Epik-B5

Sygdom Brystkræft - kvinder, Brystkræft - mænd
Stadie Stadie 3, Stadie 4, Progredierende sygdom
Fase Fase 3
Kort titel Epik-B5
Lang titel Et randomiseret dobbelt-blindet placebokontrolleret fase III forsøg med alpelisib (BYL719) i kombination med fulvestrant til mænd og postmenopausale kvinder med hormonreceptor-positiv (HR+), HER2-negativ fremskreden brystkræft med PIK3CA-mutation, der tidligere er blevet behandlet med cyclin-afhængige kinase 4/6 (CDK4/6) hæmmere
Overordnede formål

At undersøge effektivitet af alpelisib i kombination med fulvestrant hos patienter med HR+, HER2-negativ fremskreden brystkræft med PIK3CA-mutation, der tidligere er blevet behandlet med CDK4/6 hæmmere

Undersøgelsesdesign

Et fase III randomiseret, dobbelt-blindet, multicenter studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Absolut responsrate
 • Klinisk benefit rate
 • Responsvarighed
 • Tid til respons
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet 
 • Patientrapporterede oplysninger (PRO)
 • Tid til forværring af performance status
 • Tid til objektiv tumor progression under efterfølgende behandling eller død af enhver årsag
 • Tid til opstart af første efterfølgende kemoterapi

 

Inklusionskriterier
 • Kvinder og mand med histologisk og/eller cytologisk verificeret ER+ og/eller PgR+ brystkræft via lokal analyse
 • HER2-negativ brystkræft
 • Avanceret lokoregional (ikke egnet til kurativ intenderet behandling) eller metastatisk brystkræft
 • Minimum en målbar sygdomslæsion jf. RECIST 1.1
 • Recidiv eller progression under eller efter behandling med kombination af aromatasehæmmere (letrozol, anastrozol, exemestan) og CDK4/6 inhibitor. Behandlingen behøver ikke være det sidste givet behandlingsregime
 • Recidiv / progression:
  • Recidiv under eller ≤ 12 måneder efter afsluttet neo/adjuverende endokrinbehandling og ingen behandling for metastatisk sygdom ELLER
  • Recidiv > 12 måneder efter afsluttet neo/adjuverende endokrinbehandling og progression under eller efter kun 1 linje endokrinbehandling for metastatisk sygdom ELLER
  • Primær dissemineret brystkræft med progression under eller efter kun 1 linje endokrinbehandling for metastatisk sygdom
 • ≤ 1 tidligere behandling med kemoterapi
 • Tilstedeværelse af PIK3CA mutation(er)
 • Postmenopausal hvis kvindelig deltager
 • Performance status 0-1
 • Adækvat knoglemarvs- og organ funktion
 • Tilgængeligt tumorvæv mhp vurdering af PIK3CA mutationer
Eksklusionskriterier
 • Symptomatisk visceral sygdom som, ifølge investigator, gør patienten uegnet til endokrinbehandling 
 • Recidiv > 12 måneder efter afsluttet neo/adjuverende endokrinbehandling og ingen behandling for metastatisk sygdom
 • Tidligere behandling med fulvestrant, PI3K-, mTOR- eller AKT-inhibitorer
 • Kendt hypersensitivitet over for alpelis eller fulvestrant
 • Konkomitant anden anticancer behandling
 • Større operation inden for 14 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Inflammatorisk brystkræft ved screening
 • Kendt diabetes mellitus type I eller ukontrolleret diabetes type II
 • Gastrointestinel sygdom som kan påvirke absorptionen af forsøgsmedicin
 • Kendt pneumonitis/interstitiel lungesygdom
 • Child Pugh score B eller C
 • Ukontrolleret hypertension defineret som systolisk blodtryk ≥ 160 mmHg og/eller diastolisk blodtryk ≥ 100 mmHg med eller uden antihypertensiv behandling
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom (for detaljer, se protokol)
 • Anden klinisk signifikant sygdom, som vurderes at være en kontraindikation til patientens deltagelse i forsøget
 • Anamnese med kronisk pankreatitis eller akut pankreatitis inden for 1 år op til screening
 • Kæbenekrose
 • Strålebehandling inden for 4 uger op til randomisering eller palliativ strålebehandling med en lille strålefelt inden for 2 uger op til randomisering
 • Anden malign sygdom inden for 3 år op til opstart af forsøgsmedicin
 • Toksicitet fra tidligere anticancer behandling > grad 1
 • Deltagelse i et andet forsøg inden for 30 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Kendt CNS-involvering (for detaljer, se protokol)
Behandling

Arm A: alpelisib + fulvestrant

300 mg alpelisib administreres p.o. 1 x dagligt i serier af 28 dage 

500 mg fulvestrant administreres i.m. på dag 1 og 15 i serie 1, herefter dag 1 i hver serie af 28 dage

 

Arm B: alpelisib-placebo + fulvestrant

300 mg alpelisib-placebo administreres p.o. 1 x dagligt i serier af 28 dage 

500 mg fulvestrant administreres i.m. på dag 1 og 15 i serie 1, herefter dag 1 i hver serie af 28 dage

Planlagt antal patienter

i alt 234 patienter, heraf 12 i Danmark

Startdato 2022-09-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

2021-001966-39

Primær investigator Odense Universitetshospital
Resumé for patienter