Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter

Sygdom Brystkræft - kvinder
Stadie Stadie 1, Stadie 2
Kort titel Fælles beslutningstagning med brystkræftpatienter
Lang titel Fælles beslutningstagning med brystkræft patienter som tilbydes adjuverende strålebehandling.
Overordnede formål

At undersøge om fælles beslutningstagning medfører øget patientinddragelse blandt danske brystkræftpatienter. Studiet omhandler beslutningen vedrørende adjuverende strålebehandling efter operation for lokal brystkræft.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret studie

Primære endpoints

Deltagerinddragelse i processen omkring beslutningstagningen målt ved spørgeskema.

Sekundære endpoints
 • Lægens oplevelse af patientens engagement i processen omkring beslutningstagningen målt ved spørgeskema
 • Deltagerens frygt for recidiv af sygdom målt ved spørgeskema
 • Deltagerens engagement i processen omkring beslutningstagningen målt ved spørgeskema
 • Deltagerens effektivitet i beslutningstagningen målt ved spørgeskema
 • Deltagerens fortrydelse af beslutning vedr. behandlingen målt ved spørgeskema
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret brystkræft eller duktalt carcinoma in situ
 • Kandidat til adjuverende strålebehandling DBCG type F efter lumpektomi for T1-2, N0-Nmi, M0 sygdom jf. nationale guidelines
Eksklusionskriterier
 • Bilateral brystkræft eller mistanke om dissemineret sygdom
 • Af nogen årsag ikke i stand til at forstå information vedrørende den planlagte behandling eller follow-up
 • Tidligere strålebehandling mod thorax
Behandling

Lægerne på de deltagende afdelinger randomiseres til at informere om strålebehandling efter afdelingens standard eller til at anvende fælles beslutningstagning og Beslutningshjælperen TM. Der er på den enkelte afdeling lige mange læger i de to projektgrupper.

Arm A: Fælles beslutningstagning
Lægen anvender fælles beslutningstagning og Beslutningshjælperen TM i konsultationen om muligheden for adjuverende strålebehandling

Arm B: Kontrol arm
Lægen informerer patienten om muligheden for adjuverne strålebehandling efter afdelingens standard.

Patienterne i både arm A og B tilbydes adjuverende strålebehandling efter gældende nationale retningslinjer.

Planlagt antal patienter

Total: 748

Startdato 2020-03-01
Deltagende hospitaler
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04177628

Andet protokol nr.: DBCG RT SDM

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter