CREBB Biomarkører

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie Stadie 4, Recidiverende sygdom
Kort titel CREBB Biomarkører
Lang titel Biomarkører hos patienter med metastatisk kolorektal cancer i behandling med bevacizumab - giver de ny information om behandlingseffekt og prognose?
Overordnede formål

At undersøge om en række biomarkører i blod og cancervæv kan forudsige tid til sygdomsprogression og død hos patienter med metastatisk kolorektal cancer behandlet med kemoterapi og bevacizumab. Patienterne følges med blodprøver og kliniske data fra behandlingsstart, før 2. behandling og derefter i forbindelse med hver evaluering med CT-skanning. Sidste blodprøve tages ved sygdomsprogression. Der etableres en forskningsbiobank med blod og vævsprøver (biopsier fra primær tumor og metastaser) fra disse patienter til fremtidig analyse af nye (aktuelt ukendte) biomarkører for metastatisk kolorektal cancer

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, longitudinelt observationsstudie

Primære endpoints

Tid til død

Sekundære endpoints

Tid til sygdomsprogression

Inklusionskriterier
  • Histologisk verificeret metastatisk kolorektal cancer
  • PS 0-2
  • Målelig og ikke-målelig sygdom
  • Visiteret til behandling med kemoterapi + bevacizumab på Onkologisk Afd., Herlev Hospital
Behandling

Standardbehandling med Bevacizumab i kombination med forskellige typer kemoterapi og biologisk behandling. Behandlingen vil kunne variere i løbet af den 5-årige projektperiode. Indgang i protokollen inkluderer alene ekstra blodprøver.

Planlagt antal patienter

500 patienter

Startdato 2011-07-14
Deltagende hospitaler
  • Herlev Hospital
  • Hillerød - Nordsjællands Hospital (Lukket)
Protokolnr

Herlev KFE nr: GI 1112

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01