DISULFIRAM trial

Sygdom Analkræft, Behandling på tværs af kræftsygdomme, Binyrebarkkræft, Blærekræft, Bløddelssarkomer, Brystkræft - kvinder, Bugspytkirtelkræft, Endetarmskræft, Galdeblære- og galdegangskræft, Hjernetumor, Hoved-halskræft, Knoglesarkomer, Leverkræft, Livmoderhalskræft, Livmoderkræft, Lungekræft, Modermærkekræft, Nyrekræft, Prostatakræft, Sarkomer, Testikelkræft, Tyktarmskræft, Æggestokkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel DISULFIRAM trial
Lang titel Et åbent fase 1b/2 forsøg til at vurdere sikkerhed og effektivitet af behandling med disulfiram, kobber og vinorelbine hos patienter med fremskredne solide tumorer (fase 1b del, dosiseskalering) med udvidelse til patienter med fremskreden brystkræft (fase 2 del)
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og tolerabilitet af stigende doser af disulfiram i kombination med kobber og vinorelbine samt at finde dosislimiterende toksicitet (DLT) og/eller anbefalede fase 2 dosis og at vurdere effektivitet

Undersøgelsesdesign

Fase 1b: Ublindet, dosiseskalerende fase 1b studie
Fase 2: Ublindet fase 2 studie

Primære endpoints

Fase 1: Sikkerhed og tolerabilitet
Fase 2: Effektivitet

Sekundære endpoints
 • Absolut responsrate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Responsvarighed
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Fase 1b: Histologisk verificeret fremskreden og/eller refraktær solid tumor og progression på og/eller uacceptable bivirkninger til standard behandling
 • Fase 2:
  - Histologisk verificeret fremskreden brystkræft
  - Primær tumor eller biopsi fra en metastase skal være testet HER2 negativ
  - Maksimalt behandlet med 2 tidligere kemoterapiregimer for fremskreden brystkræft
  - Tidligere behandling med taxan som adjuverende eller metastatisk behandling
 • Performance status < 2
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1.
 • Adækvat knoglemarv-, lever- og nyrefunktion
 • Indvilliger i at undgå alkoholindtagelse under forsøget og indtil 14 dage efter sidste behandling med disulfiram
Eksklusionskriterier
 • Konkomitant behandling med anden anticancer terapi eller tidligere behandling med vinorelbine for metastatisk sygdom
 • Tidligere behandling med cytostatika inden for 3 uger op til opstart af studiet
 • Forventet levetid < 12 uger
 • Perifer sensorisk neuropati > grad 2
 • Svært ved at sluge tabletter
 • Alkoholmisbrug eller alkoholindtagelse under studiet
 • Kliniske symptomer på CNS-metastaser, som kræver steroid behandling
 • Ukontrolleret hypertension med systolisk blodtryk > 160 eller diastolisk blodtryk > 100
 • Alvorlig personlighedsforstyrrelse, selvmordsrisiko eller psykose
 • Anden alvorlig medicinsk tilstand inkl. alvorlig hjertesygdom, ustabil diabetes, ukontrolleret hypercalcæmi, klinisk aktiv infektion eller tidligere organtransplantation
 • Deltagelse i andet klinisk studie med eksperimentel behandling inden for 30 dage op til registrering
 • Vaccination mod gul feber eller anden levende, svækket vaccine. Inaktiveret årlig influenzavaccination er tilladt
 • Allergi over for vinorelbine, andre vinka alkoloider eller kendt overfølsomhed over for nogen andre indholdsstoffer i de undersøgte præparater
Behandling

200 eller 400 mg disulfiram administreres p.o. dagligt i kombination med 2 mg Cu p.o.
30 mg/m2 vinorelbine administreres i.v. på dag 1 og 8 i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

Total: 52
Heraf 6 med solide tumorer i fase 1 dosiseskaleringsdelen og 46 med HER2-negativ brystkræft i fase 2 delen

Startdato 2019-10-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-001972-12

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter