DNOG-LOBE-01

Sygdom Hjernetumor
Stadie Recidiverende sygdom
Fase Fase 3
Kort titel DNOG-LOBE-01
Lang titel Et randomiseret fase III forsøg med lomustine versus lomustine/bevacizumab som anden linie behandling til patienter med tilbagefald af glioblastom
Overordnede formål

At undersøge om kombinationsbehandling med lomustine og bevacizumab har en bedre effekt end lomustine alene ved behandling af patienter med recidiv af glioblastoma multiforme

Undersøgelsesdesign

Åben, randomiseret, ikke-blindet fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
Sekundære endpoints
 • 6 og 12 måneders progressionsfri overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af respons
 • Absolut overlevelse efter 12 og 18 måneder
 • Sikkerhed og bivirkninger af lomustine versus lomustine og bevacizumab
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret glioblastom
 • Recidiv af glioblastom multiforme efter tidligere behandling jf. Stupps regime
 • Maksimalt 1 tidligere linje kemoterapi
 • Performance status 0-1
 • Første progression efter kombineret kemo-stråleterapi (Stupps regime). I tilfælde af tidlig progression, da minimum 3 måneder efter afsluttet strålebehandling og mindst 4 uger efter sidste adjuverende kemoterapi 
 • Stabil eller faldende dosis af steroider inden for 7 dage op til baseline MRI scanning
 • Prednisolon dosis ≤ 25 mg
 • Unifokal sygdom = non-multifokal (multifokal sygdom defineres som tilstedeværelsen af mere end én kontrastopladende læsion med mere end 1 cm mellemliggende normalt hjernevæv)
 • Methyleret angiotensinogen > 12% i det primære diagnostiske glioblastom væv (defineret som gennemsnitlig methylering af 4 udvalgte områder i promotor regionen af angiotensinogen genet). Analysen foretages på Rigshospitalet
 • Forventet levetid > 3 måneder
 • Hvis patineten er blevet re-opereret for recidiv gælder:
  • Post-operativ MR er tilgængelig inden for 48 timer efter operation
  • Recidiv skal bekræftes patologisk
  • I tilfælde af at postoperativ MR ikke viser residual og målbar sygdom efter re-operation, skal der laves FET-PET scanning som baseline og ved første evaluering. Inklusion kun ved målbar sygdom
 • Ved re-operation foretages randomisering først minimum 2 uger efter operationen og patienten er tilbage i habitualtilstand
 • Adækvat lever-, nyre- og knoglemarvsfunktion
 • Ingen tegn på cerebral blødning ved baseline scanning
Eksklusionskriterier
 • Multifokal sygdom (defineret på MR-scanning som mere end 1 tumor med ˃ 1 cm normalt mellemliggende hjernevæv)
 • Tidligere anden behandling for recidiv af glioblastoma multiforme inklusiv temozolomid reinduktion
 • Tidligere anti-angiogen behandling rettet mod VEGF-signalering
 • Samtidig brug af anden medicin, som kan påvirke fortolkning af forsøgsresultatet 
 • Anden medicinsk lidelse eller forhold (sociale, neurokognitive eller psykiske), der kan påvirke patientens evne til at efterleve forsøgets retningslinjer
 • Anden nuværende eller tidligere malign sygdom inden for de sidste 5 år, undtagen adækvat behandlet basal- eller planocellulær hudkræft eller cervikal carcinoma in situ
 • Signifikant hjertesygdom (NYHA klasse ≥ II), klinisk signifikant arytmi eller ustabil angina pectoris/akut myokardie infarkt inden for de seneste 6 måneder
 • Klinisk signifikant perifer karsygdom
 • Kendt eller mistanke om koagulopati eller nuværende terapi med ASA, NSAID eller clopidogrel
 • Større operation, åben biopsi eller større traume inden for 28 dage op til første dosis af forsøgsmedicin, eller forventning om dette under behandlingen
 • Mindre operation, finnåls- eller grovnålsbiopsi inden for 7 dage op til første dosis af forsøgsmedicin, eller forventning herom
 • Kendt eller mistanke om abdominal fistel, gastrointestinal perforation eller intra-abdominal absces inden for 6 måneder op til først dosis af forsøgsmedicin
 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom og/eller tarmobstruktion
 • Kendt eller aktiv HIV eller hepatitis B/C infektion
 • Gulfeber vaccination eller anden levende vaccine inden for 28 dage op til inklusion
 • Nuværende signifikant infektion, ukontrolleret diabetes mellitus, alvorlige ikke-helende sår, blødende ulcus ventriculi eller duodeni inden for 6 måneder op til forsøgets start
 • Knoglefraktur inden for de seneste 3 måneder
 • Anamnese med arteriel eller venøs trombose
 • Blodtryk > 150/100 mmHg (patienten må gerne modtage antihypertensiv behandling)
 • Proteinuri ≥ 1 gram/døgn
 • Kendt allergi overfor lomustine eller et af dets hjælpestoffer
 • Kendt allergi overfor bevacizumab eller et af dets hjælpestoffer
Behandling

Arm 1: lomustine
110 mg/m2 lomustine administreres per o.s. hver 6. uge. En serie varer 6 uger.

Arm 2: lomustine + bevacizumab
90 mg/m2 lomustine administreres per o.s. hver 6. uge. En serie varer 6 uger.
10 mg/kg bevacizumab administreres i.v. på dag 1, 15 og 29 i serier á 6 uger (42 dage)

Planlagt antal patienter

168 patienter

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2020-003545-11

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-06-02
Resumé for patienter