EVI-3

Sygdom Akut myeloid leukæmi (AML), Kronisk myeloid leukæmi (CML), Myelodysplastisk syndrom (MDS)
Fase Fase 2
Kort titel EVI-3
Lang titel Kombination af aktiv og passiv DNA hypometylering: Et multicenter, randomiseret, placebokontrolleret fase 2 studie af effekten og sikkerheden af oralt vitamin C i kombination med azacitidin til højrisiko MDS, CMML-2 og "low-blast count" AML.
Overordnede formål

At undersøge, hvorvidt oralt vitamin C som supplement til azacitidin sammenlignet med azacitidin plus placebo, kan øge effekten af den epigenetiske behandling hos patienter med høj-risiko myeloide maligniteter, som ikke er kandidater til allogen hæmatopoetisk stamcelletransplantation.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, placebokontrolleret, dobbeltblindet fase 2 studie.

Primære endpoints

Varighed af azacitidinbehandlingVarighed af azacitidinbehandling.

Sekundære endpoints
 • Bivirkninger og alvorlige bivirkninger
 • Absolut overlevelse
 • Absolut responsrate
 • Patientrapporteret outcome (PRO)
 • Variant allel frekvensen af muterede kloner
 • Global 5-hydroksymetylcytosin (5-hmC)/5-metylcytosin (5-mC)
 • Site specifik 5-hmC/5-mC
 • Genekspression
 • mRNA ekspression af HERV og HERV specifikke T-celle respons
Inklusionskriterier

Egnet til behandling med azacitidin for én af følgende diagnoser:
- Høj risiko MDS
- CMML med 10-29% marvblaster uden myeloproliferativt syndrom
- AML med 20-30% blaster

Patienter med behandlingsrelateret MDS kan inkluderes, hvis de ikke har modtaget stråle- eller kemoterapi i 6 måneder

Eksklusionskriterier
 • Egnet til allogen stamcelletransplantation
 • Tidligere behandling med hypometylerende lægemidler
 • Alle tilstande, der udelukker behandling med azacitidin
 • Behandling med anden aktiv anti-cancer terapi, inklusive forsøgslægemidler, med undtagelse af hydroksurea til kontrol af leukocytter og GCSF
 • Anamnese med allergisk reaktion over for ascorbinsyre
 • Anamnese med nyre- eller urinvejssten, som har krævet behandling inden for det seneste år
 • Ikke villig til at afslutte alt andet brug af vitamin C inklusiv multivitamin mindst 3 dage (men helst længere tid) op til inklusionen og baseline prøver
 • Planlagt azacitidin behandling efter allogen stamcelletransplantation
 • Kemoterapi eller strålebehandling inden for de seneste 6 måneder
Behandling

Arm A: Azacitidin plus vitamin C
1000 mg ascorbinsyre administreres p.o. dagligt. Behandlingen opstartes samme dag som første dosis azacitidin og tages indtil afslutningen af azacitidin behandlingen

Arm B: Azacitidin plus placebo
1000 mg placebo administreres p.o. dagligt. Behandlingen opstartes samme dag som første dosis azacitidin og tages indtil afslutningen af azacitidin behandlingen

Planlagt antal patienter

Total: 182

Startdato 2021-06-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03999723

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter