CODEBREAK 202

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Sygdom, yderligere informationer

Ikke-planocellulær, negativ for PD-L1 og positiv for KRAS p.G12C

Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel CODEBREAK 202
Lang titel Et fase 3, multicenter, randomiseret, ikke-blindet forsøg til evaluering af effekten af sotorasib platin-dublet kombination versus pembrolizumab platin-dublet kombination som førstelinjebehandling hos forsøgspersoner med stadie IV eller fremskreden stadie IIIB/C ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft, negativ for PD-L1, og positiv for KRAS p.G12C
Overordnede formål

At sammenligne effekten af sotorasib platin-dublet kombinationskemoterapi med effekten af pembrolizumab platin-dublet kombinationskemoterapi ved behandling af patienter med stadie IV eller fremskreden stadie IIIB/C PD-L1-negativ og KRAS p.G12C-mutationspositive ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft (NSCLC)

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter, randomiseret, ikke-blindet fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Absolut overlevelse
 • Ændring i livskvalitet, fysisk funktion og global health status
 • Progressionsfri overlevelse efter initiering af ny anticancer terapi eller behandling efter progression
 • Tid til forværring af livskvalitet, fysisk funktion og global health status
 • Varighed af respons
 • Tid til respons
 • Sygdomskontrol
 • Antal patienter med behandlingsrelaterede symptomer
 • Antal patienter med klinisk signifikante ændringer i vitale tegn eller laboratorietests
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret diagnose med ikke-planocellulær stadie IV eller fremskreden stadie IIB eller IIIC NSCLC med KRAS p.G12C mutation og negativ PD-L1 ekspression
 • Ingen anamnese med systemisk anticancer terapi i metastatisk/ikke-kurativ setting
 • Performancestatus ≤ 1
Eksklusionskriterier
 • NSCLC med blandet histologi med enten småcellet eller storcellet neuroendokrine cellekomponenter eller overvejende pladecelle histologi
 • Patienter med tumorer som har molekylære ændringer, hvor der findes godkendt målrettet behandling
 • Symptomatiske (behandlede eller ubehandlede) hjernemetastaser
 • Gastrointestinal sygdom der gør patienten ude af stand til at indtage medicin oralt
 • Myockardiel infarktion inden for 6 måneder op til randomisering, ustabile arytmier eller ustabil angina
 • Tidligere behandling med en KRAS G12C inhibitor
Behandling

Sotorasib-gruppen
Sotorasib administreres per o.s. én gang dagligt
Pemetrexed og carboplatin administreres per i.v. på dag 1 i serier á 21 dage. Carboplatin administreres kun i de første 4 serier

Pembrolizumab-gruppen
Pemetrexed administreres per i.v. på dag 1 i serier á 21 dage
Pemetrexed og carboplatin administreres per i.v. på dag 1 i serier á 21 dage. Carboplatin administreres kun i de første 4 serier

Planlagt antal patienter

Ca. 750 patienter, heraf ca. 14 danske patienter

Deltagende hospitaler
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Rigshospitalet
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2022-501863-41

Clinicaltrials.gov: NCT05920356

Andet protokol ID: 20190341

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter