Dovacc

Sygdom Æggestokkræft
Stadie Recidiverende sygdom
Fase Fase 2
Kort titel Dovacc
Lang titel Et randomiseret klinisk forsøg der undersøger effekten af olaparib, durvalumab og UV1 som vedligeholdende behandling for patienter med tilbagevendende BRCAwt æggestokkræft
Overordnede formål

At undersøge effektiviteten af olaparib, kombination af olaparib og durvalumab og kombination af olaparib, durvalumab og UV1 som vedligeholdende behandling for patienter med recidiverende BRCAwt ovariecancer

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, fase 2 studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse i arm A versus arm C
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse i arm B versus arm C
 • Absolut overlevelse
 • Patientrapporterede oplysninger (PRO)
 • Progressionsfri overlevelse jf. blindet uafhængig central review (BICR)
 • Effektivitet ifølge PD-L1 status
 • Tid til første efterfølgende behandling
 • Efterfølgende progression
 • Tid til anden efterfølgende behandling
 • Objektiv responsrate
 • Sygdomskontrol rate
 • Sikkerhed
Inklusionskriterier
 • Histologisk diagnosticeret epitelial ovarie, fallopian tube eller primær peritoneal cancer
 • Radiologisk eller histologisk bekræftet recidiv ≥ 6 måneder efter seneste kemoterapi
 • Kendt BRCAwt
 • Modatget minimum 2 men maksimum 3 linjer af platinumbaseret kemoterapi
 • Modtaget minimum 4 serier af den sidste platinumbaseret kemoterapi
 • Ikke modtaget behandling med PARP-inhibitorer (PARPi) eller tidligere behandlet med PARPi og ikke progredieret under eller inden for de første 4 uger efter afsluttet PARPi behandling
 • Komplet eller partiel respons og ingen tegn på stigende CA-125 efter afsluttet kemoterapi
 • Inklusion i studiet inden for 10 uger efter afslutning af seneste platinumbaserede kemoterapi
 • Kropsvægt > 30 kg
 • Perfomance status 0-1
 • Forventet levetid ≥ 16 uger
 • Adækvat organ- og knoglemarvsfunktion inden for 28 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Kunne indtage medicin oralt
Eksklusionskriterier
 • Tidligere immunterapi
 • Anden malign sygdom medmindre denne er kurativt behandlet uden tegn på sygdom inden for de seneste 5 år
 • EKG som indikerer ukontrollerede kardielle tilstande
 • Myelodysplastisk syndrom eller akut myeloid leukæmi eller tegn herpå
 • Symptomatiske ukontrollerede CNS-metastaser
 • Ukontrolleret medicinsk tilstand, non-malign systemisk sygdom eller aktiv, ukontrolleret infektion
 • Sygdomsprogression under eller inden for 4 uger efter afsluttet PARPi behandling
 • Modtaget > 2 serier af kemoterapi for recidiv
 • Konkomitant behandling med bevacizumab inden for de seneste 3 uger
 • Konkomitant behandling med anden anticancer behandling eller kronisk brug af systemiske kortikosteroider (mere end 10 mg prednisolon dagligt)
 • Konkomitant brug af stærke eller moderate CYP3A-hæmmere. Minimum 2 ugers wash-out periode kræves før start på forsøgsmedicin
 • Konkomitant behandling med stærke eller moderate CYP3A inducere. Minimum 3 ugers wash-out periode kræves før start på forsøgsmedicin, minimum 5 uger for enzalutamid og phenobarbital
 • Tidligere allogen knoglemarvstransplantation eller dobbelt navlestrengsblodtransplantation
 • Dårlig medicinsk tilstand på grund af alvorlig, ukontrolleret medicinsk tilstand eller ikke-malign systemisk sygdom
 • Større operation eller signifikant traumatisk skade indenfor 28 op til run-in
 • Immunkompromitteret patient
 • Kendt hepatitis B eller C
 • HIV positiv
 • Ikke i stand til at modtage medicin per os eller gastrointestinal sygdom som kan påvirke absorption af forsøgsmedicin
 • Deltagelse i andet klinisk studie inden for 28 dage eller 5 halveringstider for det pågældende stof
 • Kendt hypersensitivitet overfor olaparib
 • Toksicitet grad ≥ 2 fra tidligere anticancer behandling (patienter med neuropati grad ≥ 2 vurderes case-by-case)
 • Aktiv eller tidligere dokumenteret autoimmun eller inflamatorisk sygdom
 • Ukontrolleret samtidig sygdom så som: aktiv infektion, kongestiv hjerteinsufficiens, ukontrolleret hypertension, arytmi, interstitiel lungesygdom, alvorlig kronisk gastrointestinal sygdom associeret med diare eller psykiatriske lidelser som potentielt begrænser komplians og giver markant forøget risiko for alvorlige bivirkninger
 • Anamnese med tidligere primær immundefekt
 • Aktiv infektion inklusiv tuberkulose
 • Modtaget levende svækkede vaccine inden for 30 dage op til første dosis forsøgsmedicin
Behandling

Arm A: olaparib

300 mg olaparib administreres per os 2 gange dagligt i op til 36 måneder 

 

Arm B: olaparib og durvalumab 

300 mg olaparib administreres per os 2 gange dagligt i op til 36 måneder 

1500 mg durvalumab administreres intravenøst på dag 1 i serier af 28 dage i op til 24 måneder 

 

Arm C: olaparib, durvalumab og UV1

300 mg olaparib administreres per os 2 gange dagligt i op til 36 måneder 

1500 mg durvalumab administreres intravenøst på dag 1 i serier af 28 dage i op til 24 måneder 

Otte UV1 vaccinationer administreres i løbet af de første 5 måneders behandling. Fire UVI vaccinationer (300 μg UV1 og 75 μg sargramostim) administreres 4 gange i løbet af de første 10 dage af serie 1 med minimum 2 dages mellemrum. Fra serie 2-5 vil der modtages en UV1 vaccine hver 4. uge i alt 4 gange

Planlagt antal patienter

i alt 184 patienter

Startdato 2022-07-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

2020-004738-39

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter