EPIK-O

Sygdom Æggelederkræft, Æggestokkræft
Stadie Stadie 4, Resistent sygdom
Fase Fase 3
Kort titel EPIK-O
Lang titel Et fase III, multi-center, randomiseret (1:1), åbent, aktiv-kontrolleret forsøg for at vurdere effekt og sikkerhed af alpelisib (BYL719) i kombination med olaparib hos platin-resistente eller refraktære, high-grade serøs ovariecancer patienter uden germline BRCA mutation.
Overordnede formål

At undersøge om alpelisib i kombination med olaparib kan forsinke tiden til progression sammenlignet med standard kemoterapi hos patienter med platin-resistent/refraktær high-grade serøs/endometrioid ovariecancer uden germline BRCA mutation.

Undersøgelsesdesign

Et multi-center, randomiseret (1:1), åbent, aktiv-kontrolleret fase III studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse jf. RECISTS 1.1
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Tid til forværring af performance status
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af respons
 • Tid til respons
 • Klinisk benefit rate
 • Farmakokinetik af alpelisib og olaparib
 • Patientrapporterede oplysninger
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret high-grade serøs eller high-grade endometrioid ovariecancer, tuba cancer eller primær peritoneal cancer
 • Målbar sygdom jf. RECISTS 1.1 (læsion i et område, der tidligere er blevet bestrålet, skal udvise tydelige tegn på progression siden strålebehandling)
 • Hvis ikke-målbar sygdom, bør sygdom være vurderbare ved Gynecologic Cancer Intergroup Criteria (GCIC) for CA125
 • Ingen germline BRCA1/2 mutation
 • ECOG performance status 0 eller 1
 • Tidligere behandling med bevacizumab eller ikke egnet til bevacizumab
 • Platinum-resistent (progression inden for 1-6 måneder efter afsluttet platinum-baseret terapi) eller platinum-refraktær sygdom (progression under behandling eller inden for 4 uger efter sidste dosis), hvor platinum-baseret terapi ikke er muligt. Platinum-baseret kemoterapi behøver ikke være seneste behandling hos patienten forud for forsøget
 • Modtaget mindst 1 og maksimalt 3 tidligere behandlingslinjer og single-agent kemoterapi er egnet som næste behandlingslinje
 • Adækvat knoglemarvs- og organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med PI3K, mTOR eller AKT inhibitor
 • Nuværende behandling med anden anti-cancer terapi
 • Tarmobstruktion eller anden svækkelse af gastrointestinel (GI) funktion eller GI sygdom
 • Operation inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen eller ikke er kommet sig tilstrækkeligt efter tidligere operation
 • Persisterende toksicitet relateret til tidligere anti-cancer behandling (undtagen alopeci)
 • Nedsat leverfunktion og Child Pugh score B eller C
 • Strålebehandling inden for 4 uger op til randomisering eller palliativ strålebehandling med lille strålefelt inden for 2 uger op til randomisering eller persisterende toksicitet relateret til tidligere strålebehandling
 • Kendt hypersensitivitet overfor et eller flere af forsøgsmidlerne
 • Kendt somatisk BRCA mutation
 • Kendt type 1 diabetes eller ukontrolleret type 2 diabetes
 • CNS-involvering (for undtagelser, se protokol)
 • Klinisk alvorlig, ukontrolleret hjertesygdom (for detaljer, se protokol)
 • Ukontrolleret hypertension med systolisk blodtryk ≥ 160 og/eller diastolisk blodtryk ≥ 100
 • Anamnese med myelodysplastisk syndrom eller akut myeolid leukæmi
 • Anden malign sygdom inden for 3 år op til opstart af forsøgsmedicinen

 

Behandling

Arm 1: forsøgsgruppe
200 mg alpelisib administreres p.o. én gang dagligt sammen med 200 mg olaparib p.o. to gange dagligt

Arm 2: kontrolgruppe
Enten
80 mg/m² paclitaxel administreres i.v. én gang om ugen
Eller
40-50 mg/m² pegyleret liposomal doxorubicin administreres i.v. dag 1 i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

Ca. 358 deltagere i alt, heraf 9 deltagere fra Danmark

Startdato 2020-08-26
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2019-004682-40

De Videnskabsetiske Komiteer for Region Syddanmark: S-20210060

Primær investigator Herlev Hospital
Resumé for patienter