FirmMIND

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Sygdom, yderligere informationer

Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)

Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 3
Kort titel FirmMIND
Lang titel Et fase 3, enkeltgruppe, ikke-blindet, multicenterforsøg til evaluering af sikkerheden og effekten af tafasitamab plus lenalidomid hos deltagere med recidiverende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)
Overordnede formål

At vurdere effekten og sikkerheden af tafasitamab kombineret med lenalidomid som behandling til patienter med recidiverende eller refraktær diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL)

Undersøgelsesdesign

Enkeltgruppe, ikke-blindet, multicenter fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Absolut responsrate 
Sekundære endpoints
 • Varighed af respons 
 • Progressionsfri overlevelse 
 • Sygdomskontrolrate 
 • Tid til næste behandling 
 • Absolut overlevelse 
 • Birvirkninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret lymfom af en af typerne:
  • Diffust storcellet B-celle lymfom (ikke nærmere specificeret)
  • T-celle/histiocyt-rig stortcellet B-celle lymfom
  • Epstein-Barr virus positiv diffust storcellet B-celle lymfom hos ældre
  • Follikulært lymfom grad 3b
  • Blanding lymfom med en diffust storcellet B-celle lymfom komponent med efterfulgt relaps af diffust storcellet B-celle lymfom 
  • Bevis for histologisk transformation fra en tidligere diagnose med lav-grad lymfom (fx follikulært lymfom, marginalzonelymfom, kronisk lymfatisk leukæmi) til diffust storcellet B-celle lymfom med efterfølgende relaps af diffust storcellet B-celle lymfom 
 • Tilgængelig arkiveret tumorvæv eller villig til at få lavet en ny tumorbiopsi
 • Villig til at få lavet knoglemarvsbiopsi ved behov
 • Anamnese med en af følgende kriterier:
  • ENTEN relaps/progression defineret som tilstedeværelsen af nye læsioner eller øgning med ≥ 50% af tidligere læsioner efter seneste systemiske behandling ELLER refraktær sygdom defineret som mindre end partial respons på seneste systemiske behandling
  • Minimum ét bidimensionalt målbart læsion. Den længste transverse diameter af læsionen skal være ≥ 1,5 cm og den længste perpendikulære diameter skal være ≥ 1 cm ved baseline og være positiv på en PET-scanning
  • Modtaget minimum 1 (men ikke mere end 3) tidligere systemiske behandlinger for diffust storcellet B-celle lymfom. Én behandlingslinje skal have inkluderet en anti-CD20-targetteret terapi
  • Sygdom som ikke egner sig til intensiv terapi inklusiv autolog stamcelletransplantation grundet nuværende comorbiditeter eller afslag fra patienten
 • Performance status 0-2
 • Adækvat hæmatologisk, lever- og nyrefunktion
 • LVEF ≥ 50%
Eksklusionskriterier
 • Anden type lymfom inklusiv:
  • Primær mediastinal (thymus) storcellet B-celle lymfom
  • Burkitt lymfom
  • Primær refraktær diffust storcellet B-celle lymfom defineret som progression under 1. linje behandling og/eller som udviser mindre end partial respons på 1. linje behandling eller recidiv/progression < 6 måneder efter afslutning af 1. linje behandling 
  • Anamnese med dobbelt- eller triple-hit diffust storcellet B-celle lymfom karakteriseret ved samtidig detektion af MYC med BCL2 og/eller BCL6 translokation(er)
 • Anamnese med eller evidens for CNS lymfom (primær eller sekundær)
 • Tidligere behandling med CD19-targeteret terapi eller immunmodulerende lægemidler (fx thalidomid, lenalidomid)
 • Patienter som inden for 30 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen har:
  • Ikke ophørt CD20-targeteret terapi, kemoterapi, strålebehandling, anden forsøgsbehandling eller anden lymfom-specifik terapi
  • Gennemgået større operation eller oplevet signifikant traumatisk skade
  • Modtaget levende vaccine eller der er behov for vaccination i forsøgsperioden
  • Krævet parenteral antimikrobiel terapi for aktiv infektion
 • Autolog stamcelletransplantation ≤ 3 måneder op til inklusion 
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation
 • Ikke kommet sig tilstrækkeligt (> grad 1) fra tidligere bivirkninger og/eller komplikation fra større operation
 • Anamnese med dyb venetrombose/emboli, truende tromboemboli eller kendt trombofili eller har høj risiko for tromboembolisk komplikation, og som ikke er villig til at tage profylaktisk behandling under hele forsøgsperioden
 • Samtidig brug af anden anticancer- eller forsøgsbehandling
 • Anamnese med anden malign sygdom medmindre patienten har været sygdomsfri ≥ 5 år op til screening. Undtaglser inkluderer:
  • Basalcellecarcinom i huden
  • Pladecellecarcinom i huden
  • Carcinoma in situ i cervix
  • Carcinoma in situ i brystet
  • Carcinoma in situ i blæren
  • Prostatakræft (stadie T1a eller T1b)
 • Klinisk signifikant hjertesygdom, inklusiv ustabil angina, akut myokardieinfarkt, hjertesvigt NYHA klasse II-IV, ukontrolleret arytmi, og/eller kardielle konduktionsproblemer, inden for 6 måneder op til første dosis forsøgsmedicin
 • Anamnese med eller nuværende sjældne arvelige problemer med galaktose intolerans, Lapp lactase defekt, eller glukose-galaktose malabsorption
 • Gastrointestinal abnormalitet inklusiv manglende evne til at indtage medicin oralt, som kræver intravenøs administrering, eller tidligere operation som påvirker absorptionen
 • Anamnese med eller nuværende alvorlig nedsat leverfunktion, icterus (medmindre det er sekundært til Gilbert’s syndrom eller dokumenteret lever involvering grundet lymfom)
 • Én af følgende:
  • Nuværende eller anamnese med HIV-infektion
  • Positiv for hepatitis C (HCV antistof serologisk test) og positiv for HCV RNA. Deltagere med en serologisk positiv test kan deltage, hvis HCV RNA-testen er negativ
  • Positiv for kronisk HBV infektion. Deltagere med tidligere HBV infektion kan deltage, hvis HBV DNA var udetekterbart
 • Anden samtidig, klinisk signifikant, ukontrolleret medicinsk lidelse, inklusiv nyresygdom, leversygdom, eller hæmatologisk, gastrointestinal, endokrin, pulmonal, neurologisk, cerebral eller psykisk sygdom
 • Anamnese med hypersensitivitet overfor stoffer med tafasitamab-lignende biologisk eller kemisk komposition, immunmodulerende lægemidler og/eller hjælpestoffer i forsøgsmedicinen
Behandling

12 mg/kg tafasitamab administreres i.v. i serier á 28 dage:

 • Dag 1, 4, 8, 15 og 22 i serie 1
 • Dag 1, 8, 15 og 22 i serier 2 og 3
 • Dag 1 og 15 i serier 4 og herefter

25 mg lenalidomid administreres per os én gang dagligt på dag 1-21 i serier á 28 dage (op til 12 serier)

Planlagt antal patienter

I alt 81 patienter, heraf ca. 4 i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2021-006049-36

Clinicaltrials.gov: NCT05429268

Andet protokol ID: INCMOR 0208-305

Diverse

Sponsor: Incyte Corporation

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-05-06
Resumé for patienter