DPCG-01

Sygdom Bugspytkirtelkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel DPCG-01
Lang titel Fuld dosis enkelt-stof kemoterapi med gemcitabin versus reduceret dosis kombinationskemoterapi hos skrøbelige patienter med kræft i bugspytkirtlen, som ikke kan opereres
Overordnede formål

At undersøge effekt og toksicitet af fuld dosis enkeltstof-kemoterapi med gemcitabin versus reduceret dosis af kombinationskemoterapi med gemcitabin og nab-paclitaxel hos skrøbelige patienter med pankreascancer

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Responsrate
 • Antal hospitalsindlæggelser i løbet af behandlingen
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger > grad 3
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret adenokarcinom i pankreas
 • Ikke-resektabel (lokalt fremskreden eller metastatisk) pankreascancer
 • Patienter som ikke er kandidater til fulddosis kombinationskemoterapi
 • Patienter som er egnet til fulddosis gemcitabin eller reduceret dosis kombinationskemoterapi
 • Performance status ≤ 2
 • Målbar eller ikke-målbar sygdom
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion inden for 2 uger op til inklusion
 • Toksicitet fra tidligere kemoterapi, inklusiv neurotoksicitet, forbedret til < grad 2
Eksklusionskriterier
 • Patienter som er egnet til down-staging/præoperativ kemoterapi efterfulgt af operation eller lokal ablation eller strålebehandling
 • Tidligere kemoterapi mod pankreascancer (patienter som har fået adjuverende behandling og recidiv mere end 6 måneder efter afslutning af behandlingen kan inkluderes)
 • Samtidig ikke-kurativt behandlet anden malign sygdom
 • Samtidig anden anti-cancer behandling
 • Anden sygdom eller behandling, som kan påvirke patientens risiko ved at deltage i forsøget, eller som kan påvirke forsøgets resultater
 • Kendt allergi eller intolerance overfor et eller flere af indholdsstofferne i DPCG-01 (gemcitabin, S1 eller nab-paclitaxel)
Behandling

Gruppe 1 (Standardbehandling)
1000 mg/m2 gemcitabin administreres i.v. på dag 1, 8 og 15 i serier á 4 uger

Gruppe 2 (Forsøgsbehandling)
800 mg/m2 gemcitabin administreres i.v. på dag 1, 8 og 15 i serier á 4 uger
100 mg/m2 nab-paclitaxel administreres i.v. på dag 1, 8 og 15 i serier á 4 uger

Planlagt antal patienter

I alt 100 patienter

Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2021-005067-52

Clinicaltrials.gov: NCT05841420

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2023-04-18
Resumé for patienter