DESTINY-Breast09

Sygdom Brystkræft - kvinder, Brystkræft - mænd
Sygdom, yderligere informationer

HER2-positiv metastatisk brystkræft

Stadie Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel DESTINY-Breast09
Lang titel Et fase 3-forsøg til undersøgelse af trastuzumab deruxtecan (T-DXd) med eller uden pertuzumab vs. taxan, trastuzumab og pertuzumab til førstelinjebehandling af HER2-positiv metastatisk brystkræft
Overordnede formål

At undersøge effektivitet og sikkerhed af trastuzumab deruxtecan enten alene eller i kombination med pertuzumab versus standard behandling med trastuzumab, pertuzumab og taxan som førstelinjebehandling af patienter med HER2-positiv metastatisk brystkræft

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, 3-armet, multicenter, fase 3 studie

Primære endpoints

Progressionsfri overlevelse jf blindet uafhængig central review (BICR) 

Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse jf investigator vurdering
 • Absolut overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Progressionsfri overlevelse på næste linje behandling
 • Livskvalitet 
 • Farmakokinetik for trastuzumab deruxtecan og pertuzumab
 • Immunogenicitet for trastuzumab deruxtecan og pertuzumab (anti-lægemiddel-antistoffer)
 • Sikkerhed og tolerabilitet for forsøgslægemidlerne
Inklusionskriterier
 • Patologisk verificeret brystkræft hos mænd og kvinder som er:
  • fremskreden eller metastatisk. Patienter som kan behandles med kurativ sigte kan ikke inkluderes i studiet
  • lokal vurderet HER2-positiv efter ASCO-CAP guidelines baseret på en tumorprøve taget fra metastase
  • prospektivt central bekræftet som HER2-positiv baseret på en tumorprøve taget fra metastase
  • lokal dokumenteret ER positiv eller negativ
  • prospektivt central vurderet PIK3CA mutationsstatus
 • Adækvat tumorbiopsi
 • Ingen tidligere kemoterapi eller HER2-targeteret behandling for fremskreden eller metastatisk brystkræft. Patienter som har modtaget denne behandling som adjuverende eller neoadjuverende kan deltage i forsøget hvis de har været sygdomsfri > 6 måneder inden diagnose med metastatisk sygdom
 • Performance status 0-1
 • Mindst 1 læsion som ikke tidligere er strålebehandlet og som er ≥ 10 mm som kan bruges som baseline på CT eller MR skanning. Er der tale om en lymfeknude skal denne være ≥ 15 mm
 • Adækvat organ og knoglemarvsfunktion inden for 14 dage op til randomisering
 • LVEF ≥ 50 % inden for 28 dage op til randomisering
 • Forventet restlevetid ≥ 12 uger ved screening
 • Adækvat tid til rehabilitering efter behandling fx for større kirurgi/strålebehandling ≥ 4 uger op til randomisering (for detaljer se protokol)

 

Eksklusionskriterier
 • Ikke egnet til de i studiet anvendte lægemidler
 • Anden malign sygdom medmindre denne er behandlet med kurativ sigte og uden recidiv inden for 3 år op til første dosis af forsøgsmedicin (for undtagelser se protokol)
 • Persisterende toksicitet fra tidligere behandling som ikke er mindsket til grad ≤ 1 eller baseline. Gælder ikke alopeci, og der kan forekomme undtagelser efter vurdering fra investigator i samspil med sponsor
 • Rygmarvskompression eller klinisk aktive CNS-metastaser defineret som ubehandlede og symptomatiske eller som kræver steroider eller antiepileptika for symptomerne
 • Aktiv primær immundefekt, kendt med HIV infektion eller aktiv hepatitis B eller C
 • Ukontrolleret infektion som kræver intravenøs antibiotikabehandling, antiviralterapi eller svampemiddel
 • Modtaget levende svækket vaccine inden for 30 dage op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Akut myokardieinfarkt inden for 6 måneder op til randomisering eller kronisk hjertesvigt (NYHA II-IV)
 • Investigators vurdering af 1 eller flere kriterier:
  • Forlænget QTc interval > 470 ms (kvinder) og > 450 ms (mænd)
  • Anamnese med forlænget QT interval på anden medicin som krævede at medicineringen seponeredes
  • Medfødt langt QT-syndrom, familiær langt QT-syndrom eller uforklaret pludselig død hos førstegradsslægtninge under 40 år
 • Anamnese med arytmi. Patienter i medicinsk behandling eller med pacemaker kan inkluderes efter vurdering af investigator
 • Anamnese med eller nuværende kke-infektiøs pneumonitis som kræver steroidbehandling
 • Lungekriterier:
  • Klinisk signifikant lungesygdom (lungeemboli, svær astma, svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) eller restriktiv lungesygdom, pleural effusion m.m.) inden for 3 måneder op til inklusion
  • Autoimmun bindevævssygdom eller inflammatoriske sygdomme med involvering af lunger ved screening
  • Tidligere pneumonektomi 
 • Tidligere behandling med et antistoflægemiddel-konjugator som hæmmer topoisomerase I
 • Anden samtidig anti-cancer behandling. Hormonbehandling for ikke-cancerelaterede sygdomme accepteres
 • Palliativ strålebehandling med et mindre strålefelt inden for 2 uger og med et større strålefelt inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Større kirurgi eller trauma inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicin eller et forventet behov for kirurgi under forsøget
 • Tidligere randomisering i dette forsøg
 • Deltagelse i et andet forskningsforsøg hvor man inden for de sidste 12 måneder op til randomisering har modtaget et forsøgslægemiddel eller samtidig deltagelse i et andet forskningsprojekt medmindre dette er et non-interventionsstudie eller i follow-up perioden
 • Tidligere randomisering i et forsøg der undersøger trastuzumab deruxtecan
 • Kendt overfølsomhed for forsøgslægemidlerne eller andre monoklonale antistioffer
Behandling

Arm A: trastuzumab deruxtecan + pertuzumab-placebo

5,4 mg/kg trastuzumab deruxtecan administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

840 mg i 1. serie, herefter 420 mg pertuzumab-placebo administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Arm B: trastuzumab deruxtecan + pertuzumab

5,4 mg/kg trastuzumab deruxtecan administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

840 mg i 1. serie, herefter 420 mg pertuzumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Arm C: Taxan + trastuzumab + pertzumab

75 mg/m2 docetaxel administreres i.v. på dag 1 i mindst 6 serier af 21 dage eller 80 mg/m2 paclitaxel administreres i.v. på dag 1, 8, 15 i mindst 6 serier af 21 dage

8 mg/kg i 1. serie, herefter 6 mg/kg trastuzumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

840 mg i 1. serie, herefter 420 mg pertuzumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

Ca. 1.134 patienter inkluderes i ca. 28 lande. I Danmark forventes 18 patienter at deltage.

Startdato 2021-11-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2020-004074-21

Diverse

Sponsor: AstraZeneca AB

Primær investigator Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
Dato for sidste revision 2021-11-01
Resumé for patienter