Enhance-2

Sygdom Akut myeloid leukæmi (AML)
Fase Fase 3
Kort titel Enhance-2
Lang titel Et fase 3, randomiseret, ublindet studie som undersøger sikkerhed og virkning af magrolimab i kombination med azacitidine versus lægens valg af venetoclax i kombination med azacitidine eller intensiv kemoterapi hos tidligere ubehandlede patienter med TP53 muteret akut myeloid leukæmi
Overordnede formål

At sammenligne virkning af magrolimab i kombination med azacitidin versus venetoclax i kombination med azacitidin hos patienter med tidligere ubehandlet TP53 muteret akut myeloid leukæmi, som er egnede til ikke-intensiv terapi

Undersøgelsesdesign

Fase 3, randomiseret, ublindet multicenter studie

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse hos patienter egnede til non-intensiv terapi 
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse hos alle patienter
 • Event-fri overlevelse hos alle patienter
 • Transfusions uafhængigheds konverteringsrate hos alle patienter
 • Komplet remissionsrate hos alle patienter 
 • Komplet remissionsrate uden minimal residual sygdom hos alle patienter
 • Varighed af komplet remission
 • Livskvalitet
 • Antal af patienter med ≥ grad 3 bivirkninger
 • Unormale laboratorieværdier ≥ grad 3
 • Serum koncentration af magrolimab
 • Incidensen af anti-magrolimab antistoffer

 

Inklusionskriterier
 • Histologisk bekræftet akut myeloid leukæmi (AML)
 • Ingen tidligere behandling for AML
 • Tilstedeværelse af minimum én benign TP53 mutation
 • Adækvat hæmatologisk, nyre- og leverfunktion
 • Performance status 0-2, bortset fra patienter under 75 år gamle og egnede til non-intensiv terapi. For sidstnævnte patienter skal performance status være 0-3
 • Tilstrækkelig kardiologisk funktion defineret som:
  • fravær af symptomer på hjertesvigt, klinisk signifikante hjertearytmier og iskæmisk hjertesygdom
  • LVEF > 50% for patienter egnet til intensiv behandling
 • Afsluttet præ-behandling blod crossmatch
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med:
  • CD47 eller SIRPα-targeterede midler
  • antileukæmisk behandling af AML
  • patienter egnede til intensiv terapi, men som har modtaget maksimal kumuleret dosis af idarubicin og/eller andre antracykliner og antracenedioner ekskluderes
 • Deltager samtidig i andet interventionsstudie
 • Kendt med blødersygdom
 • Patienter egnede til intensiv terapi som har modtaget trastuzumab inden for 7 måneder op til opstart af forsøgsbehandling
 • Patienter egnede til non-intensiv terapi som har modtaget behandling med stærke eller moderate CYP3A inducere inden for 7 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Patienter egnede til non-intensiv terapi som har indtaget grapefrugt eller grapefrugt produkter, pomerans, karambol eller produkter indeholdende perikon (St. Johns Worts) inden for 3 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Patienter egnede til non-intensiv terapi som lider af malabsorptions eller andre tilstande som udelukker enteral administration
 • Klinisk mistanke om aktiv CNS involvering med AML
 • Akut promyelocytleukæmi
 • Anden malign sygdom, bortset fra sygdom for hvilke patienten ikke modtager cancerbehandling og har ikke haft tegn på aktiv malign sygdom ≥ 1 år
 • Kendt aktiv eller kronisk hepatitis B eller C eller HIV infektion
 • Kendt overfølsomhed over for forsøgsmedicin
 • Administration af levende vaccine inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
Behandling

Eksperimentel arm: magrolimab + azacitidin

Stigende doser af magrolimab administreres i.v.

75 mg/m2 azacitidin administreres i.v. eller s.c. på dag 1-7 eller dag 1-5, 8 og 9 i serier af 28 dage

 

Kontrol arm (patienter egnede til non-intensiv terapi): venetoclax + azacitidin

Stigende doser af venetoclax administreres p.o. Der gives 100 mg på dag 1, 200 mg på dag 2, 400 mg dag 3-28 i 1.serie, herefter 400 mg dag 1-28 i serier af 28 dage

75 mg/m2 azacitidin administreres i.v. eller s.c. på dag 1-7 eller dag 1-5, 8 og 9 i serier af 28 dage

 

Kontrol arm: 7+3 kemoterapi (patienter egnede til intensiv terapi): cytarabine + daunorubicin eller idarubicin

100 eller 200 mg/m2 cytarabine administreres i.v. som kontinuerlig infusion på dag 1-7 (og hvis behov dag 1-5) i serier af 42 dage. Herefter 3000 mg/m2 hver 12. time på dag 1, 3, 5 for op til 4 serier

60 mg/m2 daunorubicin administreres i.v. på dag 1-3 (og hvis behov dag 1-2) i serier af 42 dage ELLER 12 mg/m2 idarubicin administreres i.v. på dag 1-3 (og hvis behov dag 1-2) i serier af 42 dage

Planlagt antal patienter

i alt 346 af alle patienter (228 patienter egnede til non-intensiv terapi)

Startdato 2022-05-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT: 2020-003949-11

identifier: NCT04778397

Primær investigator Odense Universitetshospital
Resumé for patienter