaccine (200 µg) blandet i adjuvans Montanid ISA-51 (500 µL) administreres s.c. i alt 16 gange. De første 6 administreres hver 2. uge og herefter hver 4. uge

Planlagt antal patienter

20 patienter

Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT05721846

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2022-10-21
Resumé for patienter