ErEx

Sygdom Brystkræft - kvinder
Sygdom, yderligere informationer

ER-positiv, HER2-normal metastatisk brystkræft

Stadie Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel ErEx
Lang titel Kan kemoterapi med eribulin øge effekten af efterfølgende antiøstrogen behandling? Et fase-II studie til kvinder med hormonfølsom, HER2-normal fremskreden brystkræft
Overordnede formål

At undersøge om kemoterapi med eribulin kan øge effekten af behandling med exemestan, der gives til patienter med ER-positiv, HER2-normal metastatisk brystkræft, hvor behandling med fulvestrant ikke længere har en effekt

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, single-center fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Sammenligning af tid til progression for 2. (fulvestrant) og 3. linje (exemestan) behandling, når der gives 4 serier eribulin i mellem behandlingerne
Sekundære endpoints
 • Tid til behandlingssvigt for 2. og 3. linje endokrin behandling
 • Responsrate for 4 serier eribulin 
 • Responsrate for exemestan (3. linje) og fulvestrant (2. linje) behandling
 • Klinisk benefit rate
 • Bivirkninger
 • Ændringer i miltstørrelse
 • Ændringer i biomarkører
Inklusionskriterier
 • Postmenopausale kvinder med histologisk verificeret ER-positiv, HER2-normal brystkræft
 • Progression efter fulvestrant som 2. linje behandling
 • I løbet af behandling med fulvestrant skal patienter være evalueret ved klinisk undersøgelse, CT scanninger (og MR-scanninger ved knoglemetastaser), gerne hver 12. uge, men minimum hver 4. måned
 • Forventet levetid > 6 måneder
 • Performance status ≤ 2
 • Målbar eller evaluerbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Egnet til behandling med eribulin
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med eribulin eller exemestan
 • Samtidig behandling med anden anticancer behandling for metastatisk sygdom
 • Tidligere behandling med kemoterapi for metastatisk sygdom (adjuverende eller neoadjuverende kemoterapi er tilladt)
 • Malabsorptionssyndrom eller tidligere operation med resektion af mavesækken eller tyndtarmen, som kan påvirke absorptionen af exemestan
 • Manglende evne til at sluge tabletter
 • Kliniske symptomer på CNS-metastaser, som kræver daglig steroidbehandling ≥ 25 mg prednisolon
 • Nedsat knoglemarvsfunktion
 • Hepatisk eller renal dysfunktion
 • Anden alvorlig medicinsk sygdom, inklusiv alvorlig hjertesygdom, ustabil diabetes, ukontrolleret hypercalcæmi, klinisk aktiv infektion eller tidligere organtransplantation
 • Deltagelse i et andet klinisk forsøg med forsøgsbehandling inden for 30 dage op til registrering i dette forsøg
 • Allergi overfor eribulin eller kendt hypersensitivitet til et af hjælpestofferne
Behandling

Eribulin administreres i.v. på dag 1 og 8 i maksimalt 4 serier af 21 dage

Herefter administreres 25 mg exemestan per os dagligt indtil sygdomsprogression

Planlagt antal patienter

42 patienter

Deltagende hospitaler
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2020-004909-32 

VEK 1-10-72-153-20

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-02-15
Resumé for patienter