CodeBreak 200

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel CodeBreak 200
Lang titel Et fase 3 multicenter, randomiseret, åbent, aktiv-kontrolleret studie, der undersøger AMG 510 versus docetaxel i behandlingen af tidligere behandlet lokal fremskreden og ikke-resektabel eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft med muteret KRAS p.G12C
Overordnede formål

At undersøge AMG 510 versus docetaxel i behandlingen af tidligere behandlet lokal fremskreden og ikke-resektabel eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft med muteret KRAS p.G12C

Undersøgelsesdesign

Et fase 3 multicenter, randomiseret, åbent, aktiv-kontrolleret forsøg

Primære endpoints

Progressionsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Patientrapporterede outcomes
 • Livskvalitet
 • Responsvarighed
 • Tid til respons
 • Sygdomskontrolrate
 • Antal af forsøgsdeltagere med klinisk signifikante ændringer i vitale parametre
 • Antal af forsøgsdeltagere med bivirkninger
 • Antal af forsøgsdeltagere med klinisk signifikante ændringer i laboratoriesvar
 • Farmakokinetik af AMG 510
Inklusionskriterier
 • Performance status ≤ 1
 • Patologisk verificeret, tidligere behandlet, lokal fremskreden og ikke-resektabel eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft med KRAS p.G12C mutation bekræftet på det centrale laboratorium eller ved deltagelse i forsøg Amgen study 20190294 inden deltagelse i dette forsøg
 • Progression eller recidiv under eller efter minimum 1 linje behandling for lokal fremskreden og ikke-resektabel eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft. Tidligere behandling skal inkludere platin-holdig kemoterapi og check-point inhibitorer med mindre der er medicinsk kontrindikation for dette (for flere detaljer se protokollen)
 • Tilgængeligt arkiv tumorvæv eller være villig til at gennemgå en ny tumorbiopsi
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Performance status ≤ 1
 • Adækvat hæmatologisk, lever og nyrefunktion
 • Forventet levetid > 3 måneder
 • I stand til at indtage medicin per os
Eksklusionskriterier
 • Aktive hjernemetastaser
 • Myokardieinfarkt inden for seneste 6 måneder op til serie 1, dag 1
 • Mavetarmsygdom som gør det umuligt at sluge og optage medicin i pilleform
 • Har modtaget docetaxel for lokal fremskreden og ikke-resektabel eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft
 • Blandet småcellet og ikke-småcellet histologi
 • Leptomeningeal sygdom
 • Ukontrolleret pleural, perikardiel effusion eller ascites
 • Kendt HIV-infektion
 • Positiv hepatistis B eller C
 • Anden malign sygdom inden for de seneste 3 år
 • Større kirurgisk indgreb inden for 28 dage op til serie 1, dag 1
 • Klinisk alvorlig kardiovaskulær sygdom
 • Svær infektion inden for 28 dage op til randomisering
 • Systemisk antibiotisk behandling inden for 14 dage op til serie 1, dag 1
 • Perifer neuropati grad ≥ 2
 • Anti-cancer behandling inden for 28 dage op til serie 1, dag 1
 • Strålebehandling inden for 14 dage op til serie 1, dag 1
Behandling

Arm 1: Eksperimentel behandling
960 mg AMG 510 administreres 1 gang dagligt per os i serier af 21 dage

Arm 2: Standardbehandling
75 mg/m2 docetaxel administreres intravenøst i serier af 21 dage

 

Planlagt antal patienter

345 patienter

Startdato 2021-05-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04303780
EudraCT nr.: 2019-003582-18

Diverse

Sponsor: Amgen

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-08-01
Resumé for patienter