EPCORE DLBCL-2

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Sygdom, yderligere informationer

Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)

Fase Fase 3
Kort titel EPCORE DLBCL-2
Lang titel Et fase 3, åbent lodtrækningsforsøg, der undersøger sikkerhed og effekt af epcoritamab i kombination med standard R-CHOP overfor standard R-CHOP alene til patienter med nydiagnosticeret diffust storcellet B-celle lymfom
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og effekten af epcoritamab kombineret med R-CHOP sammenlignet med R-CHOP alene til patienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse blandt patienter med international prognose index (IPI) på 3-5
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse blandt alle patienter
 • Event-fri overlevelse
 • Andel af patienter med komplet remission
 • Absolut overlevelse
 • Minimal residualsygdom negativitet
Inklusionskriterier
 • Nyligt diagnosticeret, histologisk verificeret CD20+ diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) inklusiv:
  • DLBCL, ikke yderligere specificeret (NOS)
  • Hølmalign B-celle lymfom med MYC og BCL-2 og/eller BCL-6 rearrangering med DLBCL morfologi
  • T celle/histiocyt-rig storcellet B-cellet lymfom
  • Epstein Barr virus-positiv DLBCL, NOS
  • Follikulært lymfom grad 3b
 • Tilgængelig arkiveret tumorvæv eller frisk tumorvævsprøve ved screening
 • Planlagt behandling med 6 serier standard R-CHOP
 • Er egnet til subkutane injektioner
 • IPI score: 2-5
 • Performance status 0-2
 • Minimum én target læsion defineret som:
  • ≥ 1 målbar nodal læsion (længste akse > 1,5 cm) eller ≥ 1 målbar ekstranodal læsion (længste akse > 1 cm) på CT scanning eller MR scanning OG
  • PET-positiv på PET-CT scanning
 • Adækvat hæmatologisk, hepatisk og renal funktion
 • LVEF ≥ 50%
Eksklusionskriterier
 • Anamnese med tidligere systemisk anti-lymfom terapi mod DLBCL undtagen kortikosteroider med eller uden vincristin under prefasebehandling eller ikke-kurativ intenderet palliativ strålebehandling
 • Anamnese med primær mediastinal lymfom eller mediastinal/perikardial strålebehandling
 • Primær CNS-tumor eller kendt CNS-involvering ved screening
 • Anamnese med alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaktion over for anti-CD20 monoklonale antistoffer
 • Anamnese med allergi eller intolerance over for indholdsstoffer i epcortimab eller CHOP
 • Større operation inden for 4 uger op til randomisering
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Klinisk signifikant leversygdom
 • Kendt aktiv infektion eller behov for i.v. antibiotika inden for 2 uger op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Aktiv hepatitis B eller C infektion
 • Anamnese med HIV infektion
 • Aktiv tuberkulose eller afsluttet behandling for aktiv tuberkulose inden for de sidste 12 måneder
 • Aktiv cytomegalovirus infektion
 • Aktiv SARS-CoV-2 infektion
 • Anamnese med progressiv multifokal leukoencefalopati
 • Anamnese med anden malign sygdom 
 • Anamnese med autoimmun sygdom
 • Neuropati > grad 1
 • Modtaget levende vaccine inden for 28 dage op til randomisering
Behandling

Arm A: forsøgsarm - epcoritamab + R-CHOP

48 mg (dog dag 1, serie 1 0,16 mg og dag 8, serie 1 0,8 mg) epcoritamab administreres s.c. dag 1, 8 og 15 i 4 serier á 21 dage og herefter på dag 1 i 4 serier á 21 dage

R-CHOP:
375 mg/m2 rituximab administreres i.v. på dag 1 i 6 serier á 21 dage
750 mg/m2 cyklofosfamid administreres i.v. på dag 1 i 6 serier á 21 dage
1,4 mg/m2 vincristine administreres i.v. på dag 1 i 6 serier á 21 dage
50 mg/m2 doxorubicin administreres i.v. på dag 1 i 6 serier á 21 dage
100 mg prednison administreres per o.s. på dag 1-5 i 6 serier á 21 dage

Arm B: kontrolarm - R-CHOP
375 mg/m2 rituximab administreres i.v. på dag 1 i 6 serier á 21 dage
750  mg/m2 cyklofosfamid administreres i.v. på dag 1 i 6 serier á 21 dage
1,4 mg/m2 vincristine administreres i.v. på dag 1 i 6 serier á 21 dage
50 mg/m2 doxorubicin administreres i.v. på dag 1 i 6 serier á 21 dage
100 mg prednison administreres per o.s. på dag 1-5 i 6 serier á 21 dage

Planlagt antal patienter

I alt 900 patienter, heraf 20 patienter i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT05578976
EudraCT: 2021-000168-31
Andet protokol ID: m20-621

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2023-02-20
Resumé for patienter