Dan-CART 1901

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel Dan-CART 1901
Lang titel DK-CLIC-1901 CAR T-celler som behandling til patienter med tilbagefald af eller behandlingsresistent CD19-positiv ALL og NHL (DAN-CART 1901)
Overordnede formål

At undersøge effekt og sikkerhed ved autolog anti-CD19 CAR T-celle behandling (DK-CLIC-1901) hos patienter med recidiverende eller refraktær akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) eller non-Hodgkin lymfom (NHL)

Undersøgelsesdesign

Single-arm, ikke-blindet, fase 1b/2 forsøg

Primære endpoints
 • Sikkerhed og tolerabilitet
Sekundære endpoints
 • Gennemførlighed af behandlingen
 • Responsrater (komplet respons, partiel respons, stabilt sygdom, progression)
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
 • Non-relapse mortalitet (NRM)
 • Behandling med allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation
 • Immunologisk respons
Inklusionskriterier
 • Recidiverende eller refraktær B-celle hæmatologisk sygdom defineret som én af følgende:
  • B-celle akut lymfoblastisk leukæmi (B-ALL) med CD19 ekspression
  • Histologisk verificeret B-celle non-Hodgkin lymfom inklusiv diffust storcellet B-celle lymfom, Burkitt lymfom, højmalignt B-celle lymfom, primær mediastinal storcellet B-celle lymfom, mantle celle lymfom, Richer’s transformeret kronisk lymfatisk lymfom eller transformeret follikulært lymfom 
 • Alder 1-70 år
 • Forventet restlevetid ≥ 12 uger
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere malign sygdom (undtagen non-melanom hudkræft) med bevis for aktiv sygdom eller forventet 5-års overlevelse under 50%
 • Konkomitant genetisk syndrom
 • Tidligere behandling med genterapi
 • Behandling med anden forsøgsmedicin inden for 30 dage op til inklusion
 • Behandling med allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation inden for 6 måneder eller donor lymfocyt infusion inden for 6 uger op til infusion af CAR T-celler 
 • Akut eller kronisk graft-versus-host sygdom med behov for systemisk behandling med kortikosteroider inden for 4 uger op til inklusion
 • Akut eller kronisk HIV infektion
 • Aktiv hepatitis B eller hepatitis C infektion
 • Aktiv alvorlig bakterie, virus eller svampe infektion
 • Aktiv CNS involvering
 • Tidligere signifikant CNS sygdom 
 • Anamnese med anafylaksi overfor gentamicin eller et af dets hjælpestoffer
Behandling

Leukaferese
T-celler høstes fra patienten ca. 30 dage før planlagt infusion af CAR T-celler 

Præ-behandling med kemoterapi
Cyclophosphamid administreres på dag 7 og 6 før infusion af CAR T-celler
Fludarabin administreres på dag 7, 6, 5 og 4 før insusion af CAR T-celler

DK-CLIC 1901 infusion
DK-CLIC-1901 administreres i.v. ca. 4 dage (mellem 2-14 dage) efter afslutning af kemoterapi

Planlagt antal patienter

20 patienter

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2021-006556-14

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2022-05-25
Resumé for patienter