DESTINY-Lung04

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel DESTINY-Lung04
Lang titel Et åbent, randomiseret, multicenter, fase 3-forsøg for at undersøge virkningen og sikkerheden af trastuzumab deruxtecan som førstelinjebehandling af ikke-opererbar, lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft med HER2 exon 19 eller 20 mutationer (DESTINY-Lung04)
Overordnede formål

At undersøge effektivitet og sikkerhed af trastuzumab deruxtecan (T-DXd) som 1. linje behandling af ikke-opererbar, lokalt freskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft med HER2 mutation

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret, multicenter fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse jf. blindet uafhængig central review (BICR)
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse jf. investigator vurdering
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af respons
 • Tid til progression under efterfølgende behandling eller død
 • CNS-progressionsfri overlevelse
 • Bivirkninger 
 • Farmakokinetik
 • Anti-lægemiddel antistoffer (ADAs) for T-DXd
 • Patientrapporterede pulmonære symptomer
 • Patientrapporteret tolerabilitet
Inklusionskriterier
 • Lokalt fremskreden, ikke egnet til kurativ behandling, eller metastatisk lungecancer
 • Histologisk verificeret planocellulær ikke-småcellet lungekræft med HER2 mutationer i exon 19 eller 20
 • Behandlingsnaiv for palliativ systemisk behandling
 • LVEF ≥ 50%
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Adækvat organfunktion
 • Perfomance status 0-1
 • Tilgængelig tumor vævsprøve for central analyse
Eksklusionskriterier
 • Tumor med EGFR eller andre mutationer som er egnet til målrettet, godkendt behandling
 • Klinisk aktive hjernemetastaser (tidligere behandlede og nu stabile hjernemetastaser tillades)
 • Aktiv autoimmun eller inflammatorisk sygdom
 • Anamnese med myokardieinfarkt inden for 6 måneder op til randomisering
 • Anamnese med non-infektiøs pneumonitis / interstitiel lungesygdom eller nuværende / mistanke om interstitiel lungesygdom
 • Samtidig klinisk signifikant alvorlig lungespecifik sygdom
 • Kontraindikationer til platin-baseret kemoterapi eller pembrolizumab
Behandling

Arm A: T-Dxd

T-DXd administreres intravenøst

 

Arm B: standardbehandling med platin+pembrolizumab+ pemetrexed

Cisplatin eller carboplatin administreres intravenøst

Pembrolizumab administreres intravenøst

Pemetrexed administreres intravenøst

 

Planlagt antal patienter

i alt 264 patienter

Startdato 2022-09-01
Deltagende hospitaler
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

2021-000634-33

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Resumé for patienter