Excaliber

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Stadie Recidiverende sygdom
Fase Fase 3
Kort titel Excaliber
Lang titel Et randomiseret, to-trins ikke-blindet, fase 3-multicenterforsøg med sammenligning af iberdomid, daratumumab og dexamethason (IberDd) versus daratumumab, bortezomib og dexamethason (DVd) hos forsøgsdeltagere med recidiveret eller refraktær myelomatose (RRMM) (Excaliber-RRMM)
Overordnede formål

At vurdere effekt og sikkerhed ved kombinationsbehandling med iberdomid, daratumumab og dexamethason (IberDd) til patienter med recidiveret eller refraktær myelomatose (RRMM) ved at sammenligne med effekten af den godkendte kombinationsbehandling DVd bestående af daratumumab, bortzomib og dexamethason

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, to-trins ikke-blindet, fase 3-multicenterforsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse (tid fra randomisering til sygdomsprogression efter IberDd eller DVd behandling)
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Minimal residual sygdom negativitetsrate
 • Absolut responsrate
 • Tid til respons
 • Varighed af respons
 • Tid til progression
 • Tid til næste behandling
 • Progressionsfri overlevelse 2 (tid fra randomisering til progression af næste anti-myelom behandling eller død)
 • Sikkerhed og bivirkninger
 • Livskvalitet
 • Anbefalet iberdomid-dosis
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Dokumenteret diagnose med multipelt myelom (MM) og målbar sygdom
 • Modtaget 1-2 tidligere linjer af anti-myelom behandling
 • Delvist eller fuld respons på minimum ét tidligere anti-myelom regiment
 • Dokumenteret sygdomsprogression under eller efter det seneste anti-myelom regiment
 • Ved tidligere behandling med CD-38 målrettet terapi:
  • Trin 1: tidligere behandling med CD-38 targetteret terapi er ikke tilladt
  • Trin 2: Tidligere behandling med CD-38 targetteret terapi er tilladt, hvis følgende kriterier er opfyldt:
   • Bedste respons under behandlingen var bedre end delvist respons
   • Ingen sygdomsprogression under eller inden for 60 dage efter sidste dosis i behandlingen
   • Behandlingen ikke blev stoppet grundet bivirkninger
   • Sidste dosis af daratumumab var minimum 3 måneder før randomisering
 • Tidligere behandling med bortezomib er tilladt, hvis følgende kriterier er opfyldt:
  • Bedste respons på behandlingen var minimum minimal respons (MR)
  • Ingen sygdomsprogression under eller inden for 60 dage efter sidste dosis i behandlingen
 • Performancestatus 0-2
Eksklusionskriterier
 • Enhver signifikant medicinsk tilstand hos patienten, som kan påvirke forsøgets resultater
 • Alvorlig SARS-CoV-2 infektion inden for 14 dage for milde eller asymptomatisk infektion eller inden for 28 dage for alvorlig/kritisk sygdom
 • Abnormale laboratorieværdier
 • Plasmacelle leukæmi, Waldenströms makroglobulinæmi eller POEMS syndrom (polyneuropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal protein, og hudforandringer) eller klinisk signifikant amyloidose
 • Perifer neuropati grad 3, grad 4 eller grad 2 med smerter
 • Gastrointestinel sygdom, der kan påvirke absorption af iberdomid og/eller andre orale lægemidler i forsøget
 • Anamnese med anden malignitet, medmindre patienten har været sygdomsfri i ≥ 5 år, undtagen følgende noninvasive maligniteter:
  • Basalcelle carcinom i huden
  • Pladecelle carcinom in situ i huden (stadie 0)
  • Carcinoma in situ i cervix
  • Carcinoma in situ i brystet
  • Kurativ prostatacancer
 • Kendt CNS involvering
 • Tidligere behandling med immunsuppressiv medicin inden for 14 dage op til første dosis forsøgsmedicin
 • Nedsat hjertefunktion eller klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Tidligere behandling med iberdomid
 • Patienter som tidligere har fået følgende:
  • Plasmaferese inden for 28 dage
  • Større operation inden for 28 dage
  • Strålebehandling, undtagen som lokal palliativ terapi, mod knoglelæsioner associeret med myelom inden for 14 dage
  • Systemisk anti-myelom behandling inden for 14 dage
 • Anden forsøgsbehandling inden for 28 dager
 • Modtaget levende vaccine inden for 3 måneder før opstart af forsøgsmedicin
 • Samtidig administrering af en stærk inhibitor eller inducer af cytochrom P450 (CYP3A4/5) (inklusiv inden for 14 dage op til forsøgets start)
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation
 • Autolog stamcelletransplantation inden for 12 uger op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Kendt kronisk obstruktiv lungesygdom med FEV1 ˂ 50% af normal
 • Kendt moderat eller alvorlig vedvarende astma inden for de seneste 2 år, eller nuværende ukontrolleret asta
 • Positiv for HIV, kronisk eller aktiv hepatitisk B, aktiv hepatitis A eller aktiv hepatitis C
 • Kendt allergi, hypersensitivitet, eller intolerance over for boron eller mannitol, hyaluronidase, sorbitol, kortikosteroider, monoklonale antistoffer eller humane proteiner, cereblon modulerende agent eller et af deres hjælpestoffer, eller kendt sensitivitet over for pattedyrs-deriverede produkter
 • Kontraindikationer over for daratumumab, bortezomib eller dexamethason
Behandling

Arm A
Iberdomid administreres per o.s. dagligt på dag 1-21 i serier á 28 dage.
1800 mg daratumumab administreres s.c. på dag 1, 8, 15 og 22 i serier 1 og 2, på dag 1 og 15 i serie 3-6 og på dag 1 i serie 7 og fremefter (serier á 28 dage).
Dexamethason administreres per o.s. på dag 1, 8, 15 og 22 i serier á 28 dage.

Arm B
Daratumumab administreres s.c. på dag 1, 8 og 18 i tre serier á 21 dage, på dag 1 i serie 4-8 (serier á 21 dage) og på dag 1 i serie 9 og fremefter (serier á 28 dage).
Bortezomib administreres i.v. på dag 1, 4, 8 og 11 i serie 1-8 i serier á 21 dage.
Dexamethason administreres per o.s. på dag 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 og 12 i serie 1-8 (serier á 21 dage).

Planlagt antal patienter

Ca. 864 patienter i alt, heraf 11 danske patienter

Startdato 2021-07-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT04975997

EudraCT: 2020-000431-49 

Andet protokol ID: CC-220-MM-002

Diverse

Sponsor: Celgene

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-06-01