Echelon-3

Sygdom Lymfeknudekræft
Sygdom, yderligere informationer

Diffust storcellet B-celle lymfom

Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 3
Kort titel Echelon-3
Lang titel Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenter-, fase 3-forsøg med aktiv komparator, der undersøger brentuximab vedotin eller placebo i kombination med lenalidomid og rituximab hos forsøgspersoner med recidiveret eller refraktært diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)
Overordnede formål

At undersøge effekt af brentuximab vedotin i kombination med lenalidomid og rituximab sammenlignet med placebo i kombination med lenalidomid og rituximab til behandling af DLBCL.

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret multicenter-, fase 3-forsøg

Primære endpoints

Progressionfri overlevelse vurderet af blindet uafhængig central review (BICR)

Progressionsfri overlevelse af CD30-positive patienter vurderet af BICR

Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Objektiv responsrate blandt CD30-positive patienter
 • Absolut overlevelse
 • Absolut overlevelse af CD30-positive patienter
 • Komplet responsrate
 • Varighed af respons
 • Bivirkninger
 • Relation mellem CD30-ekspression og objektiv responsrate samt progressionsfri overlevelse
 • Objektiv responsrate samt progressionsfri overlevelse jf. RECIL 2017 responskriterier
 • Relation mellem molekylære biomarkører og objektiv responsrate samt progressionsfri overlevelse
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret DLBCL (for detaljer, se protokol)
 • Recidiverende eller refraktær sygdom efter ≥ 2 tidligere behandlingsregimer
 • Må ikke være kandidat til HSCT eller CAR-T behandling og skal opfylde 1 af følgende:
  • ≥1 komorbiditeter
  • Aktiv sygdom efter induktions eller salvage kemoterapi
  • Inadækvat stamcelle mobilisering
  • Relaps efter tidligere HSCT eller CAR-T
  • Ikke i stand til at modtage CAR-T pga finansielle, geografiske, forsikrings eller leveringsårsager
 • Tilgængeligt arkiv tumorvæv eller være villig til at gennemgå en ny tumorbiopsi
 • Performance status 0-2
 • Gennemført FDG-PET-CT scanning inden for 28 dage op til opstart af forsøgsmedicin og målbar sygdom på CT skanning 
 • Adækvat hæmatologisk-, lever- og nyrefunktion
 • Ved HIV smitte skal sygdommen være under kontrol (for detaljer, se protokol)
Eksklusionskriterier
 • Anden malign sygdom inden for 2 år op til opstart af forsøgsmedicin 
 • Anamnese med progressiv multifokal leukoencefalopati
 • Aktiv cerebral eller meningeal sygdom
 • Ukontrolleret grad ≥ 3 infektion inden for 2 uger op til opstart af forsøgsmedicin
 • Kemoterapi, strålebehandling, behandling med biologiske lægemidler eller immunterapi, som ikke er færdiggjort 3 uger før opstart af forsøgsmedicin
 • Kendt hypersensivitet for forsøgslægemidlerne
 • Kontraindikation til forsøgslægemidlerne
 • Kendt hepatitis B eller hepatitis C
 • Under 100 dage siden allogen HSCT behandling eller aktiv graft-versus-host sygdom (GVHD) eller immunsupprimerende behandling for GVHD eller profylaktisk imod GVHD
 • Tidligere behandling med brentuximab vedotin eller lenalidomid
 • Nuværende immmunsupprimerende behandling, inklusiv steroider, anden anti-neoplastisk behandling eller behandling med andet forsøgslægemiddel
 • Anamnese med apoplexi cerebri, TCI, ustabil angina, myokardieinfarkt eller lungeemboli inden for 6 måneder op til opstart af forsøgsmedicin
 • Hjertesvigt, NYHA grad 3-4
 • Grad ≥ 2 perifer sensorisk eller motorisk neuropati
Behandling

Arm A
1,2 mg/kg brentuximab vedotin administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage
20 mg lenalidomid administreres p.o. dagligt
375 mg/m2 rituximab administreres i.v. på dag 1 i serie 1 af 21 dage og 1400 mg rituximab administreres s.c. på dag 1 fra serie 2 

Arm B
1,2 mg/kg brentuximab vedotin-placebo administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage
20 mg lenalidomid administreres p.o. dagligt
375 mg/m2 rituximab administreres i.v. på dag 1 i serie 1 af 21 dage og 1400 mg rituximab administreres s.c. på dag 1 fra serie 2 

 

Planlagt antal patienter

i alt 400 patienter, mindst 200 CD30-positive patienter 

Startdato 2022-01-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2020-002686-33
Sponsor protokol nr.: SGN35-031

Diverse

Sponsor: Seagen, Inc., 21823 30th Drive SEBothell, WA 98021, USA

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Dato for sidste revision 2022-01-24
Resumé for patienter