CO40939 (CEA-TCB)

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel CO40939 (CEA-TCB)
Lang titel Et fase 1b, multicenter, åbent forsøg som skal vurdere sikkerheden, virkningen og farmakokinetikken af cibisatamab i kombination med atezolizumab efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med tidligere behandlet metastatisk, mikrosatellit stabil kolorektal adenocarcinom med høj CEACAM5-ekspression
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed, effektivitet, farmakokinetik og immunogenicitet af cibisatamab i kombination med atezolizumab administreret efter forbehandling med obinutuzumab hos patienter med stadie IV mikrosatellit stabil metastatisk kolorektalkræft, hvis tumorer har høj carcinoembryonalt antigen-relateret celleadhæsionsmolekyle 5 (CEACAM5) ekspression, og som har haft progression på to eller flere kemoterapi regimer

Undersøgelsesdesign

Ikke-randomiseret, ublindet fase 1b studie

Primære endpoints
 • Procentdel af deltagere med bivirkninger
 • Bekræftet objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Responsvarighed
 • Sygdomskontrolrate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Farmakokinetik for alle tre lægemidler
 • Incidensen af anti-lægemiddel antistoffer (ADAs) mod alle tre lægemidler
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret adenocarcinom, der stammer fra tyktarmen eller endetarmen
 • Metastatisk sygdom, som ikke er tilgængelig for lokal behandling
 • Tumorer, der er mikrosatellit stabile eller har lav mikrosatellit-ustabilitet, bestemt ved et lokalt, certificeret laboratorie
 • Tumorer, der har høj CEACAM5-ekspression bestemt ved kvantitativ RT-PCR i en frisk tumorbiopsi og dokumenteret gennem central test af en repræsentativ tumorvævsprøve udført ved baseline
 • Sygdomsprogression under behandling med - eller inden for 3 måneder efter den sidste administration af godkendte standardbehandlinger
 • Performance status 0-1
 • Forventet levetid ≥ 12 uger
 • Adækvat hæmatologisk- og organfunktion
 • Negativ HIV test ved screeningen
 • Negativ hepatitis B-overfladeantigen (HBsAg) -test og total hepatitis B-kerneantistof (HBcAb) -test ved screening, eller positiv total HBcAb-test efterfulgt af en negativ hepatitis B-virus DNA-test ved screeningen
 • Negativ hepatitis C virus (HCV) antistof -test eller positiv HCV antistof -test efterfulgt af en negativ HCV RNA-test ved screeningen
 • Yderligere inklusionskriterier for patienter i undersøgelsens del 2:
  Ingen forudgående behandling med regorafenib eller trifluridin/tipiracil (TAS-102)
Eksklusionskriterier
 • Symptomatiske, ubehandlede eller aktivt progredierende CNS-metastaser
 • Ikke-bestrålede tumorlæssioner > 2 cm på kritiske steder, hvor tumorhævelse induceret af cibisatamab forventes at føre til betydelige komplikationer
 • Dyspnø eller perifer kapillær iltmætning <92% i hvile ved baseline for patienter med bilaterale lungelæsioner eller metastaser i den resterende lunge efter lobektomi eller pneumonektomi
 • Rygmarvskompression, som ikke er definitivt behandlet med kirurgi og/eller strålebehandling, eller tidligere diagnosticeret og behandlet rygmarvskompression uden bevis for, at sygdommen har været klinisk stabil i ≥ 2 uger før påbegyndelse af forsøgsbehandlingen
 • Anamnese med leptomeningeal sygdom og progressiv multifokal leukoencefalopati
 • Ukontrolleret tumorrelateret smerte og pleural effusion eller ascites, der kræver gentagne drænage
 • Perikardiel effusion
 • Ukontrolleret eller symptomatisk hypercalcæmi
 • Aktiv eller tidligere autoimmun sygdom eller immuninkompetence
 • Anamnese med idiopatisk lungefibrose, organiseret pneumoni, medikamentinduceret pneumonitis, idiopatisk pneumonitis eller tegn på aktiv pneumonitis ved screening
 • Aktiv tuberkulose, der har krævet behandling inden for 3 år op til opstart i forsøgsbehandling eller latent tuberkulose, som ikke er blevet behandlet korrekt
 • Ukontrolleret hypertension, ustabil angina, hjertesvigt, alvorlig hjertearytmi, der kræver behandling og anamnase med myokardieinfarkt inden for 6 måneder op til opstart i forsøgsbehandlingen
 • Større kirurgiske procedurer inden for 4 uger op til opstart i forsøgsbehandlingen eller forventning om behov for større kirurgisk indgreb under deltagelse i studiet
 • Anamnese med anden malignitet end CRC inden for 5 år op til screeningen
 • Kendt aktiv infektion eller reaktivering af en latent infektion, nogen form for indlæggelseskrævende infektion eller infektion behandlet med i.v. antibiotika
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation eller organtransplantation
 • Anden sygdom, metabolisk dysfunktion eller tilstand, som kontraindicerer behandling med forsøgslægemidlerne
 • Behandling med levende, svækket vaccine inden for 4 uger op til opstart i forsøgsbehandlingen eller forventet behov for en sådan vaccine under behandlingen eller inden for 5 måneder efter sidste dosis atezolizumab
 • Konkomitant antiviral behandling for HBV
 • Behandling med nogen form for systemisk anticancer terapi, inklusiv kemoterapi og hormonbehandling, inden for 28 dage op til opstart i forsøgsbehandlingen
 • Behandling med forsøgslægemiddel inden for 28 dage op til opstart i forsøgsbehandlingen
 • Tidligere behandling med ét eller flere af de lægemidler, som indgår i protokollen
 • Tidligere behandling med bispecifikke T-celle antistoffer (inklusiv CEACAM5-TCB, CD137 agonist) eller immun-checkpoint inhibitorer inklusive anti-CTLA-4, anti-PD-1, og anti-PD-L1 antistoffer
 • Behandling med systemiske immunstimulerende lægemidler inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til opstart i forsøgsbehandlingen
 • Behandling med systemisk immunsupprimerende medicin inden for 2 uger op til opstart i forsøgsbehandlingen, eller forventning om behov for immunsupprimerende behandling under deltagelse i studiet
 • Bivirkninger fra tidligere anti-cancer behandling, som ikke har bedret til grad ≥ 1
 • Anamnese med allergi eller anafylaktisk reaktion over for kimeriske eller humaniserede antistoffer eller fusionsproteiner
 • Kendt allergi eller hypersensibilitet over for forsøgsmedicin
Behandling

Obinutuzumab administreres i.v. omkring 2 uger før administration af atezolizumab og cibisatamab

1200 mg atezolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage indtil radiologisk progression, uacceptabel toksicitet eller tab af klinisk effekt

100 mg cibisatamab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage indtil radiologisk progression, uacceptabel toksicitet eller tab af klinisk effekt

Hvis det skønnes nødvendigt, administreres tocilizumab til håndtering af bivirkninger

Planlagt antal patienter

46

Startdato 2019-06-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-003198-93

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03866239

Diverse

Sponsor: Hoffmann-La Roche

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter