Excaliber

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 3
Kort titel Excaliber
Lang titel Et randomiseret, to-trins ikke-blindet, fase 3-multicenterforsøg med sammenligning af iberdomid, daratumumab og dexamethason (IberDd) versus daratumumab, bortezomib og dexamethason (DVd) hos forsøgsdeltagere med recidiveret eller refraktær myelomatose (RRMM) (Excaliber-RRMM)
Overordnede formål

At vurdere effektivitet og sikkerhed af kombinationsbehandling med iberdomid, daratumumab og dexamethason (IberDd) i sammenligning med den godkendte kombinationsbehandling med daratumumab, bortzomib og dexamethasonn(DVd) til patienter med recidiveret eller refraktær myelomatose (RRMM)

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, to-trins ikke-blindet, fase 3-multicenterforsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse 
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Minimal restsygdom (MRD) negativitet
 • Absolut responsrate
 • Tid til respons
 • Varighed af respons
 • Tid til progression
 • Tid til næste behandling
 • Progressionsfri overlevelse 2 (tid fra randomisering til progression under næste anti-myelom behandling eller død)
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
 • Anbefalet iberdomid-dosis
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Dokumenteret diagnose med myelomatose og målbar sygdom defineret som:
  • serum M-protein ≥ 1g/dL eller
  • urin M-protein ≥200 mg/24 timer
  • serum immunoglobulin fri lette kæder ≥ 100 mg/L og unormal serum immunglobulin kappa/lambda ratio 
 • Modtaget 1-2 tidligere linjer af anti-myelom behandling
 • Partiel eller bedre respons på minimum ét tidligere anti-myelom behandling
 • Dokumenteret sygdomsprogression under eller efter den seneste anti-myelom behandling
 • Ved tidligere behandling med CD-38 målrettet terapi:
  • Trin 1: tidligere behandling med CD-38 targetteret terapi er ikke tilladt
  • Trin 2: Tidligere behandling med CD-38 targetteret terapi er tilladt, hvis følgende kriterier er opfyldt:
   • Bedste respons under behandlingen var bedre end partiel respons
   • Ingen sygdomsprogression under eller inden for 60 dage efter sidste dosis af behandlingen
   • Behandlingen blev ikke stoppet grundet bivirkninger
   • Sidste dosis af daratumumab var minimum 3 måneder før randomisering
 • Tidligere behandling med bortezomib er tilladt, hvis følgende kriterier er opfyldt:
  • Bedste respons på behandlingen var minimum minimal respons (MR)
  • Ingen sygdomsprogression under eller inden for 60 dage efter sidste dosis af behandlingen
 • Performance status 0-2
Eksklusionskriterier
 • Enhver signifikant medicinsk tilstand, som kan påvirke forsøgets resultater
 • Alvorlig SARS-CoV-2 infektion inden for 14 dage for mild eller asymptomatisk infektion eller inden for 28 dage for alvorlig/kritisk sygdom
 • Abnorme laboratorieværdier
 • Plasmacelle leukæmi, Waldenströms makroglobulinæmi eller POEMS syndrom (polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal protein, og hudforandringer) eller klinisk signifikant amyloidose
 • Perifer neuropati grad 3, grad 4 eller grad 2 med smerter
 • Gastrointestinel sygdom, der kan påvirke absorption af iberdomid og/eller andre orale forsøgsmedicin
 • Anamnese med anden malign sygdom, medmindre patienten har været sygdomsfri i ≥ 5 år, undtagen følgende noninvasive maligniteter:
  • Basalcelle carcinom i huden
  • Planocellulært carcinom in situ i huden (stadie 0)
  • Carcinoma in situ i cervix
  • Carcinoma in situ i brystet
  • Tilfældig histologisk fundet T1a eller T1b prostatacancer eller prostatacancer som kan kureres
 • Kendt CNS involvering
 • Tidligere behandling med immunsuppressiv medicin inden for 14 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Nedsat hjertefunktion eller klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Tidligere behandling med iberdomid
 • Patienter som tidligere har fået følgende:
  • Plasmaferese inden for 28 dage op til opstart af forsøgsbehandling
  • Større operation inden for 28 dage op til opstart af forsøgsbehandling
  • Strålebehandling, undtagen lokal palliativ strålebehandling, mod knoglelæsioner associeret med myelom inden for 14 dage op til opstart af forsøgsbehandling
  • Systemisk anti-myelom behandling inden for 14 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Anden forsøgsbehandling inden for 28 dager
 • Modtaget levende vaccine inden for 3 måneder op til opstart af forsøgsbehandling
 • Samtidig administration af en stærk inhibitor eller inducer af cytochrom P450 (CYP3A4/5) inden for 14 dage op til opstart af forsøgsbehandling
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation
 • Autolog stamcelletransplantation inden for 12 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Kendt kronisk obstruktiv lungesygdom med FEV1 ˂ 50% af normal
 • Kendt moderat eller alvorlig vedvarende astma inden for de seneste 2 år, eller nuværende ukontrolleret astma
 • Positiv for HIV, kronisk eller aktiv hepatitisk B, aktiv hepatitis A eller aktiv hepatitis C
 • Kendt allergi, hypersensitivitet, eller intolerance over for boron eller mannitol, hyaluronidase, sorbitol, kortikosteroider, monoklonale antistoffer eller humane proteiner, cereblon modulerende agent eller et af deres hjælpestoffer
 • Kontraindikationer over for daratumumab, bortezomib eller dexamethason
Behandling

Arm A: iberdomid + daratumumab + dexamethason
1,0, 1,3 eller 1,6 mg iberdomid administreres per o.s. dagligt på dag 1-21 i serier á 28 dage
1800 mg daratumumab administreres s.c. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1-2, på dag 1 og 15 i serie 3-6 og på dag 1 fra serie 7. Alle serier er á 28 dage
20 eller 40 mg dexamethason administreres per o.s. på dag 1, 8, 15 og 22 i serier á 28 dage

Arm B: daratumumab +bortezomib + dexamethason
1800 mg daratumumab administreres s.c. på dag 1, 8 og 15 i serie 1-3 á 21 dage, på dag 1 i serie 4-8 á 21 dage og på dag 1 fra serie 9 á 28 dage
1,3 mg/m2 bortezomib administreres i.v. på dag 1, 4, 8 og 11 i serie 1-8 á 21 dage
10-20 mg dexamethason administreres per o.s. på dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 og 12 i serie 1-8 á 21 dage

Planlagt antal patienter

864 patienter i alt, heraf 11 danske patienter

Startdato 2021-07-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT04975997

EudraCT: 2020-000431-49 

Andet protokol ID: CC-220-MM-002

Diverse

Sponsor: Celgene

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-06-01
Resumé for patienter