DNOG-LOBE-01

Sygdom Hjernetumor
Stadie Recidiverende sygdom
Fase Fase 3
Kort titel DNOG-LOBE-01
Lang titel Et randomiseret fase III forsøg med lomustine versus lomustine/bevacizumab som anden linie behandling til patienter med tilbagefald af glioblastom
Overordnede formål

At undersøge om kombinationsbehandling med lomustine og bevacizumab har en bedre effekt end lomustine alene ved behandling af patienter med glioblastoma multiforme

Undersøgelsesdesign

Åben, randomiseret, ikke-blindet fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • 6 og 12 måneders progressionsfri overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af respons
 • Absolut overlevelse efter 12 og 18 måneder
 • Sikkerhed og bivirkninger af lomustine versus lomustine og bevacizumab
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret glioblastom
 • Recidiv af glioblastom multiforme efter tidligere behandling jf. STUPP regiment
 • Maksimalt 1 tidligere linje kemoterapi
 • Performancestatus 0-1
 • Første progression efter kombineret kemo-stråleterapi
 • Tidligere kemoterapi skal være afsluttet minimum 4 uger før randomisering
 • Stabil eller faldende dosis af steroider inden for 7 dage forud for baseline MRI scanning
 • Prednisolon dosis ≤ 25 mg
 • Unifokal sygdom = non-multifokal (multifokal defineres som tilstedeværelsen af mere end én kontrast-forstærkende tumor med mere end 1 cm intermediær normalt hjernevæv)
 • Methyleret angiotensinogen promoter region i glioblastom vævet
 • Tidligere operation for tilbagefald er tilladt hvis:
  • Post-operativ MR er tilgængelig inden for 48 timer efter operation
  • Recidiv bekræftet patologisk
  • Residual og målbar sygdom mangler efter operation, men en FET-PET scanning foretages ved baseline og ved tid til første responsevaluering, og scanningen viser målbar sygdom
 • Operation foretaget minimum 2 uger før randomisering og patienten er kommet sig fuldstændigt
 • Adækvat lever-, renal- og knoglemarvsfunktion
 • Ingen tegn på cerebral blødning ved baseline
Eksklusionskriterier
 • Multifokal sygdom (defineret på MR-scanning som mere end 1 tumor med ˃ 1 cm normalt mellemliggende hjernevæv)
 • Tidligere behandling for tilbagefald af glioblastoma multiforme inklusiv temozolomid reinduktion
 • Tidligere anti-angiogen behandling rettet mod VEGF-signalering
 • Samtidig brug af anden medicin, som kan påvirke resultatet af forsøget
 • Anden medicinsk lidelse eller forhold, der kan påvirke patientens evne til at efterleve forsøgets retningslinjer
 • Anden nuværende eller tidligere malignitet inden for 5 år, undtagen adækvat behandlet basal- eller pladecelle hudkræft eller cervikal carcinoma in situ
 • Signifikant hjertesygdom, klinisk signifikant arytmi eller ustabil angina pectoris/akut myokardiel infarkt inden for de seneste 6 måneder
 • Klinisk signifikant perifer arteriel sygdom
 • Kendt eller mistanke om koagulationssygdom eller nuværende terapi med ASA, NSAID eller clopidogrel
 • Større operation, åben biopsi eller større traume, eller forventning herom, inden for 28 dage op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Mindre operation eller nål-biopsi, eller forventning herom, inden for 7 dage op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Kendt eller mistanke om abdominal fistul, gastrointestinal perforation eller intra-abdominal absces inden for 6 måneder før først dosis forsøgsmedicin
 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom og/eller tarmobstruktion
 • Kendt eller aktiv HIV eller Hepatitis B/C infektion
 • Gul feber vaccination eller anden levende vaccine inden for 28 dage op til inklusion
 • Nuværende signifikant infektion, ukontrolleret diabetes mellitus, alvorlige ikke-helende sår, blødende ulcer ventriculi eller duodeni inden for 6 måneder op til forsøgets start
 • Knoglefraktur inden for de seneste 3 måneder
 • Anamnese med arteriel eller venøs trombose
 • Blodtryk > 150/100 mmHg (patienten må gerne modtage passende antihypertensiv medicinering)
 • Proteinuri ≥ 1 gram/dag
 • Kendt allergi overfor lomustin eller et af dets hjælpestoffer
 • Kendt allergi overfor bevacizumab eller et af dets hjælpestoffer
Behandling

Arm 1
110 mg/m2 Lomustine administreres per o.s. hver 6. uge

Arm 2
90 mg/m2 Lomustine administreres per o.s. hver 6. uge.
10 mg/kg bevacizumab administreres i.v. på dag 1, 15 og 29 i serier á 42 dage (6 uger)

Planlagt antal patienter

Ca. 168 patienter

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2020-003545-11

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-06-02