DBCG RT SDM

Sygdom Brystkræft - kvinder
Stadie Stadie 1, Stadie 2
Fase Fase 3
Kort titel DBCG RT SDM
Lang titel Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter, der tilbydes adjuverende strålebehandling
Overordnede formål

At undersøge om anvendelsen af fælles beslutningstagning medfører øget patientinddragelse i beslutningen vedrørende adjuverende strålebehandling efter lumpektomi for lokal brystkræft

Undersøgelsesdesign

Randomiseret fase III studie

Primære endpoints

Patientens involvering i beslutning vedrørende adjuverende strålebehandling

Sekundære endpoints
 • Lægernes opfattelse af patientens involvering
 • Patientens angst for recidiv
 • Patientens effektivitet i beslutningstegning
 • Patientens fortrydelse af bestutning vedrørende behandlingen
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Kvinder ≥ 18 år med histologisk verificeret brystkræft eller duktalt carcinom in situ
 • Indikation for adjuverende strålebehandling ad modum DBCG type F efter lumpektomi for T1-2, N0-Nmi, M0 brystkræft i henhold til gældende nationale retningslinjer
Eksklusionskriterier

Bilateral brystkræft eller mistanke om dissemineret sygdom
Psykiske eller sociale forhold, der forhindrer forståelse af den givne information, informationsmaterialet eller den planlagte behandling og opfølgning
Tidligere strålebehandling mod thorax

Behandling
Patienterne i både arm A og B tilbydes adjuverende strålebehandling ad modum DBCG type F med 40 Gy/15 fraktioner mod residuale mammae samt evt. boost mod tumorlejet iht. gældende standard
 
Arm A: information om strålebehandling ved brug af Beslutningshjælperen
Arm B: standard information om strålebehandling
Planlagt antal patienter

748 evaluerbare patienter (374 patienter i hver arm)

Startdato 2021-07-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04177628

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Dato for sidste revision 2021-08-01
Resumé for patienter